Helsingfors stad

Protokoll

8/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/6

 

27.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 109

Beviljande av avsked från tjänsten som idrottsdirektör vid idrottsverket

HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja Anssi Rauramo avsked från tjänsten som idrottsdirektör vid idrottsverket räknat från 1.8.2016.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Anssi Rauramo har meddelat att han lämnar tjänsten som idrottsdirektör för att gå i pension 1.8.2016.

Enligt 16 § i förvaltningsstadgan beslutar den anställande myndigheten om upphävande av ett tjänsteförhållande. Enligt 12 § i instruktionen för idrottsförvaltningen anställs verkschefen av stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsen har 21.3.2016 i sitt verkställighetsbeslut om reformen av ledarskapssystemet fastställt att verkschefs- och avdelningschefstjänster som blir vakanta inte tillsätts tills vidare, utan sköts med tidsbundna arrangemang. Stadsstyrelsen anser att det inte är ändamålsenligt att i det här skedet utlysa tjänsten som idrottsdirektör på grund av den pågående reformen av ledarskapssystemet.

En handhavare av en vakant tjänst förordnas för en viss tid och lönen bestäms av den anställande myndigheten enligt 15 § i förvaltningsstadgan. Då stadsfullmäktige är denna myndighet kan stadsstyrelsen utfärda ett förordnande, för högst 180 dagar. Stadsstyrelsen beslutar separat om förordnandet av en handhavare av den vakanta tjänsten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Liikuntajohtaja

Liikuntavirasto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2016 § 352

HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Anssi Rauramolle eron liikuntaviraston liikuntajohtajan virasta 1.8.2016 alkaen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566