Helsingfors stad

Protokoll

10/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/9

 

25.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 142

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om anslutning av staden till nätverket Mayors for Peace

HEL 2015-012404 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.  

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Ilkka Taipale under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning så att Helsingfors kan besluta att ansluta sig till nätverket Mayors for Peace.

Redogörelsen befanns vara riktig.

6 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Thomas Wallgrens förslag om återremiss godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning så att Helsingfors kan besluta att ansluta sig till nätverket Mayors for Peace.

Ja-röster: 32
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 36
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen

Blanka: 4
Outi Alanko-Kahiluoto, Antti Möller, Johanna Sydänmaa, Pertti Villo

Frånvarande: 13
Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Harri Lindell, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Kaarin Taipale

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Victor Andersson, stadssekreterare, telefon: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Thomas Wallgren och 39 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad ska bli medlem i nätverket Mayors for Peace. De konstaterar att nätverket bildades år 1982 på borgmästaren i Hiroshima Takeshi Arakis initiativ i syfte att åstadkomma en total nedrustning av kärnvapen. Nätverkets ordförandestad är Hiroshima och nätverkets sekretariat utgör en del av stiftelsen Hiroshima Peace Culture Foundation. Som medborgarorganisation har nätverket konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd. Motionärerna konstaterar att i dagens läge planerar stater med kärnvapen till och med större investeringar i effektivare kärnvapensystem än förr, och att nätverkets verksamhet återigen har blivit mycket aktuell.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen konstaterar att nätverket Mayors for Peace hade sammanlagt 7 028 medlemmar i 161 olika länder 1.4.2016. Största delen av medlemskommunerna ligger i Asien (2 915) och Europa (2 631). Antalet medlemmar har ökat i jämn takt under de senaste tio åren. Nätverket fick 505 nya medlemmar år 2015. Av de finska städerna är Mariehamn, Nousis och Varkaus medlemmar. Av de nordiska huvudstäderna är enligt medlemsförteckningen på nätverkets hemsidor Köpenhamn och Reykjavik medlemmar.

För medlemskapet tas det ut en avgift på 2 000 yen som motsvarar ca 15 euro. Försummelse av att betala medlemsavgiften leder inte till uteslutning ut nätverket. Befrielse från betalning av medlemsavgift kan också beviljas. Dessutom är det möjligt att frivilligt betala en större medlemsavgift.

Nätverket prioriterar förstärkning av solidariteten mellan städer på global nivå och främjande av nedrustning av kärnvapen i sin verksamhet. Nätverket ordnar dessutom en generalförsamling vart fjärde år och ett verkställande möte vartannat år.

Vid bedömning av nätverkets verksamhetsplan för 2013–2017 framhävs medlemskapets symboliska betydelse. Huvudmålen är att öka kunskapen om riskerna med kärnvapen och att öka antalet medlemmar. Man strävar att göra medborgarna mer medvetna genom olika kampanjer och evenemang.

Enligt stadens strategiprogram är staden initiativkraftig, utvecklingsbenägen och kunnig på internationell nivå när det gäller att ta ett globalt ansvar lokalt. Den främjar därför bl.a. en ekonomisk och social utveckling där hänsyn tas till miljön. Att staden tar ett globalt ansvar innebär totalkvalitet och utveckling i dess verksamhet. Målen för nätverket Mayors for Peace kan härigenom anses stämma överens med strategiprogrammet.

Medlemskapet förutsätter att staden skickar nätverket en särskild anslutningsblankett med vilken sökanden bekräftar sitt stöd för nedrustning av kärnvapen.

Stadsstyrelsen konstaterar att när medlemskapet övervägs ska avseende fästas vid om nätverkets verksamhet hör till kommunens verksamhetsområde. Enligt högsta förvaltningsdomstolens avgörande (4731/38/82) 30.6.1983 var undertecknandet av en appell för ett kärnvapenfritt Norden utrikespolitisk verksamhet och hörde därigenom inte till kommunens uppgifter inom det kommunala självstyret.

Också i det nya kommentarverket om kommunens verksamhetsområde (Harjula & Prättälä: Kuntalaki – tausta ja tulkinnat, 2015) konstateras det vidare att man inom rättspraxisen har förhållit sig reserverat till kommuners internationalpolitiska ställningstaganden.

Stadsstyrelsen konstaterar på basis av det som anges ovan att fastän målen för nätverket Mayors for Peace i sig är värda understöd och stämmer överens med principerna för det globala ansvaret i strategiprogrammet, hör de inte till det kommunala verksamhetsområdet och att det därför inte är möjligt att bli medlem i nätverket.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Victor Andersson, stadssekreterare, telefon: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Bilagematerial

1

Mayors for Peace -verkoston esittely

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 433

HEL 2015-012404 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566