Helsingfors stad

Protokoll

10/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/14

 

25.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 147

Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om tillsättande av en arbetsgrupp för förebyggande av att unga radikaliseras

HEL 2015-012973 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Veronika Honkasalon ym. valtuustoaloite Kvsto 25.11.2015 asia 29

2

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnanLausunto 16.2.2016

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Veronika Honkasalo och 43 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors ska tillsätta en arbetsgrupp till exempel under ungdomscentralens ledning med uppgift att planera hur man på stadens nivå ska ingripa i att unga radikaliseras och på vilka sätt fenomenet kan förebyggas. Arbetsgruppens utredning ska föreläggas stadsstyrelsen för kännedom.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Social- och hälsovårdsnämnden, ungdomsnämnden och utbildningsnämnden har gett utlåtande om motionen. Dessutom har kommissionen för invandrar- och integrationsärenden 16.2.2016 gett utlåtande om frågan. Det framgår av utlåtandena att risken för radikalisering bland ungdomar är ett fenomen som i stor omfattning identifieras hos staden och mycket arbete läggs ner på att förebygga fenomenet. En av de viktigaste aktörerna är en arbetsgrupp tillsatt av polisinrättningen i Helsingfors år 2013, ett samarbetsnätverk som samlar ihop de aktörer som också tas upp i motionen. Arbetsgruppen behandlar sätt på vilka man kan ingripa i våldsam extremism. Nätverket har år 2016 utvidgat sin verksamhet från att identifiera enskilda ungdomar som riskerar att radikaliseras till att dessutom identifiera orsaker till extremism, såsom hatretorik och rasism. Stadskansliets säkerhets- och beredskapsenhet har till uppgift att upprätthålla en helhetsbild av fenomenet på stadens nivå.

Stadens väglednings- och servicenätverk för ungdomar (s.k. NOP-nätverket) har valt antirasism till en av prioriteringarna för år 2016. Utbildningsverkets integrations- och servicenätverk för ungdomar med invandrarbakgrund omfattar en stor grupp av organisationer och förvaltningar som bygger upp serviceverksamhet för ungdomar. Utbildningsverket beaktar dessutom frågor kring radikalisering och behandling av dessa i det pågående arbetet på nya läroplaner. Socialväsendet samarbetar med Ankarteamet som består av poliser och experter från Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster. Ankaret har till uppgift att hindra utslagning bland barn och ungdomar genom att i tidig fas ingripa i brottsligt beteende hos minderåriga. Förebyggande av utslagning tas upp som tema också i projektet Invandrarungdomarnas Helsingfors som genomförs med stöd av Me-stiftelsen. Projektet syftar till att göra invandrarungdomarnas ställning jämlik i Helsingfors.

Såsom det konstateras i utlåtandena är upplevd delaktighet och meningsfullhet och behandling av upplevd orättvisa och diskriminering de mest effektiva sätten att förebygga våldsam extremism. Staden arbetar på vid basis och i flera mångprofessionella nätverk i syfte att förebygga extremism. Stadsstyrelsen hänvisar till de detaljerade utredningarna i utlåtandena och anser att det inte finns behov att tillsätta en ny arbetsgrupp.

Helsingfors stads säkerhets- och beredskapsenhet bereder en utredning för stadsstyrelsen om riskerna för våldsam radikalisering bland ungdomar i Helsingfors och om de konkreta, förebyggande och avhjälpande åtgärder med vilka man ingriper i fenomenet i nuläget.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Veronika Honkasalon ym. valtuustoaloite Kvsto 25.11.2015 asia 29

2

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnanLausunto 16.2.2016

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2016 § 469

HEL 2015-012973 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

16.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään esittelijän perusteluihin seuraava kappale:

"Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikkö valmistelee kaupunginhallitukselle selvityksen, jossa tuodaan esille mm. väkivaltaisen radikalisoitumisen riskit nuorten keskuudessa Helsingissä ja ne konkreettiset ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimet, joilla ilmiöön tällä hetkellä puututaan."

Kannattaja: Silvia Modig

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 3
Arja Karhuvaara, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Lasse Männistö

Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaan muuten ehdotuksen äänin 11 - 3 (1 poissa).

09.05.2016 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2016 § 46

HEL 2015-012973 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Sisäasiainministeriö julkaisi vuonna 2012 kansallisen toimenpideohjelman väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa ja ennaltaehkäistä väkivaltaisia tekoja, joiden motiivina on edistää radikaaleja aatteita, oppeja tai ideologioita. Toimenpideohjelmassa on erityisesti huomioitu nuorten radikalisoitumisen ja väkivaltaiseen ääriliikkeeseen ajautumisen ennaltaehkäisy sekä paikallisten viranomaisten välinen yhteistyö. Ennaltaehkäisy edellyttää radikalisoitumisen varhaisten merkkien tunnistamista sekä puuttumista ilmiön varsinaisiin syihin.

