Helsingfors stad

Protokoll

8/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ryj/4

 

27.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 107

Höjning av maximibeloppet på Helsingfors stads andel av byggkostnaderna i projektplanen för västmetron och stadens borgen för lån upptagna av Länsimetro Oy

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna att maximipriset för den justerade projektplanen för västmetron höjs utgående från att Helsingfors stads andel av kostnaderna uppgår till högst 250,1 miljoner euro (exklusive statens andel).

Stadsfullmäktige beslutar höja beloppet på stadens proprieborgen för Helsingfors stads betalningsandel av de lån som Länsimetro Oy tagit upp för metrobygget på avsnittet Gräsviken–Mattby, på följande villkor:

- Det nya sammanlagda beloppet på de lån som borgen gäller uppgår till högst 268 miljoner euro, som kan bestå av ett eller flera lån eller finansieringsarrangemang.

- Löptiden för lånen är högst 35 år från det att första låneposten lyfts.

- Lånen kan ha antingen fast eller rörlig ränta.

- Lånen ska ha ett amorteringsprogram och högst fem friår efter att första låneposten för varje lån eller dellån har lyfts.

- Borgen beviljas utan att säkerhet krävs.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom bemyndiga stadsstyrelsen att för stadens räkning bevilja proprieborgen för derivat som används för att lånen ovan med stadens borgen ska skyddas, på följande sätt:

- Borgenssumman täcker sådana allmänna avtal om derivat som ingås med parter med minst god kreditvärdighet och enskilda derivatavtal som ingås med stöd av dessa.

- Borgen täcker skyddet för hela det lånebelopp som borgen beviljas för.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det går att köra med längre metrotåg trots de kortare plattformarna i Esbo. Metrotågets sista vagnar skulle inte användas i Esbo. Så här går det att avhjälpa de framtida kapacitetsproblemen i östra Helsingfors. (Paavo Arhinmäki)

 

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande två hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Thomas Thomas Wallgren understödd av ledamoten Dan Koivulaakso hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget om höjning av maximibeloppet på Helsingfors stads andel av byggkostnaderna i projektplanen för västmetron och stadens borgen för lån upptagna av Länsimetro Oy att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att förelägga fullmäktige förslag om hur det vid beredningen av reformen av ledarskapssystemet och beredningen av en reviderad förvaltningsstadga bäst kan säkerställas att stadsfullmäktiges förmåga att heltäckande och ansvarsfullt styra hela stadskoncernen, i synnerhet stadens dotterbolag och intressebolag, förverkligas i den utsträckning som den nya kommunallagen medger.

 

Ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Dan Koivulaakso hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det går att köra med längre metrotåg trots de kortare plattformarna i Esbo. Metrotågets sista vagnar skulle inte användas i Esbo. Så här går det att avhjälpa de framtida kapacitetsproblemen i östra Helsingfors.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Vardera hemställningsklämmen tas särskilt upp till omröstning.

4 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget om höjning av maximibeloppet på Helsingfors stads andel av byggkostnaderna i projektplanen för västmetron och stadens borgen för lån upptagna av Länsimetro Oy att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att förelägga fullmäktige förslag om hur det vid beredningen av reformen av ledarskapssystemet och beredningen av en reviderad förvaltningsstadga bäst kan säkerställas att stadsfullmäktiges förmåga att heltäckande och ansvarsfullt styra hela stadskoncernen, i synnerhet stadens dotterbolag och intressebolag, förverkligas i den utsträckning som den nya kommunallagen medger.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 29
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Jouko Malinen, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 52
Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Frånvarande: 4
Jussi Chydenius, Mari Holopainen, Laura Kolbe, Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm.

5 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Paavo Arhinmäkis förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det går att köra med längre metrotåg trots de kortare plattformarna i Esbo. Metrotågets sista vagnar skulle inte användas i Esbo. Så här går det att avhjälpa de framtida kapacitetsproblemen i östra Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 53
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 30
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Maritta Hyvärinen, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 2
Jussi Chydenius, Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Paavo Arhinmäkis förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Keijo Härkönen, finansexpert, telefon: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Tarkistetut kustannuserittelyt

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Direktionen för affärsverket Helsingfors stads trafikverk föreslår 17.3.2016 att Helsingfors andel av maximibeloppet på den ursprungliga projektplanen för västmetron ska höjas till 250,1 miljoner euro (exklusive statens andel).

Direktionen föreslår samtidigt att beloppet på den borgen som beviljats för projektet för västmetron ska höjas till 268,0 miljoner euro.

