Helsingfors stad

Protokoll

13/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

22.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 192

Val av två ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion

HEL 2016-006532 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

 1. bevilja Miriikka Laakkonen avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion
 2. välja Elisa Gebhard till ny personlig ersättare för Jouko Malinen i stadsstyrelsens IT-sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt

 1. konstatera att Mikael Vakkaris förotroendeuppdrag som ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion har upphört
 2. välja Joonas Lyytinen till ny personlig ersättare för Otso Kivekäs i stadsstyrelsens IT-sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Otso Kivekäs under diskussionen hade föreslagit att Joonas Lyytinen skulle väljas till ny ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion. 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

 1. bevilja Miriikka Laakkonen avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion
 2. välja Elisa Gebhard till ny personlig ersättare för Jouko Malinen i stadsstyrelsens IT-sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt

 1. konstatera att Mikael Vakkaris förotroendeuppdrag som ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion har upphört
 2. välja ____________ till ny personlig ersättare för Otso Kivekäs i stadsstyrelsens IT-sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 14.1.2015 (§ 8) Miriikka Laakkonen (SDP) och 3.2.2016 (§ 23) Mikael Vakkari (Gröna) till ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion för den mandattid som utgår med år 2016. Mikael Vakkari började 23.5.2016 arbeta som projektchef på stadskansliets förvaltningsavdelning. Miriikka Laakkonen anhåller 1.6.2016 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion.

Enligt § 35 i kommunallagen (365/1995) är den som är anställd hos kommunen inom kommunens centralförvaltning och som lyder under kommunstyrelsen inte valbar till kommunstyrelsen. När en förtroendevald förlorar sin valbarhet ska det organ som har rätt att utse den förtroendevalde konstatera att förtroendeuppdraget har upphört.

Enligt 38 § i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt instruktionen för stadsstyrelsen väljs ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen, koncernsektionen, ledarskapssektionen och IT-sektionen av stadsfullmäktige. Den som utses ska vara valbar till stadsstyrelsen med stöd av 33 § och 35 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 585

HEL 2016-006532 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. myöntää Miriikka Laakkoselle eron kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
 2. valita Elisa Gebhardin Jouko Malisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

 1. todeta, että Mikael Vakkarin luottamustoimen kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston varajäsenenä on päättynyt ja
 2. valita _____________ Otso Kivekkään henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

13.06.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Osku Pajamäen ehdotuksesta esittää Jouko Malisen uudeksi varajäseneksi Elisa Gebhardia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566