Osana kansallista toimenpideohjelmaa Helsingin poliisilaitos asetti 1.4.2013 pysyvän paikallisten viranomaisten yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on seurata väkivaltaiseen ekstremismiin liittyviä ilmiöitä ja niiden kehitystä Helsingissä sekä valmistella tarvittaessa toimenpiteitä havaittuihin ilmiöihin puuttumiseksi. Yhteistyöryhmä levittää tietoa ja osaamista ilmiöstä myös muille viranomaisille ja sidosryhmille. Työryhmään on nimetty edustajat Helsingin poliisilaitoksen lisäksi muun muassa sosiaali- ja terveysvirastosta, kaupunginkansliasta, nuorisoasiankeskuksesta, opetusvirastosta, Puolustusvoimista ja suojelupoliisista.

Sisäasiainministeriön mukaan väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää vähentää erityisesti nuorten syrjäytymistä yhteiskunnasta, yhteiskunnan jakaantumista ja alueellista segregaatiota. Moniammatillinen viranomaistiimi Ankkuri, joka työskentelee Helsingin poliisilaitoksen tiloista käsin, pyrkii estämään lasten ja nuorten syrjäytymistä muun muassa jalkautumalla nuorten pariin ja puuttumalla varhaisessa vaiheessa alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen. Tiimiin kuuluu poliisien lisäksi Helsingin kaupungin palveluksessa olevia sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisia. Toiminnan piirissä oleville henkilöille etsitään ja tarjotaan heidän tarpeittensa mukaisia palveluja ja hoitopolkuja. Ankkuritiimin yhteistyötahoja ovat eri viranomaiset ja apua tarjoavat järjestöt. Ankkuritiimi käsittelee vuodessa noin tuhat asiakasta, joista suurin osa on rikoksilla oireilevia nuoria. Lisäksi tiimin asiakkaina on läheisväkivallantekijöitä ja ekstremistejä. Ankkuritiimin asiakkaina on ollut myös Syyrian ja Irakin taistelualueille lähtöä harkinneita ja sieltä palaavia henkilöitä.

Sosiaali- ja terveysvirasto ennaltaehkäisee nuorten syrjäytymistä monin tavoin osana perustyötään. Nuorille tarjolla olevia palveluja ovat muun muassa nuorten alueelliset sosiaalityön palvelupisteet, opiskeluterveydenhuolto, nuorisoasematoiminta, nuorten työhönohjaus, sähköisen työnhaun Talent Studio sekä moniammatillisella työotteella toimiva Nuorten Ohjaamo Helsinki. Sosiaali- ja terveysvirasto osallistuu yhteistyökumppanina Me-säätiön taloudellisesti tukemaan viisivuotiseen (2016-2020) hankkeeseen, jossa haetaan uudenlaisia ratkaisumalleja maahanmuuttajanuorten aseman parantamiseksi.   

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että nuorten radikalisoitumista jo ehkäistään useiden moniammatillisten verkostojen avulla. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslautakunta ei näe tarvetta uuden työryhmän perustamiselle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nuorten radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyllä on merkittäviä sekä nuoriin itseensä että yleisimmin väestöön liittyviä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia."    

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Anne Kuvaja, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne.kuvaja(a)hel.fi

Maarit Sulavuori, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 58283

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Sari Tuominen, nuorten palvelujen päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 18.02.2016 § 22

HEL 2015-012973 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nuorisoasiainkeskuksen strateginen tavoite on lisätä helsinkiläisten nuorten kykyä nähdä maailma toisten silmin. Kun Helsinki muuttuu yhä monikulttuurisemmaksi, sovittelun ja empatian taidot korostuvat. Nuorisolautakunta katsoo, että tehokkaimmat tavat torjua väkivaltaista ekstremismiä ovat osallisuuden ja mielekkyyden kokemukset sekä epäoikeudenmukaisuuden ja syrjinnän kokemusten käsittely. Juuri tästä syystä helsinkiläisessä nuorisotyössä on merkittävästi lisätty maksuttoman matalan kynnyksen harrastustoiminnan mahdollisuuksia, vahvistettu tukea ja yhteistyötä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa, koulutettu henkilöstöä monimuotoisuudesta sekä kehitetty uusia malleja vanhempien kanssa tehtävään työhön. Yhdessä järjestöjen ja poliisin kanssa on mm. järjestetty iltoja, joissa vanhempien ja nuorten kanssa keskustellaan ääriajattelusta ja neuvotaan miten tulee toimia epäillessä radikalisoitumista.