Tidigare beslut

Stadsfullmäktige beslutade 21.5.2008 (§ 133) i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna kollektivtrafiknämndens förslag 27.3.2008 till projektplan för västmetron och den justerade projektplanen 14.3.2008 utgående från att de beräknade kostnaderna för projektet uppgår i projektplanen till sammanlagt 713,6 miljoner euro (exklusive mervärdesskatt, jordbyggnadskostnadsindex 131,5 poäng/oktober 2007), och Helsingfors stads andel av kostnaderna uppgår till 144,3 miljoner euro (exklusive mervärdesskatt) i och med att staten står för 30 % av totalkostnaderna.

Stadsfullmäktige beslutade 8.12.2010 för stadens räkning bevilja Länsimetro Oy proprieborgen på sammanlagt 160 miljoner euro för bolagets lån. Beslutet om borgen baserade sig på en kostnadsprognos för västmetron på 844,73 miljoner euro (exklusive mervärdesskatt) som omfattade det antagna indexet under byggarbetena i projektet.

Stadsfullmäktige beslutade 12.12.2012 höja beloppet på proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån till sammanlagt 191 miljoner euro. Beslutet om borgen baserade sig på en kostnadsprognos på 960 miljoner euro (exklusive mervärdesskatt) som Länsimetro Oy hösten 2012 gjorde upp och som omfattade en reservering för kostnadshöjning enligt det justerade antagna indexet.

Stadsfullmäktige beslutade 12.3.2014 (§ 88) godkänna att kostnadskalkylen för projektplanen för västmetron justeras så att Helsingfors stads andel av kostnaderna uppgår till högst 217,5 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex 10/2013). Enligt beräkningen i den justerade projektplanen uppgick det indexjusterade priset vid tidpunkten till sammanlagt 979,2 miljoner euro, varav Helsingfors stads andel beräknades vara 279,1 miljoner euro (statens andel medräknad).

Stadsfullmäktige beslutade 7.5.2014 höja beloppet på stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån till sammanlagt 248 miljoner euro. Beslutet om borgen baserade sig på en kostnadsprognos på 979,2 miljoner euro (exklusive mervärdesskatt) i en justerad kostnadskalkyl för projektet, godkänd av stadsfullmäktige 12.3.2014.

Fördelning av kostnaderna mellan Helsingfors, Esbo och staten

Kostnaderna mellan Esbo och Helsingfors bestäms i enlighet med delägaravtalet, dvs. enligt den s.k. upphovsprincipen så att städerna betalar kostnaderna för byggarbetena i områdena i sin ägo. De kostnader som inte kan fördelas geografiskt fördelas i samma proportion.

I den ursprungliga kostnadskalkylen för västmetron beräknades Helsingfors stads andel till 28,9 %, dvs. 206,1 miljoner euro (exklusive mervärdesskatt, jordbyggnadskostnadsindex 10/2007). Enligt den ursprungliga projektplanen var Helsingfors stads indexjusterade andel 243,4 miljoner euro. Indexjusteringen har genomförts entreprenadvis på basis av jordbyggnadskostnadsindex i varje entreprenads mitt.

Enligt avtalet med staten står staten för 30 % av de indexjusterade kostnaderna för projektplanen för västmetron, men deltar inte i kostnadshöjningar som beror på andra omständigheter. Statens andel av kostnaderna för Helsingfors stad var enligt kostnadskalkylen i den ursprungliga projektplanen 61,8 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex 10/2007). Staten satte dessutom ett kostnadstak på 200 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex 10/2007) på sin andel av kostnaderna för byggfasen. Kostnadstaket överskreds år 2015.

På basis av avtalet och kostnadstaket kommer statens andel av kostnaderna för Helsingfors stad enligt slutkostnadsprognosen att uppgå till 75,0 miljoner euro (ca 23 % av Helsingfors kostnadsandel).

Jordbyggnadskostnadsindexets inverkan på kostnaderna

Jordbyggnadskostnadsindex, som tillämpas i projektet som ett referensindex bl.a. i att fastställa statens andel, har stigit så att den ursprungliga kostnadskalkylen på 713,6 miljoner euro för projektplanen för västmetron har uppgått till 848 miljoner euro efter indexjustering. Indexjusteringen har genomförts entreprenadvis på basis av jordbyggnadskostnadsindex i varje entreprenads mitt. I kalkylen beaktas indexförändringarna under entreprenaderna i förhållande till jordbyggnadskostnadsindex 10/2007. På det ovan angivna sättet blir Helsingfors stads andel av den ursprungliga projektplanen 170,4 miljoner euro (statens kostnadsandel avdragen). Eftersom Helsingfors ursprungliga andel var 144,3 miljoner euro, blir indexhöjningen i andelen 26,1 miljoner euro.

