Helsingfors stad

Protokoll

10/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

25.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 138

Koncerndirektiv

HEL 2013-004511 T 00 01 05

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag upphäva de gällande koncernanvisningarna för Helsingfors stad, godkända 16.1.2008, och godkänna nya anvisningar, härefter kallade koncerndirektiv, enligt utkastet i en bilaga.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande två motförslag hade framställts under diskussionen:

Ledamoten Lasse Männistö understödd av ledamoten Pia Pakarinen hade föreslagit följande:

 

Affärsverksamheten i de stadsägda bolagen är mycket omfattande och hur bolagens affärsverksamhet och balansegendom sköts är en betydande fråga från stadsbornas synpunkt. I bolagets verksamhet är verkställande direktören den allra viktigaste aktören, med ansvar för sin verksamhet inför bolaget styrelse. Enligt 20 § i aktiebolagslagen är det bolagets styrelse som väljer verkställande direktören.

 

 

 

Om valet av verkställande direktör krävde ett förhandsgodkännande av stadsstyrelsens koncernsektionen skulle det faktiska valet av verkställande direktör överföras från bolagets styrelse till koncernsektionen.

 

 

 

Valet av verkställande direktörer i de bolag som Helsingfors äger bör inte bli föremål för politik, och utnämnandet av en verkställande direktör bör aldrig vara en politisk förläning.

 

 

 

Jag föreslår att fullmäktige godkänner koncerndirektivet i den form som stadsdirektören föredrog det inför behandlingen i stadsstyrelsen.

 

 

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Mika Ebeling hade föreslagit följande:

 

Punkt 11.2 Salkuttaminen, andra meningen ges följande lydelse: Kaupunginvaltuusto päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta näihin salkkuihin osana omistajapolitiikan linjauksia, joiden pohjalta kaupunginhallitus päättää tytäryhteisökohtaisesta omistajastrategiasta.

 

 

Vidare hade ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Jape Lovén föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av koncerndirektivet att stadsstyrelsen utreder hur personalen kan delta i dottersammanslutningarnas förvaltning, exempelvis utse en företrädare i sammanslutningens styrelse.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Vartdera motförslaget och hemställningsklämmen tas separat upp till omröstning.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Lasse Männistös motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Affärsverksamheten i de stadsägda bolagen är mycket omfattande och hur bolagens affärsverksamhet och balansegendom sköts är en betydande fråga från stadsbornas synpunkt. I bolagets verksamhet är verkställande direktören den allra viktigaste aktören, med ansvar för sin verksamhet inför bolaget styrelse. Enligt 20 § i aktiebolagslagen är det bolagets styrelse som väljer verkställande direktören. Om valet av verkställande direktör krävde ett förhandsgodkännande av stadsstyrelsens koncernsektionen skulle det faktiska valet av verkställande direktör överföras från bolagets styrelse till koncernsektionen. Valet av verkställande direktörer i de bolag som Helsingfors äger bör inte bli föremål för politik, och utnämnandet av en verkställande direktör bör aldrig vara en politisk förläning. Jag föreslår att fullmäktige godkänner koncerndirektivet i den form som stadsdirektören föredrog det inför behandlingen i stadsstyrelsen.

Ja-röster: 47
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Nej-röster: 36
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Tuulikki Vuorinen

Blanka: 1
Nina Huru

Frånvarande: 1
Eero Heinäluoma

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Lasse Männistös motförslag.

3 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Yrjö Hakanens motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Punkt 11.2 Salkuttaminen, andra meningen ges följande lydelse: Kaupunginvaltuusto päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta näihin salkkuihin osana omistajapolitiikan linjauksia, joiden pohjalta kaupunginhallitus päättää tytäryhteisökohtaisesta omistajastrategiasta.

Ja-röster: 62
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Nej-röster: 9
Zahra Abdulla, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Helena Kantola, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Sami Muttilainen, Tuulikki Vuorinen

Blanka: 12
Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Nina Huru, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Silvia Modig, Timo Raittinen, Tomi Sevander, Tuomo Valokainen

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige beslutade därmed godkänna stadsstyrelsens förslag.

