Helsingfors stad

Protokoll

6/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

30.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86

Ändring av indelningen i röstningsområden

HEL 2016-001835 T 00 00 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag ändra indelningen i röstningsområden, som stadsfullmäktige fastställde 27.4.2005 och ändrade 9.4.2008, 7.4.2010 och 24.4.2013, så att röstningsområdena nedan får den angivna omfattningen.

6B
Västra hamnen, delområdet Busholmen, småområdena 1, 2 och 6

12C
Åshöjden, delområdet Alphyddan, kvarteren 12370 och 12374–12376 i småområde 1 och dessutom småområde 2; Åshöjden, delområdet Ås, kvarteren 12352, 12355, 12356, 12364 och 12365 i småområde 0

12D
Vallgård, delområdet Vallgård, småområde 1; Åshöjden, delområdet Alphyddan, småområde 1 utom kvarteren 12370 och 12374–12376

13B
Främre Tölö, delområdet Främre Tölö, småområde 1 utom kvarteren 13404, 13408, 13409, 13417 och 13426; Kampen, delområdet Kampen, kvarteret 4013 i småområde 8

13C
Främre Tölö, delområdet Främre Tölö, småområde 2 utom kvarteren 13425, 13439 och 13449

13D
Främre Tölö, delområdet Främre Tölö,  kvarteren 13439 och 13449 i småområde 2 och dessutom småområde 5

17A
Böle, delområdet Västra Böle, småområde 1 och kvarteren 17076–17079, 17095 och 17096 i småområde 2

17C
Böle, delområdet Mellersta Böle, småområdena 1 och 2; Böle, delområdet Västra Böle, småområde 2 utom kvarteren 17076–17079, 17095 och 17096 och dessutom småområde 3; Böle, delområdet Västra Böle, småområde 2; Böle, delområdet Norra Böle; Åggelby, delområdet Månsasparken, den del av småområde 0 som ligger söder om Krämertsskogsvägen

21A
Hermanstad, delområdet Hermanstadsbacken, småområde 1 utom kvarteren 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663 och 21665 och dessutom småområde 3

21B
Hermanstad, delområdet Hermanstadsbacken, kvarteren 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663 och 21665 i småområde 1 och dessutom småområde 2; Hermanstad, delområdet Byholmen, småområdena 1 och 2; Hermanstad, delområdet Hermanstadsstranden, de delar av småområdena 1 och 2 som ligger i Hermanstad

28B
Åggelby, delområdet Dammen, kvarteret 28299 i småområde 8; Åggelby, delområdet Krämertsskog, småområdena 1 och 2; Åggelby, delområdet Månsasparken, småområde 0 utom den del som ligger söder om Krämertsskogsvägen; Åggelby, delområdet Månsas, kvarteren 28212, 28213, 28273–28275 och 28277–28290 i småområde 1 och dessutom småområde 3

33E
Kårböle, delområdet Magnuskärr, småområdena 1 och 2

33F
Kårböle, delområdet Hongasmossa; Kårböle, delområdet Malmgård, kvarteren 33285–33296 i småområde 2 och dessutom småområde 5

33G
Kårböle, delområdet Malmgård, småområde 2 utom kvarteren 33285–33296 och dessutom småområde 4

37B 
Bocksbacka, delområdet Bocksbacka, kvarteren 37026, 37027, 37029–37031, 37033, 37041, 37043, 37057 och 37080–37086 i småområde 1 och dessutom småområdena 2 och 3

38D
Malm, delområdet Malms flygfält, småområde 1, den del av småområde 2 som ligger öster om Malmbågen och dessutom småområde 3; Malm, delområdet Nedre Malm, småområde 1 utom kvarteren 38072–38075, 38094, 38095, 38222–38224, 38226 och 38229 och dessutom kvarteren 38076, 38078–38083 och 38210 i småområde 4

38E
Malm, delområdet Nedre Malm, kvarteren 38072–38075, 38095, 38222–38224, 38226 och 38229 i småområde 1, småområdena 2 och 3, småområde 4 utom kvarteren 38076, 38078–38083 och 38210 och dessutom småområde 5; Malm, delområdet Malms flygfält, småområde 4; Malm, delområdet Tattaråsen

43D
Hertonäs, delområdet Kasberget, kvarteren 43205–43210, 43216 och 43230 i småområde 1, kvarteren 43201–43204, 43226 och 43227 i småområde 2 och dessutom småområde 3; Hertonäs, delområdet Hertonäs företagsområde, småområde 2