Överskridning av kostnaderna

Slutkostnadsprognosen för projektet uppgår för närvarande till 1 088,0 miljoner euro. Kostnaderna för hela projektet överskrids med 240,0 miljoner euro jämfört med det ursprungliga indexjusterade totalpriset för projektplanen. I slutkostnadsprognosen beaktas alla kostnader som redan realiserats och anges en beräkning av kostnaderna för att slutföra projektet.

Helsingfors andel av den ovannämnda slutkostnadsprognosen för projektet är 325,1 miljoner euro (statens andel på ca 23 % medräknad). Helsingfors andel av de prognoserade kostnadsöverskridningarna uppgår enligt förslaget från affärsverket Helsingfors stads trafikverk till 81,7 miljoner euro (statens andel medräknad) jämfört med den indexjusterade ursprungliga projektplanen (ca 34 %).

Efter beslutet om höjning av totalpriset år 2014 har Helsingfors andel av slutkostnadsprognosen stigit med 44,1 miljoner euro (19 %, jordbyggnadskostandsindex 10/2007). De viktigaste faktorerna som höjde Helsingfors andel av kostnaderna efter år 2014 var byggarbetena på stationerna och fördröjningar i samband med dessa, tilläggstätningarna i stationshallarna och ökningen av prestationsantalet (överskridning på 39,5 %, dvs. 34,4 miljoner euro, i prisnivån 10/2007) och ökade tätningsarbeten på tunnlarna och nödutgångarna/ventilationsschakten med anledning av berggrundens kvalitet och ändringar i antalet schakt och förbindelsetunnlar (överskridning på 12,4 %, dvs. 10,3 miljoner euro, i prisnivån 10/2007). Andra viktiga faktorer som höjde kostnaderna var planerings- och byggherrekostnader som påverkades av att planerna preciserades och att tidtabellen för färdigställandet av byggandet sköts upp från slutet av 2015 till augusti 2016 (9,7 %, dvs. 3,5 miljoner euro) och merkostnaderna för överbyggnadsprojektet (57 %, dvs. 3,5 miljoner euro).

Besparingarna har blivit sammanlagt ca 7,8 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex 10/2007) i spårelektricitets- och säkerhetsanordningsentreprenaderna till följd av att styrsystemet ändrades från automatmetro till bemannad trafik. Besparingarna var mindre än väntat med anledning av ändringar i system för driftssäkerhet som berodde på ändringen ovan, bl.a. i rökventilationssystemen i stationerna och projektutgifterna för planeringen av automatmetron.

Mer preciserade uppgifter om kostnaderna framgår av affärsverket Helsingfors stads trafikverks framställning som ingår i beslutshistorien.

Som bilaga 1 finns en justerad specificering av kostnadsöverskridningarna i projektplanen och av utvecklingen av totalkostnaderna för projektet åren 2007–2016.

Förslag till höjning av maximibeloppet på Helsingfors stads andel av byggkostnaderna

Affärsverket Helsingfors stads trafikverk föreslår att maximibeloppet på Helsingfors stads andel av den ursprungliga projektplanen för västmetron ska höjas till 250,1 miljoner euro (exklusive statens andel). Höjningen uppgår då till 79,7 miljoner euro (ca 47 %) jämfört med Helsingfors stads andel av den indexjusterade ursprungliga projektplanen.

Finansiering

Städerna tar hand om finansieringen för Länsimetro Oy i samarbete med Länsimetro Oy. Besluten om upplåning fattas av bolagets styrelse, och lånen bokförs i bolagets balansräkning.

Bolaget amorterar lånen genom finansieringsvederlag som det årligen fakturerar av Helsingfors och Esbo. För Helsingfors stads del inverkar finansieringsvederlagen på storleken av infrastödet till affärsverket Helsingfors stads trafikverk och av betalningsandelen till samkommunen HRT i enlighet med det s.k. infraavtalet.