4 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av koncerndirektivet att stadsstyrelsen utreder hur personalen kan delta i dottersammanslutningarnas förvaltning, exempelvis utse en företrädare i sammanslutningens styrelse.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 37
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Antti Möller, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Nej-röster: 14
Laura Finne-Elonen, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Blanka: 33
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Katriina Juva, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuulikki Vuorinen

Frånvarande: 1
Eero Heinäluoma

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Konserniohjeluonnos

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Tytäryhteisöt ja -säätiöt

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Stadsfullmäktige godkände 16.1.2008 (5 §) ändringar i de av fullmäktige 8.6.2005 godkända koncernanvisningarna för Helsingfors stad. De nya anvisningarna trädde i kraft 1.2.2008.

Målet var att uppdatera koncernanvisningarna så att de motsvarade de nya bestämmelserna om kommunkoncernen i den ändring av kommunallagen som trädde i kraft 15.5.2007 (519/2007) och att i anvisningarna också uppta bestämmelser om styrningen av intressesammanslutningar mer detaljerat än tidigare. Vid justeringen av anvisningarna beaktades också bestämmelserna i den nya aktiebolagslagen (624/2006), som trädde i kraft 1.9.2006.

Det är nödvändigt att de gällande koncernanvisningarna från år 2008 ersätts med nya anvisningar eftersom en ny kommunallag har utfärdats och stadens koncernstyrning har utvecklats. Ordet anvisningar byts samtidigt ut mot ordet direktiv, vilket beror på att detta ord används i lagen.

Bestämmelser i kommunallagen

I den nya kommunallagen (410/2015), som huvudsakligen trädde i kraft 1.5.2015, finns bestämmelser bl.a. om koncernstyrningen och om minimiinnehållet i koncerndirektivet.

I 47 § i kommunallagen finns bestämmelser om verksamheten i kommunens dottersammanslutningar och om koncerndirektivet: "Genom ägarstyrningen ska det ses till att kommunkoncernens fördel som helhet beaktas i verksamhet i kommunens dottersammanslutningar. I sammansättningen av styrelserna för kommunens dottersammanslutningar ska en med tanke på sammanslutningens verksamhetsområde tillräcklig sakkunskap om ekonomin och affärsverksamheten beaktas. Koncerndirektivet tillämpas på ägarstyrningen i kommunens dottersammanslutningar och i tillämpliga delar i intressesammanslutningar."

Följande ingår också i 47 § i kommunallagen: "I koncerndirektivet ska det meddelas behövliga bestämmelser åtminstone om

        planeringen och styrningen av kommunkoncernens ekonomi och investeringar,

        ordnandet av koncernövervakningen, rapporteringen och riskhanteringen,

        informationen och tryggad rätt för kommunens förtroendevalda att få upplysningar,

        skyldigheten att inhämta kommunens åsikt före beslutsfattandet,

        koncernens interna tjänster,

        sammansättningen och utnämningen av styrelserna för kommunens dottersammanslutningar,

        en god förvaltnings- och ledningspraxis i kommunens dottersammanslutningar."

Paragrafen om koncerndirektivet (47 §) "tillämpas från ingången av mandattiden för det fullmäktige som väljs 2017."

De viktigaste bestämmelserna i koncerndirektivet

Koncerndirektivet (bilaga) har beretts utifrån de bestämmelser i kommunallagen som handlar om koncerndirektiv. De organisatoriska och funktionella förändringarna i stadens koncernstyrning har också beaktats under beredningen. Exempelvis nämns stadsstyrelsens koncernsektion inte i de gällande koncernanvisningarna eftersom sektionen inrättades först efter att de godkänts.

Koncerndirektivet är väsentligt mer omfattande än de gällande koncernanvisningarna. Eftersom det huvudsakligen är fråga om en helt ny text är en version med ändringarna markerade inte ändamålsenlig.

