Helsingfors stad

Protokoll

13/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/9

 

22.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 195

Val av två ersättare i kultur- och biblioteksnämnden

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

  1. bevilja Petra Jääskeläinen avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och biblioteksnämnden
  2. välja Antton Rönnholm till ny personlig ersättare för Risto Kolanen för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt

  1. bevilja Antton Rönnholm avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och biblioteksnämnden
  2. välja Petra Jääskeläinen till ny personlig ersättare för Jaana Alaja för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Petra Jääskeläisen eronpyyntö

2

Antton Rönholmin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Petra Jääskeläinen (SDP) och Antton Rönnholm (SDP) anhåller om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och biblioteksnämnden för att ersättarna ska byta platser med varandra. Stadsfullmäktige valde 26.8.2015 (§ 184) Antton Rönnholm och 9.10.2013 (§ 356) Petra Jääskeläinen till ersättare i kultur- och biblioteksnämnden.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Den som utses ska vara valbar till nämnden med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Petra Jääskeläisen eronpyyntö

2

Antton Rönholmin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 588

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Petra Jääskeläiselle eron kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Antton Rönholmin Risto Kolasen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Antton Rönnholmille eron kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Petra Jääskeläisen Jaana Alajan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

26.08.2015 Bordlades

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566