I enlighet med stadsfullmäktiges beslut har bolaget tagit upp lån med städerna som borgensmän för att täcka kostnaderna för byggfasen. För tillfället har bolaget tagit upp lån på 770 miljoner euro. Helsingfors andel av lånet är 215,6 miljoner euro. Lånen har konkurrensutsatts mellan penninginstitut som tillhandahåller långfristig finansiering. För tillfället har 450 miljoner euro av lånen tagits ut hos Europeiska investeringsbanken (EIB), 120 miljoner euro hos Nordiska investeringsbanken (NIB) och 200 miljoner euro hos Kommunfinans Abp.

Borgen

Västmetron tas i bruk i augusti 2016. Största delen av projektkostnaderna har redan realiserats och man har förberett sig på de tilläggs- och ändringsarbeten som man har kännedom om. I syfte att slutföra projektet föreslås det att maximibeloppet på borgen ska höjas till 268 miljoner euro.

Borgen omfattar följande:

- byggkostnader på 250,1 miljoner euro

- finansieringskostnader på 15,9 miljoner euro

- reservering på 2,0 miljoner euro för att snabba upp byggarbetena

- sammanlagt 268,0 miljoner euro

Stadsstyrelsens ställningstaganden

Stadsstyrelsen konstaterar att projektet för västmetron är ett krävande och långfristigt projekt i förhållandena i Finland. Totalprojektet omfattar 10 schaktningsentreprenader, 12 byggnadsentreprenader, 9 VVS-entreprenader, 9 elentreprenader och 20 andra stora systementreprenader. Kostnadskalkylen har överskridits fastän man redan i den ursprungliga projektplanen strävade att identifiera och beakta de största riskerna för projektet. I projektplanen beräknades det preliminärt att kostnadsriskerna under planeringen uppgår till ca 20 % av investeringskostnaderna.

Efter godkännandet av projektplanen har ändringsbehov som kommit fram i projektet medfört kostnadsöverskridningar med anledning av bl.a. berggrundens kvalitet och byggarbetena på stationerna. Också efter höjningen av maximipriset år 2014 har Helsingfors andel av kostnaderna ökat särskilt i fråga om byggande av stationer. Tilläggsarbeten har orsakats av bl.a. Björkholmens stations undervattensläge och de konstruktionslösningar som beror på detta och i fråga om Drumsö station av större tätningsbehov än väntat med anledning av berggrundens kvalitet. Kostnaderna för stationerna har överskridits med 39,5 % och kostnaderna för hela projektet med 19,1 % åren 2014–2016 (i kostnadsnivån 10/2007).

Under hela projektet har Helsingfors andel av kostnaderna överskridits med ca 47 %, dvs. med 79,7 miljoner euro (exklusive statens andel) jämfört med den indexjusterade ursprungliga projektplanen. Statens andel av kostnaderna har inte ökat i samma proportion utan andelen stannar på 23 % av kostnaderna för båda städerna.

Stadsstyrelsen konstaterar att 280 miljoner euro av Helsingfors kostnadsandel har realiserats och de bundna kostnaderna uppgår för närvarande till sammanlagt 311,5 miljoner euro. Slutkostnadsprognosen av Helsingfors andel, 325,1 miljoner euro (statens andel medräknad), omfattar de tilläggs- och ändringsarbeten som man har kännedom om. Siffrorna ovan omfattar inte reserveringar för eventuella utgifter eller kompensationer som beror på hävande av avtal för upphandling av metrons automatisering.

Stadsstyrelsen anser att det är motiverat att höja Helsingfors stads andel av maximipriset för projektplanen för västmetron och nödvändigt att höja beloppet på borgen i syfte att slutföra projektet.

Västmetron tas i bruk i augusti 2016.

Länsimetro Oy kommer att låta en utomstående aktör göra en efterbedömning av projektet. I bedömningen granskas också de faktorer som ledde till kostnadsöverskridningar. Utredningen föreläggs koncernsektionen i sinom tid. Stadsstyrelsen anser att det är erforderligt och nödvändigt att enligt ovan låta utarbeta en utredning särskilt med tanke på genomförandet av nya stora kollektivtrafikprojekt som eventuellt kommer att inledas.

Om stadsfullmäktige godkänner borgensförslaget, kommer stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut att uppmana stadskansliets avdelning rättstjänsten att ingå borgensförbindelserna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Keijo Härkönen, finansexpert, telefon: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Tarkistetut kustannuserittelyt

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

HKL

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 320

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä länsimetron tarkistetun hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että Helsingin osuus kustannuksista on enintään 250,1 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Kaupunginvaltuusto päättää korottaa kaupungin omavelkaisen takauksen määrää Länsimetro Oy:n metron rakentamiseen välille Ruoholahti-Matinkylä saamille lainoille Helsingin maksuosuuden osalta seuraavin ehdoin:

- Taattavien lainojen uusi yhteismäärä on enintään 268 milj. euroa siten, että summa voi koostua yhdestä tai useammasta lainasta tai rahoitusjärjestelystä.

