Helsingfors stad

Protokoll

13/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

22.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 191

Helsingfors stads bokslut för år 2015

HEL 2016-003027 T 02 06 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

- godkänna stadens bokslut för år 2015 utgående från att räkenskapsperiodens resultat i stadens bokslut före reserveringar och fondöverföringar uppgår till 18 601 364,41 euro

- godkänna förslaget om att räkenskapsperiodens resultat för affärsverken och fonderna utanför budgeten ska behandlas enligt följande:

Affärsverket HST:s överskott för räkenskapsperioden, 2 465 659,64 euro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen för affärsverket HST till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Helsingfors stads services överskott för räkenskapsperioden, 4 593 450,66 euro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen för affärsverket Helsingfors stads service till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänsts (Talpa) överskott för räkenskapsperioden, 315 704,47 euro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen för affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Helsingfors stads personalutvecklingstjänsters (Oiva Akatemia) överskott för räkenskapsperioden, 101 833,65 euro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen för affärsverket Helsingfors stads personalutvecklingstjänster till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Fondernas över-/underskott före fondöverföringar läggs i enlighet med stadgarna för fonderna till dessas respektive fondkapital. Bostadslånefondens underskott på -1 515 092,18 euro, fonden för idrotts- och friluftsanläggningars överskott på 139 145,24 euro, försäkringsfondens överskott på 1 564 884,00 euro och innovationsfondens underskott på -3 189 191,19 euro läggs i enlighet med stadgarna för fonderna till dessas respektive fondkapital.

- godkänna att räkenskapsperiodens resultat i fråga om den övriga verksamheten behandlas enligt följande:

Ur investeringsfonden för Kampen–Tölöviken intäktsförs det belopp som använts för investeringar i området, 6 215 719,84 euro.

Till bostadsproduktionsfonden läggs i enlighet med förslaget från bostadsproduktionskommittén 2 832 500,00 euro av bostadsproduktionsbyråns resultat för räkenskapsperioden.

Ur förortsfonden intäktsförs ett belopp som motsvarar användningen, 2 898 228,85 euro.

Av den avskrivningsdifferens som uppstått vid upplösning av investeringsreserven för ombyggnaden av ämbetshuset i Berghäll intäktsförs 840 939,63 euro.

Räkenskapsperiodens överskott för den övriga verksamheten efter reserver och fondöverföringar, 21 357 213,30 euro, upptas i stadens balansräkning bland eget kapital, över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder.

Behandling

Det antecknades att stadsfullmäktige på förslag av ordföranden godkände som förfarande att diskussionen om ärendena 4 och 5 förs samtidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framställas under diskussionen.

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten René Hursti under diskussionen hade föreslagit att punkt (14) i bokslutet ges följande lydelse: Räkenskapsperiodens överskott för den övriga verksamheten efter reserver och fondöverföringar, 21 357 213,30 euro, upptas i stadens verksamhetskapital för korrigering av underbudgeteringen, speciellt med tanke på sysselsättning, tjänster för äldre, tjänster för barnfamiljer och mentalvårds- och missbrukartjänster och med tanke på hyror för skolor och andra lokaler i syfte att täcka bygg- och reparationskostnader.

Dessutom anförde ordföranden såsom redogörelse att följande två hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Arja Karhuvaara hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att de följande utvärderingsberättelserna om möjligt klarare beaktar också framgångar och innovationer.

 

Ledamoten René Hursti understödd av ledamoten Yrjö Hakanen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att bostadsproduktionsbyrån ska följa och övervaka att målen uppnås också inom stadens egen bostadsproduktion.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Först tas motförslaget upp till omröstning och därefter tas hemställningsklämmarna var och en särskilt upp till omröstning.

19 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Yrjö Hakanens motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Punkt (14) i bokslutet ges följande lydelse: Räkenskapsperiodens överskott för den övriga verksamheten efter reserver och fondöverföringar, 21 357 213,30 euro, upptas i stadens verksamhetskapital för korrigering av underbudgeteringen, speciellt med tanke på sysselsättning, tjänster för äldre, tjänster för barnfamiljer och mentalvårds- och missbrukartjänster och med tanke på hyror för skolor och andra lokaler i syfte att täcka bygg- och reparationskostnader.