De viktigaste ändringarna och tilläggen i förhållande till de gällande koncernanvisningarna följer nedan. Ordningsföljden baserar sig på innehållsförteckningen i koncerndirektivet.

        nyckeltermer och -begrepp som används i koncerndirektivet

        exakt tillämpning av koncerndirektivet

        viktiga principer i stadens ägarpolitik och -strategi; viktiga mål för och innehåll i stadens koncernstyrning 

        viktiga principer för en god förvaltnings- och ledningspraxis  

        principer för indelning av dottersammanslutningarna i dottersammanslutningar som arbetar på marknadsvillkor och andra dottersammanslutningar (portföljindelning); verksamhetsprinciper som ska tillämpas i dottersammanslutningarna

        viktiga personalpolitiska principer som ska följas i dottersammanslutningarna

        exakta bestämmelser om skyldigheten att inhämta stadens åsikt i förväg, med beaktande av portföljindelningen 

        principer för val av ledamöter i styrelserna för dottersammanslutningarna; principer för styrelsernas sammansättning

        viktiga principer för den interna kontrollen och för riskhanteringen 

        viktiga principer för planeringen och styrningen av stadskoncernens ekonomi och investeringar  

        viktiga principer för stadskoncernens interna tjänster 

        viktiga principer för balanshanteringen i dottersammanslutningarna 

        principer för tryggad rätt för de förtroendevalda att få upplysningar  

De väsentligaste och principiellt viktigaste avvikelserna mellan koncerndirektivet och de gällande koncernanvisningarna baserar sig på stadens strategiprogram 2013–2016, som godkändes av stadsfullmäktige 24.4.2013 (122 §), och på den nya kommunallagen. Åtgärder som gör ägarpolitiken klarare är angivna i strategiprogrammet:

        Portföljer skapas för dottersammanslutningarna med utgångspunkt i om dessa bedriver marknadsmässig verksamhet eller annan verksamhet.

        När det gäller dottersammanslutningar som deltar i stadens tjänsteproduktion utvärderas resultatet i första hand utifrån hur och till vilka kostnader bolaget i fråga sköter de tjänster som uppdragits åt det.

        Verksamhetsprinciperna för de bolag inom stadskoncernen som direkt befinner sig i en marknadssituation motsvarar verksamhetsprinciperna för konkurrenterna.

Att stadens dottersammanslutningar indelas i olika portföljer utifrån verksamhetens karaktär är en stor men nödvändig förändring i förhållande till nuläget. I och med att kraven på konkurrensneutralitet blivit striktare måste det noggrannare ses till att stadens ägande i olika sammanslutningar inte snedvrider konkurrensen. Det är för staden som ägare viktigt att de dottersammanslutningar som bedriver verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden kan följa samma verksamhetsprinciper som konkurrenterna och därmed ha en chans att lyckas i konkurrensen. Detta betyder bl.a. en likadan personalpolitik och anställningstrygghet som konkurrenterna har.

Portföljindelningen påverkar också i vilka fall dotterbolagen i fortsättningen är skyldiga att inhämta stadens åsikt före beslutsfattandet. De dottersammanslutningar som bedriver verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden har på basis av koncerndirektivet denna skyldighet mer sällan än nu. I fråga om andra sammanslutningar medför koncerndirektivet inte väsentliga förändringar i skyldigheten att inhämta stadens åsikt före beslutsfattandet.

Till det viktigaste när det gäller stadens ägarstyrning hör utnämningen av ledamöter i styrelserna för dottersammanslutningarna. När den nya kommunallagen utarbetades var en av utgångspunkterna att det fanns ett behov av mer exakta bestämmelser om valet och sammansättningen av styrelserna för kommunernas dottersammanslutningar. Följande ingår med tanke på detta i 47 § i lagen: "I koncerndirektivet ska det meddelas behövliga bestämmelser åtminstone om – – – sammansättningen och utnämningen av styrelserna för kommunens dottersammanslutningar."