- Lainojen laina-aika on enintään 35 vuotta lainan ensimmäisen erän nostosta.

- Lainat voivat olla joko kiinteä- tai vaihtuvakorkoisia.

- Lainojen tulee olla lyhennysohjelmaisia ja niissä voi olla enintään viisi vapaavuotta kunkin lainan tai lainaerän ensimmäisen erän nostosta laskettuna.

- Takauksille ei edellytetä vastavakuutta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään kaupungin omavelkaisen takauksen edellä mainittujen kaupungin takaamien lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisille seuraavasti:

- Takaus kattaa vähintään hyvän luottokelpoisuuden omaavien vastapuolien kanssa tehtävät johdannaisten yleissopimukset sekä niiden perusteella tehtävät yksittäiset johdannaissopimukset.

- Takaus kattaa koko taattavan lainamäärän suojaukset.

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy takauspäätöksen, kaupunginhallitus tulee toimeenpanopäätöksessään kehottamaan kaupunginkanslian oikeuspalvelut –osastoa tekemään takaussitoumukset.

Käsittely

11.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esittelijä muutti esitystään siten, että kappaleen 47 alusta poistetaan seuraava lause:

Hankkeen etenemisestä ja kustannuksista on säännöllisesti raportoitu kaupunginhallituksen konsernijaostolle osana Länsimetro Oy:n raportointia.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

24.02.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 17.03.2016 § 49

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi länsimetroa koskevan alkuperäisen hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmäismäärän korottamisen 250,1 miljoonaan euroon.

Samalla johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että länsimetrohankkeelle myönnettyä kaupungin takausvaltuutusta korotettaisiin 20 milj. eurolla niin, että takausvaltuus olisi tämän korotuksen jälkeen yhteensä 268 milj. euroa. Johtokunta katsoo, että takausvaltuuden nosto on länsimetrohankkeen loppuun saattamiseksi välttämätöntä.

1. Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 (133 §) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkistetun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 %), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Kokouksessaan 12.12.2012 kaupunginvaltuusto päätti antaa Länsimetro Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensä 191 miljoonalle eurolle. Takauspäätös perustui Länsimetro Oy:n syksyllä 2012 laatimaan Länsimetron kustannusennusteeseen 960 milj. euroa (alv 0 %).

Kaupunginvaltuusto on 12.3.2014 (88 §) päättänyt hyväksyä Länsimetron hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, että Helsingin osuus kustannuksista on enintään 217,5 milj. euroa (MAKU 10/2013). Tarkistetun hankesuunnitelman mukainen arvio indeksikorjatuksi kokonaishinnaksi oli tuolloin yhteensä 979,1 M€, mistä Helsingin osuudeksi arvioitiin 279,1 M€.

2. Hankesuunnitelman tarkistaminen 2016

Hankesuunnitelma tarkistettiin 2014, jolloin metrotunnelien ja asemien louhinnat oli saatu lähes päätökseen, talonrakennusurakat olivat käynnistymässä ja LVISE-urakat oli pääosin hankittu. Rakentamisen aikataulu perustui tuolloin arvioon, että automaattimetron henkilöliikenne alkaa vuoden 2015 lopulla.

Rakentamisen edetessä on myös vuoden 2014 tehdyn hankesuunnitelman tarkistamisen jälkeen jouduttu tarkentamaan suunnitelmia lukuisten yksityiskohtien osalta, mistä on aiheutunut suunnitelmamuutoksia ja niistä edelleen lisä- ja muutostöitä. Suurimmat hankkeeseen muutoksia aiheuttaneet syyt liittyvät seuraaviin asioihin.

2.1. Louhinnat

Muutokset vuoden 2014 tarkistuksen jälkeen ovat aiheuttaneet Lauttasaaren itäisen liukuporraskuilun huonosta kalliolaadusta johtuvat betoniset tukikaaret sekä varautuminen ostoskeskuksen säilymiseen tukemalla vanha rakennus turvallisesti louhintojen ajaksi. Nämä ovat kasvattaneet kustannuksia 3,6 M€. Louhintojen jälkeen on edelleen jouduttu turvautumaan täydentäviin kallion jälkitiivistyksiin, joiden kustannusvaikutus on noin 1 M€.