Ja-röster: 69
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Nej-röster: 13
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Anna Vuorjoki

Blanka: 2
Gunvor Brettschneider, Tuomo Valokainen

Frånvarande: 1
Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige beslutade därmed godkänna stadsstyrelsens förslag.

20 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att de följande utvärderingsberättelserna om möjligt klarare beaktar också framgångar och innovationer.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 41
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 2
Pentti Arajärvi, Henrik Nyholm

Blanka: 41
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Jape Lovén, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Frånvarande: 1
Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm.

21 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten René Hurstis förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att bostadsproduktionsbyrån ska följa och övervaka att målen uppnås också inom stadens egen bostadsproduktion.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 17
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 2
Katri Korolainen, Risto Rautava

Blanka: 65
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 1
Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten René Hurstis förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, stf. budgetchef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Matti Malinen, stf. finansdirektör, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Tuija Kuivalainen, toimistusjohtaja, telefon: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Bokslut 2015

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 113 § i kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning. Fullmäktige ska behandla bokslutet före utgången av juni månad.

Stadsstyrelsen har 21.3.2016 behandlat och undertecknat Helsingfors stads bokslut.

År 2015 var positivare för Helsingfors stads ekonomi än man utgått från i budgeten. Stadens verksamhetsbidrag utföll enligt budgeten och skatteintäkterna och statsandelarna ökade mer än budgeterat. Ränteutgifterna var mindre än budgeterat. Därmed blev årsbidraget 114 mn euro bättre än budgeterat.

Skatteintäkterna var 54 mn euro högre än budgeterat och 3,9 procent högre än 2014. I kommunalskatt inflöt 1,9 procent mer än 2014. I samfundsskatt inflöt 20,2 procent mer än 2014. I statsandelar inflöt 29 mn euro mer än budgeterat till följd av reformen av statsandelssystemet.

Stadens ekonomiska situation har förändrats väsentligt sedan 2014 till följd av bolagiseringen av Helsingfors Energi och Helsingfors Hamn. Helen Ab:s och Helsingfors Hamn Ab:s rörelsevinster ingår inte längre i stadens årsbidrag för 2015, vilket ledde till att stadens internt tillförda medel blev betydligt lägre än tidigare år.

Skillnaden mellan internt tillförda medel och investeringsnivån täcktes år 2015 huvudsakligen genom minskning av de likvida medlen. Efter bolagiseringen av energi- och hamnverksamheterna kunde stadens likviditetsbuffert minskas på ett kontrollerat sätt.

Årsbidraget för 2015 täckte 68,7 procent av avskrivningarna.

Räkenskapsperiodens resultat var 18,6 mn euro. Det jämförbara resultatet för föregående år var 188,5 mn euro. Stadens bokföringsmässiga resultat för 2015 påverkades av bokföringen av kostnader i samband med försäljningen av Helsingfors Busstrafik Ab:s affärsverksamhet. Posterna som bokfördes bland finansiella kostnader och nedskrivningar försämrade resultatet med sammanlagt –67 mn euro. På motsvarande sätt förbättrades räkenskapsperiodens resultat med cirka 34 mn euro av poster som bokförts för vissa apportöverlåtelser.

Det försämrade resultatet jämfört med 2014 var en följd av att de bolagiserade affärsverkens rörelsevinst inte längre fanns med och förbättrade stadens resultat.

För stadens egen verksamhet var omkostnadsökningen cirka en procent, vilket motsvarar målet i strategin. Målet i stadens strategi är att skuldsättningsutvecklingen bromsas genom att se till att den reella ökningen i moderstadens omkostnader motsvarar ökningen i antalet invånare minskad med 1 procent, som är årsmålet för produktivitetsförbättringen. Under 2015 ökade omkostnaderna enligt målet i strategin med 2,9 procent medan ökningen borde ha stannat vid 0,9 procent för att motsvara målet. Omkostnaderna ökade mer än strategimålet inom verksamhet som staden inte kan effektivt påverka på kort sikt genom egna åtgärder. Jämfört med året innan ökade utgifterna med 37 mn euro (7,0 procent) inom den specialiserade sjukvården (HNS), 24 mn euro (74 procent) inom arbetsmarknadsstödets kommunandel, och 7 mn euro (48 procent) inom flyktingförläggningstjänsterna. Att omkostnaderna under 2015 ökade mer än strategimålet förklaras nästan helt av omkostnadsökningen inom ovanstående verksamheter.