Motiveringsdelen i regeringens proposition med förslag till kommunallag (RP 268/2014) innehåller följande: "Styrelsens sammansättning bör möjliggöra att styrelsen sköter sina uppgifter effektivt. Bäst är förutsättningarna för ett effektivt styrelsearbete då styrelseledamöterna har ett tillräckligt och mångsidigt kunnande och kompletterar varandra erfarenhetsmässigt. Speciellt att verka i ett konkurrensläge på marknaden och leda en lönsam affärsverksamhet förutsätter branschkännedom och affärsekonomiskt kunnande av styrelseledamöterna. Det affärsekonomiska kunnandet som en del av ledarskapskompetensen kompletterar både substanskunnandet i sammanslutningens bransch och det ekonomiska kunnandet. Vid valet av styrelse bör utgångspunkten i alla sammanslutningar vara att styrelsemedlemmarna ska ha förmåga till självständigt beslutsfattande och till en jämlik diskussion med bolagets operativa ledning. Vid valet av styrelse bör man alltid beakta sammanslutningens bransch och verksamhetens omfattning samt sammanslutningens strategiska betydelse i kommunens verksamhet."

Stadens koncerndirektiv omfattar principer för sammansättningen och valet av styrelserna för dottersammanslutningarna i praktiken. Synpunkterna i motiveringsdelen i propositionen är beaktade i principerna, likaså kravet att kommunkoncernens fördel som helhet ska tryggas. Det är också beaktat i koncerndirektivet att praxis med en utnämningskommitté som består av företrädare för aktieägaren infördes när Helen Ab och Helsingfors Hamn Ab bildades.

Ledamöterna i styrelserna för stadens dottersammanslutningar är i allmänhet desamma under flera perioder efter varandra. Utgångspukten i koncerndirektivet är därför att mandattiden för styrelserna för andra dottersammanslutningar än för dem som arbetar på marknadsvillkor är två år. En avvikelse är dock möjlig i enskilda fall om det finns en särskild orsak till detta. Mandattiden för styrelserna för största delen av stadens dottersammanslutningar är nu ett år. En längre mandattid gör att staden får en lättare och effektivare process kring förberedelserna inför de årliga bolagsstämmorna. 

Verkställighet

Om stadsfullmäktige godkänner förslaget kommer stadsstyrelsen när den beslutar om verkställighet att uppmana företrädarna för staden i styrelserna och andra organ för dottersammanslutningarna och -stiftelserna att se till att koncerndirektivet behandlas i organen och godkänns som bindande för dottersammanslutningarna och -stiftelserna. 

Slutkommentarer

Utkastet till koncerndirektiv är berett på stadskansliet av ekonomi- och planeringsavdelningen, avdelningen rättstjänsten och personalavdelningen i samråd.

När koncerndirektivet har godkänts blir det aktuellt att separat besluta dels om anvisningar om god förvaltningspraxis i vilka bestämmelserna i direktivet är beaktade (viktiga anvisningar om principerna för ledarskap och förvaltning), dels om uppdaterade ägarstrategier för de enskilda dottersammanslutningarna.

Beroende på när koncerndirektivet godkänns kommer stadens dottersammanslutningar att uppmanas att vid en bolagsstämma våren 2016 ändra sin bolagsordning i enlighet med riktlinjerna i direktivet (särskilt längden på mandattiden för styrelsen).

Beslutsförslaget och motiveringen till detta är i överensstämmelse med stadsstyrelsens koncernsektions framställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Konserniohjeluonnos

Bilagematerial

1

Konserniohje_2008

2

Konserniohjeluonnos (konsernijaosto muutokset 14.3.2016 näkyvissä)

3

Konserniohjeluonnos (kaupunginhallituksen 25.5.2016 esityslistan muutokset näkyvissä)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Tytäryhteisöt ja -säätiöt

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

För kännedom

Kaupunginkanslia

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2016 § 410

HEL 2013-004511 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kumota voimassa olevan 16.1.2008 hyväksytyn Helsingin kaupungin konserniohjeen ja hyväksyä uuden konserniohjeen liitteenä olevan luonnoksen mukaisena.

Käsittely

02.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy konserniohjeen konsernijaoston kokouksen 14.3.2016 (35 §) enemmistön päätöksen mukaisesti.