43E
Hertonäs, delområdet Kasberget, småområde 1 utom kvarteren 43205–43210, 43216 och 43230 och småområde 2 utom kvarteren 43201–43204, 43226 och 43227; Hertonäs, delområdet Hertonäs företagsområde, småområde 1

43F
Hertonäs, delområdet Hertonäs strand, kvarteren 43244–43259, 43261–43263, 43265, 43267, 43276 och 43282 i småområde 1 och dessutom småområde 2

49A
Degerö, delområdet Uppby, småområdena 1 och 4; Degerö, delområdet Turholm, småområde 1; Degerö, delområdet Kronbergsstranden, småområde 2

49B
Degerö, delområdet Uppby, småområdena 2 och 3

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt om nya röstningsområden med beteckningarna 6C, 33H, 39D och 49E och den nedan angivna omfattningen.

6C
Västra hamnen, delområdet Busholmen, småområdena 3, 4, 5 och 7

33H
Kårböle, delområdet Kungseken, småområdena 1 och 2; Kårböle, delområdet Håkansåker, småområdena 2 och 3

39D
Malm, delområdet Malms flygfält, småområde 2 utom den del som ligger öster om Malmbågen; Malm, delområdet Nedre Malm, kvarteret 38094 i småområde 1; Staffansby, delområdet Mosabacka, småområde 6

49E
Degerö. delområdet Uppby, småområde 7; Degerö, delområdet Turholm, småområde 2; Degerö, delområdet Kronbergsstranden, småområdena 1, 3, 4, 5, 6 och 7

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Veera Reuna, sekreterare i centralvalnämnden, telefon: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Väestörekisterikeskuksen kirje äänestysaluejaon muuttamisesta

2

Äänestysalueet 6B 6C kartta muutoksista

3

Äänestysalueet 33E 33H kartta muutoksista

4

Äänestysalueet 37B 38D 38E 39D kartta muutoksista

5

Äänestysalueet 49A 49B 49E kartta muutoksista

6

Äänestysalueet 17A 17C 28B kartta muutoksista

7

Äänestysalueet 33F 33G kartta muutoksista

8

Äänestysalueet 21A 21B kartta muutoksista

9

Äänestysalueet 12C 12D kartta muutoksista

10

Äänestysalueet 13B 13C 13D kartta muutoksista

11

Äänestysalueet 43D 43E 43F kartta muutoksista

12

Helsingin äänestysaluejakokartta 2016.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Följande ingår i 8 § i vallagen: "Röstningsområde är kommunen, om det inte är nödvändigt att dela in den i flera röstningsområden. Beslut om röstningsområdena fattas av fullmäktige." Beslut om röstningsställena i röstningsområdena fattas av kommunstyrelsen. 

Fullmäktige måste på basis av vallagen fatta beslut om röstningsområdena senast i april för att indelningen i röstningsområden ska gälla vid val som förrättas den 15 oktober samma år och senare. Befolkningsregistercentralen meddelar i en skrivelse (bilaga 1) att magistraten i år ska underrättas om ändringar i indelningen i röstningsområden senast 28.4.2016. Fullmäktige ska enligt vallagen bestämma till vilket röstningsområde de personer hör som i befolkningsdatasystemet inte har antecknats vid någon fastighet.

Stadsfullmäktige fastställde indelningen av Helsingfors i röstningsområden 27.4.2005 och ändrade indelningen 9.4.2008, 7.4.2010 och 24.4.2013. Helsingfors är indelat i 163 röstningsområden på basis av stadsfullmäktiges beslut 24.4.2013. Till röstningsområde 90A hör personer utan permanent adress och till röstningsområde 90B personer med hemkommun utomlands.

Vallagen innehåller ingen bestämmelse som begränsar antalet röstberättigade i ett röstningsområde. Kommunen får självständigt besluta om sin indelning i röstningsområden, eftersom det anses att kommunen själv bäst kan bestämma det antal röstningsområden som behövs. Ett alltför litet antal röstningsområden kan förlänga den tid det tar för väljarna att komma till röstningsstället och förorsaka rusning. Ett alltför stort antal röstningsområden höjer å andra sidan kostnaderna.