Räkenskapsperiodens resultat utformades enligt följande:

Den interna finansieringen av Helsingfors stads investeringar 2015 var 46,8 procent med beaktande av bokföringen av kostnadsposter som hänför sig till försäljningen av Helsingfors Busstrafik Ab:s affärsverksamhet samt poster som bokförts för vissa apportöverlåtelser. Den jämförbara interna finansieringen av investeringar var 54,4 procent (investeringsutgifter 492,4 mn euro när ovan nämnda bokföringsposter räknas bort).

Stadens investeringar uppgick till 466,3 mn euro när affärsverken inte medräknas. I investeringarna ingår försäljningen av Helsingfors Busstrafik Ab:s affärsverksamhet (44,6 mn euro) samt poster som bokförts i samband med vissa apportöverlåtelser (34,1 mn euro). Utan dessa bokföringsposter uppgick investeringarna till 388 mn euro år 2015 (2014 var motsvarande investeringar 391 mn euro). Därmed är utfallet för investeringarna lägre än den investeringsnivå på 435 mn euro som satts upp för strategiperioden.

För Helsingfors stad är verksamhetens och investeringarnas kassaflöde –167 mn euro 2015. Motsvarande siffra för föregående år var 22,6 mn euro.

Skillnaden mellan internt tillförda medel och investeringsnivån täcktes år 2015 huvudsakligen genom att minska de likvida medlen med –67,5 mn euro. Efter bolagiseringen av energi- och hamnverksamheterna kunde stadens likviditetsbuffert minskas på ett kontrollerat sätt.

Förutom genom minskning av de likvida medlen täcktes skillnaden mellan internt tillförda medel och investeringsnivån med att amorteringarna på utgivna lån var större än de nya utgivna lånen. Helen Ab:s och Helsingfors Hamn Ab:s låneamorteringar samt amorteringar på lån för bostadsproduktion förbättrade kassaflödet från finansieringen med sammanlagt cirka 50 mn euro. Dessutom korrigerades finansieringsanalysen med bokföringsposter på cirka 40 mn euro som hänför sig till utlåning i samband med försäljningen av Helsingfors Busstrafik Ab:s affärsverksamhet. I finansieringsanalysen syns bokföringsposterna som hänför sig till försäljningen av Helsingfors Busstrafik Ab:s affärsverksamhet som utgifter bland investeringar och som inkomster bland minskning av lånefordringar. Utgifts- och inkomstposterna neutraliserar i stort varandra, de har alltså ingen verkan på stadens finansiella situation.

Stadens likvida situation gjorde det möjligt att förlägga stadens låntagning till 2016. Stadens lånebestånd ökade med bara 3,4 mn euro under 2015. Den planerade låntagningen för att finansiera affärsverket HST:s kollektivtrafikinvesteringar genomfördes inte 2015.

De likvida medlen vid utgången av året var 67,5 mindre än vid början av året. Kassaöverskottet utformades enligt följande:

Stadens balansomslutning ökade med 45,5 mn euro. De största egendomsökningarna skedde inom immateriella tillgångar och de största minskningarna inom finansiella värdepapper.

I skillnaderna i stadens balansräkning vid utgången av 2015 jämfört med utgången av 2014 märktes genomgående bolagiseringarna av affärsverket Helsingfors Energi, affärsverket Palmia och affärsverket Helsingfors Hamn 31.12.2014. Till följd av bokföringstekniska poster i samband med bolagiseringarna steg överskottet från tidigare räkenskapsperioder till 1 397 mn euro.

År 2015 har likviditetsreserver, dvs. det totala beloppet av penningmarknadsplaceringar samt kassa och bank, upplösts med sammanlagt 80 mn euro på grund av det minskade behovet av likviditetsreserv efter bolagiseringsarrangemangen vid årsskiftet 2014/2015.

I lånen från finansinstitut och försäkringsinrättningar är de kortfristiga lånens andel större än året innan. De kortfristiga lånen från finansinstitut och försäkringsinrättningar består i sin helhet av amorteringar på långfristiga lån 2016. Den stora andelen kortfristiga lån förklaras av att ett bulletlån på 200 mn euro som upptogs 2011 förföll till betalning 2016.

