Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

25.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 137

Eron myöntäminen sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virasta

HEL 2016-005633 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää Laura Rädylle eron sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virasta 31.5.2016 alkaen.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää, että johtamisjärjestelmän ja hallintosäännön uudistamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet sisällyttää esimerkiksi kaupunginjohtajien (pormestareiden), kansliapäällikön ja toimialajohtajien sopimuksiin karenssi, jonka aikana henkilö ei saa siirtyä kaupungin toiminnan kanssa kilpailevan tai kaupungille palveluja myyvän yrityksen tai muun yhteisön palvelukseen. Samalla voidaan selvittää mahdollinen tarve lainsäädännön kehittämistä koskevaan aloitteeseen. (Yrjö Hakanen)

 

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Rene Hurstin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää, että johtamisjärjestelmän ja hallintosäännön uudistamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet sisällyttää esimerkiksi kaupunginjohtajien (pormestareiden), kansliapäällikön ja toimialajohtajien sopimuksiin karenssi, jonka aikana henkilö ei saa siirtyä kaupungin toiminnan kanssa kilpailevan tai kaupungille palveluja myyvän yrityksen tai muun yhteisön palvelukseen. Samalla voidaan selvittää mahdollinen tarve lainsäädännön kehittämistä koskevaan aloitteeseen.

 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

1 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että johtamisjärjestelmän ja hallintosäännön uudistamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet sisällyttää esimerkiksi kaupunginjohtajien (pormestareiden), kansliapäällikön ja toimialajohtajien sopimuksiin karenssi, jonka aikana henkilö ei saa siirtyä kaupungin toiminnan kanssa kilpailevan tai kaupungille palveluja myyvän yrityksen tai muun yhteisön palvelukseen. Samalla voidaan selvittää mahdollinen tarve lainsäädännön kehittämistä koskevaan aloitteeseen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 44
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Antti Möller, Laura Nordström, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 4
Hennariikka Andersson, Seppo Kanerva, Timo Raittinen, Risto Rautava

Tyhjä: 34
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Poissa: 3
Eero Heinäluoma, Jukka Järvinen, Nasima Razmyar

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainittu

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty on ilmoittanut siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen. Laura Räty on 12.5.2016 pyytänyt eroa sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virasta 31.5.2016 alkaen.

Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 18 §:n mukaan apulaiskaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Hallintosäännön 16 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 40 §:n mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta, jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. Viranhaltijan pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa tarkoitettua lyhyempää irtisanomisaikaa.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 16 §:n mukaan kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan ollessa estyneenä taikka viran ollessa avoinna hoitavat siihen kuuluvia tehtäviä virantoimituksessa olevat johtajat kaupunginhallituksen määräämällä tavalla, ellei kaupunginvaltuusto viran ollessa avoinna tai poissaolon  kestäessä kahta kuukautta pitemmän ajan määrää siihen sijaista virkaa hoitamaan.

Kaupunginhallituksen on tarkoitus kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä tarkastaa pöytäkirja eron myöntämisen osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainittu

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2016 § 473

HEL 2016-005633 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Laura Rädylle eron sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virasta 31.5.2016 alkaen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566