Helsingfors stad

Protokoll

10/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

25.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 136

Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

  1. bevilja Johanna Sumuvuori avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot
  2. konstatera att Sanna Vesikansa i enlighet med 11 § 2 mom. i kommunallagen (365/1995), sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat henne, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017
  3. konstatera att centralvalnämnden utnämner en nittonde ersättare i Gröna förbundets fullmäktigegrupp för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Bilagor

1

Johanna Sumuvuoren eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att Johanna Sumuvuori (Gröna) 29.4.2016 har anhållit om avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot. Ny ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första ersättaren i Gröna förbundets fullmäktigegrupp Sanna Vesikansa sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat henne.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Fullmäktigeledamöter och ersättare beviljas avsked av fullmäktige.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. Stadsfullmäktiges ordförande begärde 2.5.2016 att centralvalnämnden ska utse en nittonde ersättare i Gröna förbundets fullmäktigegrupp. Centralvalnämnden utser ersättaren vid sitt sammanträde 7.6.2016.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Bilagor

1

Johanna Sumuvuoren eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia

Keskusvaalilautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2016 § 472

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Johanna Sumuvuorelle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta
  2. todeta, että kuntalain (365/1995) 11 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Sanna Vesikansa toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi
  3. todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreän liiton valtuustoryhmälle 19. varavaltuutetun toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566