Balansräkningens nyckeltal som är ett uttryck för soliditet, finansieringsförmögenhet och skuldsättning har utvecklats på följande sätt:

Soliditetsgraden, som mäter kommunens soliditet och dess förmåga att tåla underskott och klara av åtaganden på lång sikt, har varit god under hela översiktsperioden och minskade till 77,9 procent år 2015. En genomsnittlig soliditetsgrad på 70 procent anses vara en allmän målnivå inom den kommunala ekonomin.

Nyckeltalet Relativ skuldsättning anger hur stor del av kommunens driftsintäkter som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet. Ju lägre nyckeltal, desto bättre klarar kommunen att återbetala lånet med internt tillförda medel. Nyckeltalet Relativ skuldsättning har varit stigande efter 2012.

Helsingfors stadskoncerns årsbidrag för 2015 var 838 mn euro, vilket är cirka 29 mn euro sämre än 2014. Försämringen berodde närmast på att Helen Ab:s rörelsevinst var lägre än 2014. Helsingfors stads årsbidrag var något bättre 2015 än året innan (när stadens årsbidrag 2014 jämförs utan de bolagiserade affärsverken).

Stadskoncernens överskott var 282 mn euro, vilket var 97 mn euro sämre än året innan (2014 förbättrades överskottet av bokslutsdispositioner av engångsnatur till följd av bolagiseringen av affärsverken). Skattepåföljderna för bolagiseringen av affärsverken höjde de betalda skatterna till 20 mn euro och försämrade därmed överskottet för 2015.

I extraordinära poster i koncernresultaträkningen ingår en förlust på cirka –24 mn euro som hänför sig till försäljningen av Helsingfors Busstrafik Ab:s affärsverksamhet.

Räkenskapsperiodens resultat i Helsingfors stadskoncern utformades enligt följande:

Stadskoncernens investeringar uppgick till 1 075 mn euro och den interna finansieringen av investeringarna var 78,5 procent.

År 2015 var verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i stadskoncernen negativt, –57 mn euro. Helsingfors stads inverkan på verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i stadskoncernen var –167 mn euro.

Stadskoncernens lånebestånd uppgick till 5 011 mn euro (7 977 euro/inv.) och härav var Helsingfors stads lånebestånd 1 582 mn euro (2 518 euro/inv.). Koncernens lånefordringar uppgick till 476 mn euro (758 euro/inv.). Helsingfors stads lånefordringar samt minskningen av utlåningen som syns i finansieringsanalysen elimineras till en stor del i koncernfinansieringsanalysen, eftersom Helsingfors stads utgivna lån till största delen utgörs av lån inom stadskoncernen.

Stadskoncernens lånebestånd ökade med 70 mn euro. Helsingfors stads andel härav var 3 mn euro. Ökningen av koncernsammanslutningarnas lånebestånd hänförde sig närmast till bolag som förvaltar stadens hyresbostäder.

Finansieringsanalysperiodens resultat i Helsingfors stadskoncern utformades enligt följande:

I samband med behandlingen av bokslutet konstaterar stadsstyrelsen att kommunstyrelsen enligt kommunallagen i verksamhetsberättelsen ska lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat.

Resultaten för affärsverken och de fonder som utgör självständiga balansenheter behandlas i deras egna bokslut i enlighet med bokföringsbestämmelserna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, stf. budgetchef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Matti Malinen, stf. finansdirektör, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Tuija Kuivalainen, toimistusjohtaja, telefon: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Bokslut 2015

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.06.2016 § 559

HEL 2016-003027 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää:

- hyväksyä vuoden 2015 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 18 601 364,41 euroa, sekä

- hyväksyä tilikauden tuloksenkäsittelystä liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Helsingin kaupungin HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,                      2 465 659,64 euroa siirretään HKL-liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan

Helsingin kaupungin palvelut -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,               4 593 450,66 euroa siirretään Helsingin kaupungin palvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin palvelut -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, 315 704,47 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) ylijäämä, 101 833,65 euroa siirretään Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan

Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston alijäämä, -1 515 092,18 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä, 139 145,24 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 1 564 884,00 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä, -3 189 191,19 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

- hyväksyä muun toiminnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:

Kamppi–Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä 6 215 719,84 euroa.

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,                               2 832 500,00 euroa.

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,        2 898 228,85 euroa.

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa.

Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, 21 357 213,30 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

21.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Matti Malinen, vs. rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Tuija Kuivalainen, toimistusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566