Helsingin kaupunki

Esityslista

10/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Stj/11

 

25.5.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2016 § 467

HEL 2014-010501 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

16.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Hannu Oskala:

Poistetaan esittelijän perusteluista seuraava: "Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ja hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa ei ole mahdollista toteuttaa vegaaniruokavaliota päiväkodeissa."

Lisätään vastaavaan kohtaan seuraava: "Vegaaniruokavaliota tarjotaan kokeiluluonteisesti vuoden ajan kahdessakymmenessä varhaiskasvatusviraston valitsemassa päiväkodissa todellisten lisääntyvien kustannusten selvittämiseksi."

Kannattaja: Terhi Peltokorpi

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hannu Oskalan vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 3
Osku Pajamäki, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka

Poissa: 1
Lasse Männistö

Kaupunginhallitus hyväksyi Hannu Oskalan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 5 - 6 (3 tyhjää, 1 poissa).

09.05.2016 Pöydälle

11.05.2015 Ehdotuksen mukaan

04.05.2015 Pöydälle

16.02.2015 Palautettiin

09.02.2015 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Varhaiskasvatuslautakunta 05.04.2016 § 40

HEL 2014-010501 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Leo Straniuksen ym. valtuustoaloitteesta koskien vegaaniruoan saamista kaupungin päiväkoteihin.

Päivähoidon ateriat kattavat 2/3 lapsen ravinnontarpeesta ja ne muodostavat yhdessä kotona nautittujen aterioiden kanssa lapsen ruokavalion kokonaisuuden. 

Lasten hyvän ravitsemuksen saavuttamiseksi ravitsemussuositukset ohjaavat päiväkodin ruokalista- ja ateriasuunnittelua. Koko väestölle tarkoitetut yleiset suomalaisten ravitsemussuositukset on uusittu vuonna 2014. Tämän lisäksi tietyille väestöryhmille on annettu erillisiä ravitsemussuosituksia, joissa on otettu huomioon kyseisten väestöryhmien ravitsemukselliset erityistarpeet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisivat 22.1.2016 uuden kansallisen Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille. Suosituksissa kuvataan terveyttä edistävän monipuolisen ruokavalion periaatteet sekä keinoja sen toteuttamiseen lapsiperheissä ja ne kattavat lapsiperheen ruokailun kokonaisuuden, johon kuulu myös lasten ruokailu päivähoidossa ja suositukset vegaaniruokavaliosta.  

Helsingin kaupungin päiväkodeissa ei tällä hetkellä tarjota vegaaniruokaa. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan perheiden valintoja ja pyritään ottamaan perheiden toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioon. Lapselle voidaan järjestää lakto-ovo-vegetaarinen ruokavalio, jossa käytetään monipuolisesti kasvikunnan tuotteita, maitotaloustuotteita ja kananmunaa tai vanhempien niin halutessa, lapselle voidaan tarjota vanhempien päiväkotiin toimittamaa vegaaniruokaa. Lapsi saa ruoan päiväkodista niinä päivinä, kun ruoka sopii vegaaneille. Muina päivinä vanhemmat tuovat pääruoan. Päiväkodin keittiö täydentää kokonaisuuden energialisäkkeillä, salaatilla, leivällä ja ruokajuomalla. Aamu- ja välipalalla pyritään soveltuvasti tarjoamaan vegaanilapselle sopivaa ruokaa. Vanhemmat sopivat ruoan toimituksista päiväkodin keittiö- ja hoitohenkilökunnan kanssa. Vanhemmat vastaavat vegaanilapsen kokonaisravitsemuksesta.

Helsingissä koulujen kasvisruokavalio sisältää maitotaloustuotteita ja kananmunaa. Vegaaniruokavaliota noudattaville lapsille kouluateriat järjestetään soveltuvista kasvisruokalistan ruokalajeista, joita täydennetään aterian lisäkkeillä. Kun vanhemmat haluavat lapsensa noudattavan vegaaniruokavaliota, ohjataan heidät lapsen kanssa keskustelemaan ruokavaliosta kouluterveydenhoitajan kanssa. Kouluruokailu eroaa varhaiskasvatuksen ruokailusta siten, että kouluateria kattaa 1/3 oppilaan ravitsemuksesta, kun varhaiskasvatuksen ateriat kattavat 2/3 lapsen ravinnontarpeesta. 

Tilannetta on arvioitu uuden Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille pohjalta. Uuden suosituksen mukaan päiväkoti- ja kouluruokailussa kasvisruokavalio kannattaa toteuttaa lakto-ovo-vegetaarisena, jolloin ruokavalioon sisältyy kasvikunnan tuotteiden lisäksi maitotaloustuotteita ja kananmunaa. Suosituksessa todetaan lisäksi, että vegaaniruokavalio on monipuolisesti koottuna turvallinen ja riittävä myös päiväkoti-ikäisille lapsille, mutta vaatii ravitsemusosaamista.