2.2. Rakentaminen

Koivusaaren aseman merenalaisuus on nostanut kustannuksia merkittävästi 2014 arvioitua enemmän. Suurimpia lisäkustannuseriä on merenvastaisten rakenteiden ratkaiseminen niin, että tulvariski voitiin välttää koko rakentamisen ajan (n. 1 M€). Tarjousvaiheen suunnitelmat edellyttivät tarkentamista erityisesti liimapuu sekä teräsrakenteiden osalta (n. 2,3 M€). Rakenteiden sijoitusluvan saaminen katualueelle viivytti rakennusluvan myöntämistä, joka johti rakentamisen pysähtymiseen joulukuussa 2014 (n. 1,4 M€). Toteutuneet suoritemäärät ovat kasvaneet 2014 arvioidusta (3,8 M€). Projektinjohtourakan tavoitehinta ylittyy ja sopimusrakenteen mukaisesti sen vaikutus on n. 2,2 M€. (Urakoitsija palkkio pienenee tähän liittyen 0,8 M€.)  Tämän lisäksi on jouduttu tekemään lukuisia pienempiä lisä- ja muutostöitä kaikkiaan n. 4,7 M€ edestä.

Lauttasaaren aseman rakennusurakan kustannuksia ovat vuoden 2014 tarkistuksen jälkeen korottaneet louhintaurakan itäisen sisäänkäynnin em. lisätyöt jotka viivyttivät rakennusurakan aloitusta lähes vuodella. Tämä johti väistämättömiin urakan kiihdytyskustannuksiin ratatöiden etenemisen varmistamiseksi (1,2 M€). Aikataulun pitämisen varmistamiseksi laituri muutettiin mosaiikkibetonista kivilaattoihin (1,4 M€). Asemaurakan alueella on jouduttu vesivuotojen tukkimiseksi jälkitiivistystöihin (0,6 M€). Gyldenintien sisäänkäynnin jännebetonipalkkien sekä teräs- ja liimapuurakenteiden muutokset (0,6 M€). Rakenteiden betoni- ja raudoitusteräsmäärät kasvoivat 2014 tilanteeseen verrattuna mm. kalliovastaisten rakenteiden täsmennyttä (1,8 M€). Tämän lisäksi on mm. edellä mainittuihin töihin liittyen jouduttu tekemään lukuisia pienempiä lisä- ja muutostöitä kaikkiaan n. 6,0 M€ edestä.

2.3. LVISE urakat

Suunnittelun tarkentuessa LVI-kanavien ja johtojen reitityksiä on jouduttu vaihtamaan aikaisemmin suunnitellusta sekä kasvattamaan järjestelmien toiminnallista mitoitusta toimivan kokonaisuuden aikaansaamiseksi. LVISE kustannuksia on korottanut myös CE-merkintään liittyvä heinäkuussa 2014 voimaan astunut lainsäädäntö. Metron rakentamiseen tarvitaan paljon tuotteita, joilla ei ole CE-merkintää. Tämä on johtanut paikalliseen hyväksyntään rakennusvalvontojen kanssa ja edelleen mm. LVI-kanavien ainevahvuuksien kasvattamiseen urakkasopimuksen mukaisista. Tämänkaltaiset muutokset nostavat osaltaan rakennuskustannuksia.

Koivusaaren osalta LVI-järjestelmän muutosten kustannusvaikutus 2014 jälkeen on ollut kaikkiaan 2,3 M€ ja sähköjärjestelmän 1,3 M€ sekä muiden erillisjärjestelmien 1,0 M€.  

Lauttasaaren asemalla vastaavat lisäkustannukset ovat 2,7 M€, 2,1 M€ ja 0,7 M€.

2.4. Suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelun edetessä on syntynyt tarve täydentää ja osin myös muuttaa aikaisempia suunnitelmia edellä esitettyihin lisä- ja muutostöihin liittyen. Suunnittelukustannukset ovat kasvaneet vuoden 2014 jälkeen 0,7 M€.

Rakennuttamisen lisäkustannukset liittyvät samojen aiheiden ratkaisemiseen liittyviin tehtäviin. Hankkeen aikataulun pidentyminen nostaa osaltaan rakennuttamisen kustannuksia 3,5 M€.

