Helsingfors stad

Protokoll

10/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/10

 

25.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 143

Den av ledamoten Matti Niiranen väckta motionen om utvidgning av ljusevenemanget Lux

HEL 2016-000779 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Matti Niiranen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Jaana Pelkonen understödd av ledamoten Matti Niiranen under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Redogörelsen befanns vara riktig.

7 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Jaana Pelkonens förslag om återremiss godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Återremitteras för ny beredning.

Ja-röster: 47
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Antti Möller, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 21
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Laura Finne-Elonen, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Pekka Majuri, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Risto Rautava, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Pertti Villo

Blanka: 6
Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Dan Koivulaakso, Terhi Koulumies, Silvia Modig, Mika Raatikainen

Frånvarande: 11
Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Emma Kari, Otso Kivekäs, Harri Lindell, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Kaarin Taipale

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Bilagor

1

Matti Niiranen ym. valtuustoaloite Kvsto 20.1.2016 asia 18

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Matti Niiranen och 20 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda möjligheterna att utvidga ljusfestivalen Lux till ett flera veckors evenemang i januari 2017 och utreda om det är möjligt att koppla ihop evenemanget med övrigt kultur- och idrottsutbud som ordnas samtidigt eller utvidga dessa till ett slags vinterfestspel i Helsingfors. De föreslår vidare att staden ska utreda på vilka sätt festivalveckorna i fråga i större omfattning kunde marknadsföras så att Helsingfors rykte som ett vinterresmål skulle stärkas i världen, och hur man kan få nyårsmottagningen på Senatstorget tillbaka i en direktsändning på en nationell tv-kanal.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Helsingfors marknadsförs som ett intressant vinterresmål och detta vill staden satsa på också i fortsättningen. Jultiden är redan nu en mycket intressant helhet: julgatans öppning, julstigar, Tomasmarknaden, julbasarer och konserter, Luciatåget, Isparken, Nyårsfesten.

Förvintern börjar med ljusfestivalen Lux Helsinki och fortsätter med det kinesiska nya året. På vintern har man dessutom ordnat matevenemang, såsom Restaurangdagen och Streat Helsinki. Utomhusevenemangen ovan kompletteras av de mångsidiga rekreations- och idrottsmöjligheterna i Helsingfors. Mångsidiga festival-, hobby- och idrottsevenemang ordnas särskilt under vinterlovsveckan. Den nya sektormodellen gör det smidigare att planera helheter i fråga om innehållsproduktion och tidtabeller.

Visit Helsinki arbetar med turismmarknadsföring året om, och marknadsför staden också som ett vinterresmål. Helsingfors marknadsförs som ett åretruntresmål och den exotiska vintern väcker intresse. Helsingfors starka sidor är kontrasterna: årstiderna, puls och frid, mörker och ljus.

Festivalen Lux Helsinki fick sin början i januari 2009. Från första början ville man skapa ett gemenskapligt vinterevenemang utomhus i Helsingfors och förverkliga festivalen tillsammans med berömda finländska ljuskonstnärer, studerande och internationella konstnärer. De första åren ordnades evenemanget som en ca 10 dagar lång festival. Då spred besökarströmmen sig över en längre tidsperiod och man uppnådde därför ingen varm festivalstämning.

Härigenom kom man fram till att testa en kortare evenemangstid och ett större antal konstverk i syfte att skapa gemenskapskänsla. År efter år har festivalen blivit mer berömd och antalet besökare har ökat.

Väderförhållandena varierar mellan regn, snöyra och flera köldgrader, vilket är speciellt utmanande för såväl konstnärerna, tekniken som arrangörerna. Konstnärerna och den tekniska personalen är i allmänhet på plats under byggtiden, testdagarna och hela egentliga evenemanget. Dagarnas totallängd är nu nära sitt maximum för såväl den tekniska personalen som konstnärerna och den nuvarande kostnadsstrukturen. Av orsakerna ovan har evenemangstiden befästs till fem dagar.

Evenemangets helhetsbudget är 655 000 euro för ett fem dagars evenemang. Ett längre evenemang betyder större kostnader i alla delområden: teknik, verk- och konstnärskostnader, bevakning, ordningsövervakning, personalkostnader. Konstnärerna har sannolikt ingen möjlighet att förbinda sig till ett flera veckors evenemang, och dessutom cirkulerar en del av konstverken runt i världen.

Ett viktigt evenemang som staden producerar efter nyårshelgen är det kinesiska nya året som i år ordnades för tionde gången. Evenemanget äger rum vid skiftet av januari/februari och fortsätter utomhusevenemangen i det vintriga Helsingfors. Under vinterperioden ordnas det gott om olika kulturevenemang i staden, i regel inomhus.

Många av dessa kulturevenemang kan inte direkt konverteras till utomhusevenemang. Det är dessutom klart dyrare att producera kulturevenemang utomhus på vintern än på sommaren.

Helsingfors stad producerar nyårsevenemanget på Senatstorget, men Rundradion Ab ansvarar för televiseringen av evenemanget och för tv-produktionen. Åren 2014 och 2015 beslutade Rundradion skicka sin tv-sändning med namnet Det nya året välkomnas från Tammerfors. Åren ovan förde staden underhandlingar med alla de nationella tv-kanalerna men underhandlingarna ledde inte till samarbete. Åren i fråga producerade staden en webbsändning som livestream från nyårsevenemanget och den var tillgänglig både i hela Finland och utomlands bl.a. på Visit Helsinkis YouTube-kanal.

Tv-kanalen beslutar alltså själv om tv-sändningen som innebär ekonomiska satsningar eftersom staden producerar bara stadsevenemanget, dvs. innehåll för tv-programmet, men inte tv-programmet för kanalen. Rundradion Ab kommer 31.12.2016 att göra en direktsändning från början av jubileumsåret Finland 100 i Helsingfors.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Bilagor

1

Matti Niiranen ym. valtuustoaloite Kvsto 20.1.2016 asia 18

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 434

HEL 2016-000779 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Matti Niirasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566