Suositukseen on kirjattu, että vegaaniperheiden tulee saada neuvola- ja ravitsemusterapeutin ohjausta.

Mikäli vegaaniruokavalio toteutetaan päiväkodeissa, tullaan se toteuttamaan suosituksen mukaisesti. Päiväkodin ruokalista suunnitellaan keskitetysti yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Päiväkodin ruokalistan rinnalle on suunniteltu vegaaniruokavaliolle soveltuva ravitsemussuositusten mukainen ruokalista, jossa on otettu huomioon toteuttamismahdollisuudet ja -kustannusvaikutukset. Ruokavalio toteutetaan vähäsuolaisena ja -sokerisena käytettävissä olevista raaka-aineista. Kaikkia perus- ruokalistalla olevia luomutuotteita ei voida korvata vastaavilla vegaaneille sopivilla luomutuotteilla. Ruoan annostelu päiväkotiryhmissä toteutetaan lautasmallin mukaisesti.

Vegaaniruokavalion ravitsemusta ja monipuolisuutta ei pystytä takaamaan, jos lapsella on myös jokin terveydellisistä syistä johtuva erityisruokavalio. Vegaaniruokavalion toteuttaminen on haasteellista pienissä päiväkodeissa ja erillisryhmissä. Ryhmäperhepäiväkodeissa ei ole mahdollista toteuttaa vegaaniruokavaliota, koska kohteessa ei ole ammattitaitoista keittiöhenkilökuntaa. Vanhemmat vastaavat lapsen tarvitsemista lisäravinteista ja lapsen kokonaisravitsemuksesta.

Tammikuussa 2016 päiväkodeille tehdyn kyselyn pohjalta toimintamallia noudatti noin 27 perhettä. Päiväkotien antaman arvion mukaan asiakkaita olisi noin 125, jos vegaaniruokavalio olisi vapaasti saatavilla. Määrä voi tästä vielä muuttua. Päiväkotihoidossa keskimääräinen lapsikohtainen ateriakustannus on tällä hetkellä 7,26 euroa päivässä sisältäen aamupalan, lounaan ja välipalan. 

Palveluntuottaja on ilmoittanut, että suosituksen mukaisen vegaaniruokavalion toteuttaminen lisää kustannuksia 4,40 euroa/vegaaniruokailija/päivä. Lisätyön osuus kustannuksesta on 68,5 %, joka sisältää mm. suunnittelun, raaka-aineiden hallinnan ja ruoan tuottamisen ja tarjoilun. Raaka-aineen korvaaminen kalliimmalla raaka-aineella lisää kustannuksia 10,5 % ja muut kulut ovat 2 %. Hävikin määrä on arvioitu olevan 19 %. Hävikin määrään vaikuttavat tuotevalikoiman laajuus, pakkauskoot ja pieni asiakasmäärä/päiväkoti. Yhden lapsen vegaaniaterian lisäkustannukset vuodessa ovat 990 euroa (225 toimintapäivää).

Mikäli arviot 125 vegaaniruokaa syövän lapsen osalta toteutuvat, on kustannus vuositasolla 123 750 euroa. Ruotsinkielisen päivähoidon osuus tästä on 10 890 euroa. Varhaiskasvatusviraston ja opetusviraston talousarvioissa vuodelle 2016 ei ole varauduttu vegaaniruokavalion aiheuttamiin lisäkustannuksiin.

Lausunnossa mainitut asiat huomion ottaen vegaaniruokaa voidaan tarjota Helsingin kaupungin päiväkodeissa, edellyttäen, että talousarviossa varaudutaan tähän. Mikäli vegaaniruokaa aletaan tarjota, tulee kustannuksia seurata säännöllisesti.

Varhaiskasvatuslautakunta ei pidä esittelijän lausuntoa/pohjaesitystä tarpeeksi selkeänä liittyen vegaaniruokailuun Helsingin päiväkodeissa. Varhaiskasvatuslautakunta katsoo, että Helsinkiläisillä veronmaksajilla ei ole velvollisuutta kustantaa Helsinkiläisten päiväkotilasten vegaaniruokavaliota. Jos vanhemmat haluavat lapselleen vegaaniruokavalion päiväkodissa, vanhempien tulee itse vastata vegaaniruokavalion tuottamisesta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Mikäli vegaaniruokaa aletaan tarjota Helsingin kaupungin päiväkodeissa, monipuolistaa se tarjottavia palveluita, mutta lisää samalla kustannuksia. Vegaaniruokavalion mahdollistaminen vastaa perheiden toiveisiin ja vaikuttaa lapsen kokonaisravitsemukseen. Vegaaniruokaa ei pystytä tarjoamaan kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä eikä silloin, jos lapsella on myös jokin terveydellisistä syistä johtuva erityisruokavalio. Vegaaniruokavalion ruokalista- ja ateriasuunnittelua tulee ohjaamaan valtakunnalliset ravitsemussuositukset vegaaniruokavaliota noudattavien lasten hyvän ravitsemuksen saavuttamiseksi. Vanhemmille jää kuitenkin vastuu lapsen kokonaisravitsemuksesta.