När förslag till ny indelning av Helsingfors i röstningsområden utarbetas är en av utgångspunkterna att ett röstningsområde med fler än 4 000 röstberättigade är oändamålsenligt stort. Ett genomsnitt på 2 500–3 800 röstberättigade i ett röstningsområde är lämpligt för att röstningsförrättningen inte ska bli långsam och rusning uppstå. En annan utgångspunkt för indelningsförslag är att det ska göras så få ändringar i röstningsområdena som möjligt och att stadsdelsgränsen inte i onödan ska överskridas för ett enskilt röstningsområde. Till följd av detta finns det drygt 20 röstningsområden med färre än 2 500 röstberättigade. Dessutom anses det vara ändamålsenligt att Sandhamn och Sveaborg utgör separata röstningsområden trots att antalet röstberättigade är litet (350–600).

Det aktuella förslaget till ny indelning i röstningsområden har utarbetats med beaktande av flera olika prognoser för befolkningsmängden och byggandet i Helsingfors, bl.a. faktacentralens prognos för befolkningen i de enskilda delområdena, den framtida planläggningssituationen vid stadsplaneringskontoret vad enskilda områden beträffar och de byggprojekt som bostadsproduktionsbyrån inleder. Utgående från dessa uppgifter har det utretts i vilka röstningsområden antalet röstberättigade kommer att öka så mycket att ökningen inverkar på indelningen i röstningsområden. Det har då övervägts om delar av alltför stora röstningsområden kan överföras till intilliggande områden såvida dessa inte själva är tillväxtområden eller om områdena bör tudelas så att det bildas nya röstningsområden.

Centralvalnämnden framhöll vid ett möte 8.3.2016 med hänvisning till källorna ovan att indelningen i röstningsområden bör ändras på så sätt bettäffande fyra röstningsområden att nya områden bildas. Det är fråga om Busholmen, Håkansåker/Magnuskärr, Malm och Degerö.

Ett nytt röstningsområde 6C föreslås bli bildat på Busholmen för att det nuvarande röstningsområdet 6B inte ska bli för stort när antalet väljare ökar. Ändringarna framgår av bilaga 2.

Röstningsområdet Håkansåker/Magnuskärr har nu beteckningen 33E. Bostadsområdet Kungseken är under utbyggnad i norra delen av området. När det blir klart ökar antalet väljare i det nuvarande röstningsområdet 33E, och detta röstningsområde föreslås därför bli två röstningsområden, 33E och 33H. Det är norra delen av det nuvarande området med beteckningen 33E som får den nya beteckningen 33H (bilaga 3).

Uppgifter om antalet röstberättigade i de olika röstningsområdena visar att befolkningsökningen har varit kraftig i Malm, särskilt öster om stambanan. Dessutom ökar bostadsbeståndet kontinuerligt. Nedre Malm föreslås därför få ett nytt röstningsområde genom att två nuvarande ombildas till tre (bilaga 4), närmare bestämt genom att ett nytt röstningsområde 39D tillkommer i norr och nuvarande 38D och 38E blir mindre. 

Dessutom föreslås ett nytt röstningsområde 49E bli bildat i Kronbergsstranden på Degerö. Ändringarna framgår närmare av bilaga 5.

Det föreslås alltså att fyra nya röstningsområden ska bildas i Helsingfors för att röstningsområdena i och intill delar av Helsingfors med kraftigt växande befolkning ska få en lämplig storlek. Alltför stora röstningsområden undviks på detta sätt, vilket bl.a. betyder att arbetsbördan blir lättare för valnämnderna och röstningsförrättningen betydligt snabbare.

Utöver att nya röstningsområden bildas bör gränserna för röstningsområden justeras i Böle, Främre Tölö, Malmgård, Kasberget, Vallgård och Hermanstad. De föreslagna ändringarna framgår av bilagorna 6–11, och den nya omfattningen framgår av beslutsförslaget.

Syftet med justeringarna i fråga om röstningsområden i Böle är att föregripa förändringar som har att göra med byggandet i Böle (bilaga 6). Vad Malmgård beträffar justeras röstningsområdena för att de ska få en jämnare storlek och byggandet i Hongasmossa i norr bli beaktat (bilaga 7). Det anses vara ändamålsenligt att gränsen mellan röstningsområdena 21A ja 21B i Böle justeras så att 21A blir något mindre än nu. Röstningsområdena får då en jämnare storlek, tack vare vilket röstningen blir smidigare i båda (bilaga 8). Verkstadsområdet i Vallgård har byggts ut betydligt, och gränserna mellan röstningsområdena bör därför justeras. Verkstadsområdet ligger i röstningsområde 12D. Om gränsen justeras så att det intilliggande röstningsområdet 12C får en del av röstningsområde 12D blir båda lämpligt stora (bilaga 9).