2.5. Verkostojen siirrot

Louhintavaiheessa tehtiin tarvittavat teknisten järjestelmien siirrot mm. kunnallisteknisiä linjastoja sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleita. Em. siirtojen palauttamisen kustannukset ylittävät 2014 ennusteen kaikkiaan 0,8 M€.  

2.6. Vuosaaren huoltoraide

Ei kustannusvaikutuksia 2014 jälkeen.

2.7. Väestösuojat

2014 valtuusto päätti, että Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien työtunnelit varustetaan sisäasiainministeriön määrittelyjen mukaisiksi liikkuvan väestön väestönsuojiksi. Ei kustannusvaikutusta 2014 jälkeen.

2.8 Ratasähkö ja turvalaitteet

Automaattimetron peruunnuttua käynnistettiin 2014 joulukuussa korvaavan turvalaitejärjestelmän hankinta. Hankintayksikkönä on HKL ja Länsimetro Oy kattaa kustannukset omalta osuudeltaan. Ratasähkön ja turvalaitteiden kokonaiskustannus laskee 2014 ennustetusta 8,0 M€. Asemille on tehty tämän johdosta muutoksia ja ne sisältyvät asemakohtaisiin ennusteisiin.

2.9 Päällysrakenne

Urakka oli hankintavaiheessa 2014. Ennusteessa hankinnalle ollut varaus ylittyy 2,8 M€. Suurelta osin lisäkustannukset johtuvat sopeutumisesta edeltävien urakoiden viivästymisiin. Tämänkaltaisia kustannuseriä ovat mm. korvaukset henkilöstö- ja varastointikuluista sekä muille urakoille järjestetyt välttämättömät kuljetuspalvelut (n. 1,5 M€). Myös logististen yhdystunneleiden rakennustöitä on siirretty päällysrakenneurakkaan (n. 0,7 M€).

Yhteenveto hankesuunnitelman tarkistuksen perusteena olevista kustannusylityksistä

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta [M€]:

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta hankesuunnitelman jaottelulla [M€]:

3. Tarkistetun hankesuunnitelman mukainen loppukustannusarvio

Tarkistetun hankesuunnitelman loppukustannusarvio on nyt 1088,0 M€ missä määrässä ovat mukana kaikki jo toteutuneet kustannukset lisättynä arviolla hankkeen loppuunsaattamisen kaikista kustannuksista. Helsingin osuus kustannuksista on 325,1 M€.

4. Länsimetron kustannusten jakaminen Helsingin, Espoon ja valtion kesken

Helsingin ja Espoon välisessä Länsimetro Oy:n osakassopimuksessa länsimetron kustannukset on sovittu jaettavan maantieteellisen toteutuman mukaisesti, eli Helsingin alueella tapahtuvan rakentamisen kustannukset tulevat Helsingin maksettaviksi ja Espoon alueella Espoon maksettaviksi. Sellaiset kustannukset, joita ei voida jakaa maantieteellisesti, jaetaan samassa suhteessa. Kaupunkien osuudet tarkentuvat hankkeen edetessä sitä mukaa kun arvioidut kustannukset muuttuvat toteutuneiksi.

Alkuperäisen hankesuunnitelman kustannusarvion perusteella Helsingin kustannusosuudeksi arvioitiin 28,5 %. Nyt käsittelyssä olevan tarkistetun hankesuunnitelman loppukustannusennusteen mukaan Helsingin kustannusosuus on 29,9 %.

Valtio on sitoutunut maksamaan 30 % osuuden hankesuunnitelman mukaisen laajuuden indeksitarkistetuista kokonaiskustannuksista, mutta ei muista syistä aiheutuvia lisäkustannuksia. Valtio asetti lisäksi 240 milj. euron katon osuudelleen vuoden 2007 hintatasossa (MAKU 10/2007). Valtionavustukselle asetettu katto ylittyi 2015.

Valtionavustus tulee tasata nyt tarkistettavan hankesuunnitelman mukaisten loppukustannusten perusteella niin, että kummankin kaupungin osuus valtionavustuksesta on yhtä suuri. Valtionavustuksen määrä tulee olemaan noin 22,9 % koko hankkeen kustannuksista. Tämä tarkoittaa, että Helsingin osuus avustuksesta kasvaa n. 3,3 M€ ja Espoon osuus vastaavasti pienenee.