Väkivaltaisen ekstremismin ja laajemmin väkivallan kohdalla uhrius ja tekijyys eivät ole toisistaan irrallisia asioita. Monen rikoksen taustalla on syvä osattomuuden, kiusaamisen ja ulossulkemisen, jopa väkivallan kokemus. Vaikka se ei oikeuta väkivaltaan turvautumista, tämän yhteyden ymmärtäminen auttaa löytämään tehokkaita tapoja estää väkivaltaa ja puuttua ajoissa. Kaikista ryhmistä ulossuljettu, kielteisen palautteen kierteeseen joutunut nuori on helppo rekrytoinnin kohde väkivaltaisille jengeille kotimaassa tai sota-alueilla. Olennaista on auttaa kielteiseen kääntynyttä identiteettiä kääntymään kohti myönteistä. Tämän vuoksi esimerkiksi oikeiden harrastusporukoiden löytäminen tässä vaiheessa on kriittistä.

Aloite osuu oikeaan siinä, että Helsingissä ei kaupungin toimesta nyt tehdä kohdennettua nuorisotyötä radikalisoituneiden nuorten kanssa. Väkivallan estämiseksi sekä väkivaltaan syyllistyneiden kanssa työskentelemiseksi tehdään kuitenkin kohdennettua työtä useissa nuoriso- tai sosiaalialan järjestöissä, näistä tunnetuimpina Helsinki Missio ja Aseman Lapset.

Nuorisoasiainkeskus on viime vuosina aloittanut yhteistyön Wienin kaupungin nuorisotoimen kanssa. Wienissä aloitteessa kuvattua toimintaa toteutetaan jalkautuvana työnä, joka keskittyy erityisesti äärioikeistoon. Sellaisenaan mallia ei ole ainakaan vielä kyetty mm. taloudellisista syistä siirtämään Helsinkiin. Nuorisoasiainkeskus on tunnistanut rasistisesti ajattelevien ja toimivien nuorten kanssa työskentelyn yhdeksi kehittämisalueeksi, jota tullaan katsomaan nuorisotoimenjohtajan vetämässä nuorisoasiainkeskuksen maahanmuuttajatyön kehittämisryhmässä vuoden 2016 aikana. Arviointi- ja kehittämistyössä tullaan hyödyntämään olemassa olevia verkostoja muihin ammattikuntiin sekä selvittämään, millä ehdoin järjestöjen roolia kaikille turvallisen ja tasavertaisen yhteiskunnan rakentamisessa voitaisiin entisestään vahvistaa. Tässä yhteydessä nuorisoasiainkeskus arvioi myös, tulisiko Helsingin poliisilaitoksen Ankkuri-ryhmässä olla poliisin ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten lisäksi myös nuorisotyöntekijä. Ankkuri-ryhmä on nuoriin ensimmäisten rikoksen tekijöihin keskittyvä ammattilaistiimi.

Nuorisolautakunta katsoo, että aloitteessa nostetaan esille merkittävä asia. Nuorisolautakunta katsoo kuitenkin, että aiheen tiimoilta tehdään jo nyt laajamittaista, moniammatillista yhteistyötä ainakin neljän moniammatillisen verkoston avulla. Sen vuoksi nuorisolautakunta ei näe tarvetta uuden työryhmän perustamiselle.

Verkostoista merkittävin aloitteen näkökulmasta on väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn Helsingin yhteistyöverkosto. Helsingin poliisilaitoksen johdolla yhteistyöverkosto kokoaa aloitteessa mainitut toimijat jo nyt käsittelemään tapoja puuttua väkivaltaiseen ääriajatteluun ja siitä seuraavaan, yhteiskuntakehityksen kannalta vaaralliseen toimintaan. Verkoston kautta ammattilaiset jakavat kokemuksiaan ja tietojaan ääriajattelusta ja -toiminnasta. Verkostossa ovat mukana aloitteessa mainitut toimijat. Verkosto on laajentanut toimialaansa vuonna 2016 yksittäisten riskinuorten tunnistamisesta myös väkivaltaisen ekstremismin syntysyihin eli mm. vihapuheen ja rasismiin käsittelyyn. Aloitteeseen liittyvä valmistelu voidaan hyvin toteuttaa ko. verkoston puitteissa.