Käsittely

05.04.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti lausuntoehdotustaan niin, että lausunnon loppuun lisätään seuraavat virkkeet: Lausunnossa mainitut asiat huomion ottaen vegaaniruokaa voidaan tarjota Helsingin kaupungin päiväkodeissa, edellyttäen, että talousarviossa varaudutaan tähän. Mikäli vegaaniruokaa aletaan tarjota, tulee kustannuksia seurata säännöllisesti.

Vastaehdotus:
Aleksi Niskanen: Vastaehdotus: Varhaiskasvatuslautakunta ei pidä esittelijän lausuntoa/pohjaesitystä tarpeeksi selkeänä liittyen vegaaniruokailuun Helsingin päiväkodeissa. Varhaiskasvatuslautakunta katsoo, että Helsinkiläisillä veronmaksajilla ei ole velvollisuutta kustantaa Helsinkiläisten päiväkotilasten vegaaniruokavaliota. Jos vanhemmat haluavat lapselleen vegaaniruokavalion päiväkodissa, vanhempien tulee itse vastata vegaaniruokavalion tuottamisesta.

Kannattaja: Mukhtar Abib

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus: Varhaiskasvatuslautakunta ei pidä esittelijän lausuntoa/pohjaesitystä tarpeeksi selkeänä liittyen vegaaniruokailuun Helsingin päiväkodeissa. Varhaiskasvatuslautakunta katsoo, että Helsinkiläisillä veronmaksajilla ei ole velvollisuutta kustantaa Helsinkiläisten päiväkotilasten vegaaniruokavaliota. Jos vanhemmat haluavat lapselleen vegaaniruokavalion päiväkodissa, vanhempien tulee itse vastata vegaaniruokavalion tuottamisesta.

Jaa-äänet: 4
Emma Kari, Petra Malin, Terhi Mäki, Martti Tulenheimo

Ei-äänet: 5
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Juha Levo, Aleksi Niskanen, Laura Simik

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä Aleksi Niskasen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 5–4.

Emma Kari, Martti Tulenheimo, Petra Malin ja Terhi Mäki ilmoittivat seuraavan yhteisen eriävän mielipiteen:

Jätämme eriävän mielipiteen päätökseen. Olimme esittelijän muutetun esityksen kannalla. Ravintosuositusten muutokset mahdollistavat vegaaniruokavalion tarjoamisen myös päiväkodeissa, kun siihen varataan tarvittavat määrärahat. Perheitä tulisi kohdella yhdenvertaisesti myös ruokavalion osalta, kun kyseessä ovat painavat eettiset syyt. Opetusviraston palveluissa kyetään tarjoamaan myös vegaaniruokaa, ja varhaiskasvatusviraston olisi hyvä noudattaa samoja käytäntöjä.

08.03.2016 Pöydälle

07.04.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

25.11.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

11.11.2014 Pöydälle

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Erja Suokas, ruokapalveluvastaava, puhelin: 310 43246

erja.suokas(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 20.05.2015 § 150

HEL 2014-010501 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

20.05.2015 Palautettiin

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Hannu Oskala valtuutettu Pilvi Torstin kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2015 valmistuvat ravitsemussuositukset lasten päivähoitoruokailun suhteen huomioidaan. Lisäksi esityksen kokonaisuuden kustannusvaikutuksista tulee saada kattavampi arvio, esim. kyselyllä kiinnostuneiden perheiden määrästä.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

7 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Hannu Oskalan palautusehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten, että sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2015 valmistuvat ravitsemussuositukset lasten päivähoitoruokailun suhteen huomioidaan. Lisäksi esityksen kokonaisuuden kustannusvaikutuksista tulee saada kattavampi arvio, esim. kyselyllä kiinnostuneiden perheiden määrästä.

Jaa-äänet: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Tuomas Nurmela, Tom Packalén, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 45
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Katri Korolainen, Tuuli Kousa, Meeri Kuikka, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 11
Hennariikka Andersson, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Pekka Majuri, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Lea Saukkonen, Tomi Sevander

Poissa: 6
Paavo Arhinmäki, Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Helena Kantola, Otto Lehtipuu, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Palmia-liikelaitoksen jk 19.03.2015 § 7

HEL 2014-010501 T 00 00 03

Lausunto

Palmia-liikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon

20.11.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Paul-Erik Sultsi, puhelin: 310 32996

paul-erik.sultsi(a)palmia.fi