Dessutom föreslås två ändringar av teknisk natur som gör röstningsområdena klarare i Främre Tölö (bilaga 10) och Kasberget (bilaga 11).

De ändrade och de nya röstningsområdena framgår närmare av beslutsförslaget och gränserna mellan röstningsområdena av en karta över indelningen i röstningsområden i Helsingfors (bilaga 12). Varje enskild ändring är angiven på en karta över området i fråga (bilagorna 2–11). Antalet röstningsområden föreslås öka med 4, till 167. I övrigt förblir indelningen i röstningsområden oförändrad. 

Det kan ytterligare nämnas att personer utan permanent adress hör till röstningsområde 90A och personer med hemkommun utomlands (utlandsfinländare) till röstningsområde 90B. Förfarandet är alltså detsamma som hittills.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Veera Reuna, sekreterare i centralvalnämnden, telefon: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Väestörekisterikeskuksen kirje äänestysaluejaon muuttamisesta

2

Äänestysalueet 6B 6C kartta muutoksista

3

Äänestysalueet 33E 33H kartta muutoksista

4

Äänestysalueet 37B 38D 38E 39D kartta muutoksista

5

Äänestysalueet 49A 49B 49E kartta muutoksista

6

Äänestysalueet 17A 17C 28B kartta muutoksista

7

Äänestysalueet 33F 33G kartta muutoksista

8

Äänestysalueet 21A 21B kartta muutoksista

9

Äänestysalueet 12C 12D kartta muutoksista

10

Äänestysalueet 13B 13C 13D kartta muutoksista

11

Äänestysalueet 43D 43E 43F kartta muutoksista

12

Helsingin äänestysaluejakokartta 2016.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.03.2016 § 243

HEL 2016-001835 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistamaa sekä 9.4.2008, 7.4.2010 ja 24.4.2013 muuttamaa äänestysaluejakoa siten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajoja tarkistetaan seuraavasti:

6B
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 1, 2 ja 6.

12C
Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 12370, 12374-12376 ja pienalue 2 sekä Alppiharjun kaupunginosan Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12352, 12355, 12356, 12364, 12365.

12D
Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalue 1 sekä Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 12370, 12374-12376.

13B
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 13404, 13408, 13409, 13417, 13426 sekä Kampin kaupunginosan Kampin osa-alueen pienalueen 8 kortteli 4013.

13C
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 13425, 13439, 13449.

13D
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalueen 2 korttelit 13439, 13449 ja pienalue 5.

17A
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 1 ja pienalueen 2 korttelit 17076-17079, 17095, 17096.

17C
Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 17076-17079, 17095, 17096 ja pienalue 3 sekä Pasilan kaupunginosan Pohjois-Pasilan osa-alue sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulanpuiston osa-alueen pienalueen 0 Metsäläntien eteläpuoli.

21A
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 21665 ja pienalue 3.

21B
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 21665 ja pienalue 2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan osa-alueen pienalueiden 1 ja 2 Hermannin kaupunginosan puoli.

28B
Oulunkylän kaupunginosan Patolan osa-alueen pienalueen 8 kortteli 28299 sekä Oulunkylän kaupunginosan Metsälän osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulanpuiston osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta Metsäläntien eteläpuolta sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 28212, 28213, 28273-28275, 28277-28290 ja pienalue 3.

33E
Kaarelan kaupunginosan Maununnevan osa-alueen pienalueet 1 ja 2.

33F
Kaarelan kaupunginosan Honkasuon osa-alue sekä Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33285-33296 ja pienalue 5.

33G
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 33285-33296 ja pienalue 4.

37B
Pukinmäen kaupunginosan Pukinmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 37026, 37027, 37029-37031, 37033, 37041, 37043, 37057, 37080-37086 ja pienalueet 2 ja 3.

38D
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 1 ja pienalueen 2 Malminkaaren itäpuoli ja pienalue 3 sekä Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 38072-38075, 38094, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalueen 4 korttelit 38076, 38078-38083, 38210.

38E
Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 korttelit 38072-38075, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalueet 2 ja 3 ja pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 38076, 38078-38083, 38210 ja pienalue 5 sekä Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 4 sekä Malmin kaupunginosan Tattariharjun osa-alue.