Kannattaja: Hannu Oskala

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pilvi Torstin vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 7
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Lasse Männistö, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi Pilvi Torstin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

 

Lasse Männistö, Arja Karhuvaara, Mika Raatikainen, Kauko Koskinen ja Tatu Rauhamäki jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

25.04.2016 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.03.2016 § 35

HEL 2013-004511 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kumota voimassa olevan 16.1.2008 hyväksytyn Helsingin kaupungin konserniohjeen ja hyväksyä uuden konserniohjeen liitteenä olevan luonnoksen mukaisena.

Käsittely

14.03.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti ehdotustaan liitteen 2 mukaisesti. Seuraavat vastaehdotukset on sisällytetty esittelijän muutettuun ehdotukseen:

        Tuuli Kousan 11.4.3  kohdan alakohtia 3 ja 4 koskeva vastaehdotus

        Osku Pajamäen vastaehdotus kohdan 11.5. osalta

        Osku Pajamäen vastaehdotus kohdan 5.1.ensimmäisen kappaleen osalta

 

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa:

11.4.3  kolmas alakohta:

toimintaan nähden (poisto: poikkeuksellisen) merkittävä tai varsinaiseen toimintaan kuulumaton tai siihen vain epäsuorasti liittyvä investointi ja sen rahoittaminen,

toimintaan nähden (poisto: poikkeuksellisen) merkittävä lainanotto tai -anto sekä muut vastaavat rahoitukseen liittyvät järjestelyt,

-> eli poistetaan molemmista alakohdista "poikkeuksellisen"

Kannattaja: Osku Pajamäki

 

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa:

toiseksi viimeinen alakohta:

korvataaan kappaleella: toimitusjohtajan palkkaaminen ja erottaminen, palkkauksen, palkitsemisjärjestelmien sekä palvelussuhteen keskeisten ehtojen määrittely ja tarkistaminen

Kannattaja: Osku Pajamäki

 

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa:

16 Kaupungin luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaaminen

Kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada kuntalaissa säädetyllä tavalla tietoja kaupungin viranomaisilta, ja kuntalain mukainen tiedonsaantioikeus ulotetaan koskemaan myös yhtiömuotoisia tytäryhteisöjä.

Kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada kaupungin hallussa olevia tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, joita he pitävät toimessaan tarpeellisena, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Lisäksi tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiin kirjataan erillismääräyksillä luottamushenkilöiden tietojensaannista.

Tietojensaantia koskeva pyyntö esitetään kaupunginkanslialle, jos kyse on kaupungin hallussa olevista tiedoista. Mikäli pyyntö perustuu tytäryhtiön tietojensaantioikeutta koskevaan yhtiöjärjestysmääräykseen, pyyntö esitetään suoraan kyseiselle tytäryhtiölle.

Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden nojalla saamiaan tietoja eteenpäin, koska tiedot on tarkoitettu vain hänelle henkilökohtaisesti luottamustehtävän hoitamista varten.

Kannattaja: Osku Pajamäki

 

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki:

Kohta 11 toinen kappale:

Kaupungin tytäryhteisöjen ohjaamiseksi konserniohjeen keskeisiä määräyksiä ja kaupungin omistajastrategian linjauksia voidaan tarvittaessa kirjata myös tytäryhteisöjen yhtiöjärjestyksiin tai sääntöihin. Markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden yhtiöjärjestykseen kirjataan maininta siitä, että ne ottavat toiminnassaan huomioon kaupunkikonsernin kokonaisedun.

Kohta 11.5.:

Erityisesti markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen osalta kunkin yhteisön hallituksella tulee olla kollektiivina riittävä osaaminen ja pätevyys ainakin:

– yhteisön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista,

[…]

– kaupunkikonsernin toiminnasta ja tavoitteista sekä kaupungin eettisistä arvoista

– yritysvastuusta (mukaan lukien henkilöstöasiat).

 

Kohta 5.1. toinen ja kolmas kappale:

Sivun 7 ensimmäinen ja toinen kappale muutetaan:

”Omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Tästä syystä kaupungin toimimiselle jonkin yhteisön perustajana, omistajana tai jäsenenä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite."

