Helsingfors stad

Protokoll

13/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

22.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 193

Val av ersättare i miljönämnden

HEL 2016-006527 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

  1. bevilja Miriikka Laakkonen avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i miljönämnden
  2. välja Eveliina Heinäluoma till ny personlig ersättare för Matti Niemi för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Miriikka Laakkosen eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (§ 5) Miriikka Laakkonen (SDP) till ersättare i miljönämnden för den mandattid som utgår med år 2016. Miriikka Laakkonen anhåller 1.6.2016 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i miljönämnden.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till nämnden med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Miriikka Laakkosen eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Ympäristölautakunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 587

HEL 2016-006527 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Miriikka Laakkoselle eron ympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Eveliina Heinäluoman Matti Niemen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

13.06.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Osku Pajamäen ehdotuksesta esittää Matti Niemisen uudeksi varajäseneksi Eveliina Heinäluomaa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566