Tämän lisäksi nuorisolain edellyttämä moniammatillinen Helsingin nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on valinnut 9.2.2016 yhdeksi kolmesta painopisteestään rasisminvastaisuuden, johon liittyen ryhdytään valmistelemaan yhteistä toimintasuunnitelmaa mm. nuorisoasiainkeskuksen, opetusviraston, Helsingin seurakuntayhtymän, Helsingin poliisilaitoksen ja Kaartin jääkärirykmentin yhteistyönä. Suunnittelutyötä johtaa nuorisoasiainkeskus. Myös tässä työssä on tunnistettu, että pelkkä yhdenvertaisuuden edistäminen ei riitä vaan tarvitaan tapoja puuttua vihapuheeseen ja yhteiskuntarauhan kannalta vaarallisiin mielipiteisiin. Yhteinen työskentely tulee käsittelemään mm. henkilökunnan koulutusta vihapuheen käsittelyyn. Alustava suunnitelma käsitellään nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokouksessa 12.4.2016.

Kolmanneksi opetusviraston johtamassa Maahanmuuttajataustaisten nuorten kotoutumis- ja palveluverkostossa on mukana laaja joukko sekä järjestöjä että Helsingin hallintokuntia kehittämässä palvelujärjestelmää nuorille. 

Näiden lisäksi aihe nousee esille myös Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeessa, jota toteutetaan Me-säätiön tuella. Hankkeen tavoitteena on tasa-arvoistaa maahanmuuttajanuorten asemaa Helsingissä. Hankkeessa tullaan toteuttamaan viiden vuoden mittaisia, uusien työmallien kokeiluja yhteensä 500 000 eurolla vuodessa. Hankkeen tämänhetkisessä palvelumuotoiluvaiheessa on mukana noin kaksikymmentä suoraan nuorten kanssa työskentelevää ammattilaista kehittämässä ja testaamassa ratkaisuja maahanmuuttajanuorten aseman tasa-arvoistamiseksi. Lisäksi hankkeeseen rekrytoidut nuoret kokemussuunnittelijat kartoittavat syrjinnän kokemuksia ikäisiltään nuorilta. Hankkeen alustaviksi teemoiksi on jo tunnistettu mm. uudet tavat käsitellä epäoikeudenmukaisuuden ja syrjinnän kokemuksia, suomalaisten kaverien puute, vanhempien järjestelmätuntemus sekä alkaneen rikoskierteen katkaisu. Hankkeessa oleva rahoitus voi tarjota mahdollisuuksia myös tähän teemaan.

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 02.02.2016 § 10

HEL 2015-012973 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsinki on asettanut 1.4.2013 paikallisen viranomaisten työryhmän, joka seuraa sisäministeriön 2012 julkaisemaa kansallista toimenpideohjelmaa väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi. Helsingissä väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyä toteutetaan laajassa yhteistyössä eri viranomaisten välillä keskustellen ja sopien parhaista menettelytavoista paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Helsingin yhteistyöryhmää johtaa Helsingin poliisilaitoksen ennalta ehkäisevän toimintalinjan johtaja, ja sen jäseninä on edustajia mm. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta, nuorisoasiainkeskuksesta ja opetusvirastosta sekä valtion edustajia mm. rikosseuraamuslaitokselta, puolustusvoimista ja suojelupoliisista sekä kolmannen sektorin toimijoita. Kansallisen tason väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn työryhmää johdetaan sisäministeriössä.

Yhteistyöryhmän tehtävänä on seurata väkivaltaiseen ekstremismiin liittyviä ilmiöitä ja niiden kehitystä Helsingissä sekä valmistella tarvittavia toimenpiteitä havaittuihin ilmiöihin puuttumiseksi. Yhteistyöryhmä levittää tietoa ja osaamista ilmiöstä myös muille viranomaisille ja sidosryhmille.

Opetusvirasto on mukana kehittämässä ICthinking-interventiotapaan perustuvaa menetelmää, joka kohdentuu identiteettityöskentelyyn ja toimii suvaitsevaisuutta ja kriittistä ajattelua edistävänä työkaluna. Sen tavoitteena on ennalta ehkäistä ulkopuolisuuden kokemusta, joka saattaa kehittyä identiteettikriisin myötä. Helsingin opetusvirasto ottaa myös meneillään olevassa opetussuunnitelmatyössä huomioon radikalisoitumisen ehkäisemiseen liittyvät asiat ja niiden käsitteleminen kirjataan opetussuunnitelmiin. Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat tuoreen oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämiä asioita ja opetusviraston ohjeistuksissa on otettu huomioon radikalisoitumiseen ja vihapuheisiin liittyvät asiat ja niihin liittyviä toimia tehdään yhteistyössä eri viranomaisten sekä lasten ja nuorten huoltajien kanssa. Opiskeluhuoltohenkilöstö toimii kouluissa ja oppilaitoksissa asiantuntijoina ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen liittyvissä asioissa ja toimii opetushenkilöstön ja nuorten tukena tässä työssä.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Crister Nyberg, ohjauspalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566