”Kaupungin tytäryhteisöjen asemaa osana kaupunkikonsernia arvioidaan ja tarkastellaan säännöllisesti. Kohdassa 11.2.1 tarkoitettujen markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen osalta arviointi perustuu yhteisön strategiseen ja taloudelliseen merkitykseen kaupungille. Markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen osalta kaupungin omistajastrategia sekä tytäryhtiökohtaiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman hyvään taloudelliseen tulokseen tai muuten toiminnan kaupungille tuomiin taloudellisiin hyötyisin esim. kilpailun lisäämisen kautta.”

 

Kohta 10:

”Kaupunki voi luopua yhteisön omistuksesta, jos omistukselle ei enää ole strategiaan perustuvaa tarkoitusta ja tavoitetta ja omistuksesta luopuminen on kaupungin kannalta taloudellisesti perustelluin vaihtoehto. Omistuksesta voidaan luopua myös jos luopuminen on muusta erityisestä syystä perusteltua.”

Luovuttaessa yhteisön omistuksesta on kiinnitettävä erityistä huomiota luopumisen henkilöstövaikutuksiin, sekä vaikutuksiin yhteisön tarjoamien palvelujen käyttäjiin.

 

Kohta 11.3.1 lisäys:

”Kaupungin markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhteisöissä voidaan noudattaa alan ja kilpailijoiden käytäntöjä vastaavaa henkilöstöpolitiikkaa, kuitenkin koko ajan huomioiden kaupungin tytäryhteisön velvollisuus toimia henkilöstöpolitiikassaan korostetun vastuullisesti. Henkilöstön työsuhdeturva määräytyy työlainsäädännön ja yhteisön järjestäytymisen mukaisen työehtosopimuksen mukaisesti.”

 

Sivu 14 kohta 11.4.2 toinen kappale:

Lisätään uusi kappale:

”Mikäli kaupungin halutaan omistajana käyttävän päätösvaltaa normaalisti hallituksen toimivaltaan kuuluvissa, mutta sisällöltään merkittävissä ja laajakantoisissa asioissa tai kun hallitus katsoo, ettei se voi noudattaa kaupungilta saamaansa ohjetta, voi hallitus siirtää tai kaupunki oma-aloitteisesti ottaa yksittäisen asian päätettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Kannattaja: Silvia Modig

Puheenjohtaja totesi, että Osku Pajamäen vastaehdotuksen kohtia, joiden mukaisesti esittelijä muutti esitystään ei oteta äänestettäväksi.

 

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tuuli Kousan toisen vastaehdotuksen (konserniohjeen kohta 11.4.3 toiseksi viimeinen alakohta) mukaan

Jaa-äänet: 4
Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 5
Jorma Bergholm, Tuuli Kousa, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Konsernijaosto hyväksyi Tuuli Kousan vastaehdotuksen äänin 5 - 4.

 

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tuuli Kousan kolmannen vastaehdotuksen (konserniohjeen kohta 16) mukaan

Jaa-äänet: 2
Lasse Männistö, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 7
Jorma Bergholm, Tuuli Kousa, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Konsernijaosto hyväksyi Tuuli Kousan vastaehdotuksen äänin 2 - 7.

 

3. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Osku Pajamäen vastaehdotuksen mukaan niiltä osin kun esittelijä ei muuttanut esitystään

Jaa-äänet: 3
Lasse Männistö, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 6
Jorma Bergholm, Tuuli Kousa, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Konsernijaosto hyväksyi Osku Pajamäen vastaehdotuksen äänin 3 - 6.

 

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen (liite 2) sekä Tuuli Kousan kahden vastaehdotuksen ja Osku Pajamäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

 

Lasse Männistö, Laura Rissanen, Mika Raatikainen ja Ulla-Marja Urho jätti eriävän mielipiteen päätöksestä.

Eriävän mielipiteen jättäneet mainitsivat perusteluinaan vastustavansa konserniohjeen 11.4.3 kohdan toimitusjohtajan palkkaamista ja erottamista koskevan alakohdan muutoksia.

29.02.2016 Pöydälle

15.02.2016 Pöydälle

18.01.2016 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566