43D
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalueen 2 korttelit 43201-43204, 43226, 43227 ja pienalue 3 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 2.

43E
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 43201-43204, 43226, 43227 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 1.

43F
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43244-43259, 43261-43263, 43265, 43267, 43276, 43282 ja pienalue 2.

49A
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 1 sekä Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalue 2.

49B
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle uusien äänestysalueiden 6C, 33H, 39D ja 49E muodostamista. Kyseisten äänestysalueiden rajat määritellään seuraavasti:

6C
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 3, 4, 5 ja 7.

33H
Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammen osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

39D
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta Malminkaaren itäpuolta sekä Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 kortteli 38094 sekä Tapaninkylän kaupunginosan Tapanilan osa-alueen pienalue 6.

49E
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 7 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalueet 1, 3, 4, 5, 6, ja 7.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Keskusvaalilautakunta 08.03.2016 § 4

HEL 2016-001835 T 00 00 01

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistamaa sekä 7.4.2008, 7.4.2010 ja 24.4.2013 muuttamaa äänestysaluejaon muuttamista siten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajat tarkistetaan seuraavasti:

6B
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 1, 2 ja 6.

12C
Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 12370, 12374-12376 ja pienalue 2 sekä Alppiharjun kaupunginosan Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12352, 12355, 12356, 12364, 12365.

12D
Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalue 1 sekä Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 12370, 12374-12376.

13B
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 13404, 13408, 13409, 13417, 13426 sekä Kampin kaupunginosan Kampin osa-alueen pienalueen 8 kortteli 4013.

13C
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 13425, 13439, 13449.

13D
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalueen 2 korttelit 13439, 13449 ja pienalue 5.

17A
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 1 ja pienalueen 2 korttelit 17076-17079, 17095, 17096.

17C
Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 17076-17079, 17095, 17096 ja pienalue 3 sekä Pasilan kaupunginosan Pohjois-Pasilan osa-alue sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulanpuiston osa-alueen pienalueen 0 Metsäläntien eteläpuoli.

21A
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 21665 ja pienalue 3.

21B
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 21665 ja pienalue 2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan osa-alueen pienalueiden 1 ja 2 Hermannin kaupunginosan puoli.

28B
Oulunkylän kaupunginosan Patolan osa-alueen pienalueen 8 kortteli 28299 sekä Oulunkylän kaupunginosan Metsälän osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulanpuiston osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta Metsäläntien eteläpuolta sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 28212, 28213, 28273-28275, 28277-28290 ja pienalue 3.

33E
Kaarelan kaupunginosan Maununnevan osa-alueen pienalueet 1 ja 2.

33F
Kaarelan kaupunginosan Honkasuon osa-alue sekä Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33285-33296 ja pienalue 5.

33G
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 33285-33296 ja pienalue 4.

37B
Pukinmäen kaupunginosan Pukinmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 37026, 37027, 37029-37031, 37033, 37041, 37043, 37057, 37080-37086 ja pienalueet 2 ja 3.

38D
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 1 ja pienalueen 2 Malminkaaren itäpuoli ja pienalue 3 sekä Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 38072-38075, 38094, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalueen 4 korttelit 38076, 38078-38083, 38210.

38E
Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 korttelit 38072-38075, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalueet 2 ja 3 ja pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 38076, 38078-38083, 38210 ja pienalue 5 sekä Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 4 sekä Malmin kaupunginosan Tattariharjun osa-alue.

43D
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalueen 2 korttelit 43201-43204, 43226, 43227 ja pienalue 3 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 2.

43E
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 43201-43204, 43226, 43227 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 1.

43F
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43244-43259, 43261-43263, 43265, 43267, 43276, 43282 ja pienalue 2.

49A
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 1 sekä Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalue 2.

49B
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

Samalla keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle uusien äänestysalueiden 6C, 33H, 39D ja 49E muodostamista. Kyseisten äänestysalueiden rajat määritellään seuraavasti:

6C
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 3, 4, 5 ja 7.

33H
Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammen osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

39D
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta Malminkaaren itäpuolta sekä Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 kortteli 38094 sekä Tapaninkylän kaupunginosan Tapanilan osa-alueen pienalue 6.

49E
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 7 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalueet 1, 3, 4, 5, 6, ja 7.

Esittelijä

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Veera Reuna

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566