5. Yhteenveto länsimetrohankkeen kokonaiskustannusten kehityksestä 2007–2016

Koko hankkeen kustannusennuste on 1088 M€, eli kustannusennuste on noussut 240,0 M€ verrattuna alkuperäisen hankesuunnitelman indeksikorjattuun kokonaishintaan. Kustannusten nousu koostuu alkuperäiseen hankesuunnitelmaan tarvituista muutoksista ja toteutuneista kustannusten muutoksista, joita on selvitetty edellisessä hankesuunnitelman tarkistuksessa 2014 ja edellä nyt käsiteltävän hankesuunnitelman tarkistamisen yhteydessä.

Edellä esitetty Helsingin osuus kokonaiskustannuksista on nyt tarkistettavan hankesuunnitelman mukaan 325,1 M€. Kustannukset ovat siis kohonneet 2014 ennusteen 282,7 miljoonasta eurosta 42,4 M€.

Nyt käsiteltävän hankesuunnitelman kustannusennuste perustuu nyt toteutuneisiin ja sidottuihin kustannuksiin sekä ennusteeseen tulevista töistä, eikä se sisällä enää lainkaan hankevarauksia.

Taulukko kustannuksista:

6. Takausvaltuuden korottaminen

Hankkeelle myönnetty takausvaltuus on määrältään 248 milj. euroa, mitä valtuutta on käyttämättä 32,4 milj. euroa. Edellä tarkoitetun loppukustannusennusteen mukaiset kustannukset sekä rakentamisen aikaisten pääomitettujen korkokustannusten kattaminen sekä varautuminen mahdollisesti tarvittaviin kiihdytystoimiin edellyttävät valtuuden nostoa 20 milj. euron määrällä 268 milj. euron määrään.

7. Lausuma

Edelleen johtokunta katsoo, että on välttämätöntä selvittää yksityiskohtaisesti ja perusteellisesti tapahtuneiden ylitysten syyt ja mitä niiden välttämiseksi olisi tullut hankkeen aikana tehdä toisin. Tämä tieto on erittäin tarpeellista alkamassa olevien suurten infrahankkeiden, kuten Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen johtamisessa.

Johtokunta perää kriittistä tarkastelua Länsimetro Oy:n pienen organisaation kyvystä hallita ja seurata länsimetron kokoluokan suunnittelu- ja rakennushanketta

Länsimetro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.3.2016 päättänyt osana hankkeen kokonaisarviointia käynnistää kustannuksiin liittyvän ulkopuolisen arvioinnin.

Käsittely

17.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Ville Lehmuskoski

Johtokunta päätti yksimielisesti lisätä jakson 7 ensimmäisen kappaleen jälkeen seuraavan uuden kappaleen:

"Johtokunta perää kriittistä tarkastelua Länsimetro Oy:n pienen organisaation kyvystä hallita ja seurata länsimetron kokoluokan suunnittelu- ja rakennushanketta."

23.01.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

09.01.2014 Palautettiin

19.12.2013 Palautettiin

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 12.03.2014 § 88

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna att kostnadskalkylen i projektplanen för västmetron justeras så att Helsingfors stads andel av kostnaderna uppgår till högst 217,5 mn euro (jordbyggnadskostnadsindex oktober 2013).

Behandling

12.03.2014 Enligt förslaget

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande två hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Tuomas Valokainen understödd av ledamoten Thomas Wallgren hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av tilläggsfinansieringen för västmetron att Helsingfors stad, främst HST, utreder hur fullmäktige ska underrättas om de faktorer som gäller prisförändringarna och tidsschemat för västmetron.

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Pekka Saarnio hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen vidtar åtgärder i syfte att säkerställa att nya överskridningar inte längre sker i kostnadsandelarna för västmetron.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Vardera hemställningsklämmen tas särskilt upp till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomo Valokainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

1 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av tilläggsfinansieringen för västmetron att Helsingfors stad, främst HST, utreder hur fullmäktige ska underrättas om de faktorer som gäller prisförändringarna och tidsschemat för västmetron.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 36
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 48
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Mohamed Abdirahim Hussein, Katriina Juva, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Anni Sinnemäki

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

2 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen vidtar åtgärder i syfte att säkerställa att nya överskridningar inte längre sker i kostnadsandelarna för västmetron.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 28
Zahra Abdulla, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Antti Möller, Henrik Nyholm, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 1
Harri Lindell

Blanka: 55
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Mohamed Abdirahim Hussein, Katriina Juva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Anni Sinnemäki

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamöterna Tuomo Valokainens och Yrjö Hakanens förslag till hemställningsklämmar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566