Helsingfors stad

Protokoll

6/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/6

 

30.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 87

Invånarinitiativ om bevarande av Malms flygplats för luftfartsverksamhet

HEL 2015-010946 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag att invånarinitiativet inte ska föranleda vidare åtgärder och anser följaktligen initiativet vara slutligt behandlat.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att bevara områdets nuvarande natur- och rekreationsvärden och om det är möjligt att kartlägga de hotade djur- och växtarterna noggrannare än nu. (Leo Stranius)

 

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Björn Månsson understödd av ledamoten Laura Kolbe under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning med beaktande av följande omständigheter:

        det bildas och uttrycks en ståndpunkt till de fakta och ställningstaganden som läggs fram i initiativet och dess bilagor (vilka nu saknas helt och hållet i beredningsmaterialet) och som inte har besvarats i denna framställning

        det beaktas hur saken påverkas av att organisationen Europa Nostra, som värnar om det europeiska kulturarvet, efter beredningen kommit med ett ställningstagande enligt vilket Malms flygplats är ett av de sju mest hotade kulturarvsobjekten i Europa

        det beaktas att Newsbrokers Oy likaså efter beredningen har färdigställt en utredning om utveckling av Malms flygplats till en business- och företagspark, enligt vilken det i området också kan byggas 10 000–15 000 bostäder i stället för de hittills planerade 25 000

        det granskas vilket läget är i arbetet på att hitta en lämplig ersättande flygplats för allmän luftfart

        det bedöms vilken inverkan en flyttning av Malms flygplats till en annan kommuns område skulle ha på Helsingfors konkurrenskraft och funktionsduglighet

        områdets nuvarande natur- och rekreationsvärden utreds, inklusive en kartläggning av de hotade djur- och växtarterna

        en s.k. hybridmodell utreds, enligt vilken huvudrullbanan i nordsydlig riktning bevaras, vilket lämnar rum för byggande av bostäder i väster och speciellt i öster

        det övervägs om en ny flygbullerutredning kan genomföras (den nuvarande från år 2003), med beaktande av den allt lägre bullernivån i flygmaterielen, som förnyats och fortgående förnyas, och dess inverkan på bostadsbyggandet

        den framtida användningen av Malms flygplatsområde ingår i beredningen av en ny generalplan, varvid den slutliga ståndpunkten till användningen av området tas i anslutning till att generalplanen godkänns.

Redogörelsen befanns vara riktig.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Björn Månssons förslag om återremiss godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning med beaktande av följande omständigheter:
-       det bildas och uttrycks en ståndpunkt till de fakta och ställningstaganden som läggs fram i initiativet och dess bilagor (vilka nu saknas helt och hållet i beredningsmaterialet) och som inte har besvarats i denna framställning
-       det beaktas hur saken påverkas av att organisationen Europa Nostra, som värnar om det europeiska kulturarvet, efter beredningen kommit med ett ställningstagande enligt vilket Malms flygplats är ett av de sju mest hotade kulturarvsobjekten i Europa
-       det beaktas att Newsbrokers Oy likaså efter beredningen har färdigställt en utredning om utveckling av Malms flygplats till en business- och företagspark, enligt vilken det i området också kan byggas 10 000–15 000 bostäder i stället för de hittills planerade 25 000
-       det granskas vilket läget är i arbetet på att hitta en lämplig ersättande flygplats för allmän luftfart
-       det bedöms vilken inverkan en flyttning av Malms flygplats till en annan kommuns område skulle ha på Helsingfors konkurrenskraft och funktionsduglighet
-       områdets nuvarande natur- och rekreationsvärden utreds, inklusive en kartläggning av de hotade djur- och växtarterna
-       en s.k. hybridmodell utreds, enligt vilken huvudrullbanan i nordsydlig riktning bevaras, vilket lämnar rum för byggande av bostäder i väster och speciellt i öster
-       det övervägs om en ny flygbullerutredning kan genomföras (den nuvarande från år 2003), med beaktande av den allt lägre bullernivån i flygmaterielen, som förnyats och fortgående förnyas, och dess inverkan på bostadsbyggandet
-       den framtida användningen av Malms flygplatsområde ingår i beredningen av en ny generalplan, varvid den slutliga ståndpunkten till användningen av området tas i anslutning till att generalplanen godkänns.

Ja-röster: 55
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Antti Möller, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 29
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Blanka: 1
Dennis Pasterstein

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ett motförslag hade framställts under diskussionen.

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Tuulikki Vuorinen hade föreslagit att Helsingfors stad ordnar en kommunal rådgivande folkomröstning om Malms flygplats framtid, vid vilken invånarna får välja mellan nedläggning och bevarande av Malms flygplats.

Dessutom anförde ordföranden såsom redogörelse att följande två hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Pia Pakarinen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder om den kan ge handräckning när det gäller att hitta ett nytt flygplatsområde inom huvudstadens ekonomiska region för hobbyflygare och företag som stöder luftfart.

 

Ledamoten Leo Stranius understödd av ledamoten Henrik Nyholm hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att bevara områdets nuvarande natur- och rekreationsvärden och om det är möjligt att kartlägga de hotade djur- och växtarterna noggrannare än nu.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordförande föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Först tas motförslaget upp till omröstning varefter vardera hemställningsklämmen tas särskilt upp till omröstning.

3 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadssstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej, har ledamoten Mika Ebelings motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Helsingfors stad ordnar en kommunal rådgivande folkomröstning om Malms flygplats framtid, vid vilken invånarna får välja mellan nedläggning och bevarande av Malms flygplats.

Ja-röster: 54
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Silvia Modig, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Dennis Pasterstein, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuulikki Vuorinen

Blanka: 6
Terhi Koulumies, Pekka Majuri, Antti Möller, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Leo Stranius

Frånvarande: 2
Minerva Krohn, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige beslutade godkänna stadsstyrelsens förslag.

4 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder om den kan ge handräckning när det gäller att hitta ett nytt flygplatsområde inom huvudstadens ekonomiska region för hobbyflygare och företag som stöder luftfart.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 36
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 4
Sirkku Ingervo, Otto Lehtipuu, Hannu Oskala, Ville Ylikahri

Blanka: 44
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Harri Lindell, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Björn Månsson, Terhi Mäki, Antti Möller, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Dennis Pasterstein, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 1
Minerva Krohn

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm.

5 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Leo Stranius förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att bevara områdets nuvarande natur- och rekreationsvärden och om det är möjligt att kartlägga de hotade djur- och växtarterna noggrannare än nu.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 64
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 20
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Jape Lovén, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Dennis Pasterstein, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 1
Minerva Krohn

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Leo Stranius förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Kuntalaisaloite_Malmin lentokenttä 6.10.2015

2

Kuntalaisaloite internet

3

Ote maakuntakaavasta

4

Ote 2. vaihemaakuntakaavasta

5

Ote 4. vaihemaakuntakaavasta

6

Ote Yleiskaava 1992:sta

7

Ote Yleiskaava 2002:sta

8

Ote Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta

9

Malmin lentokentän alueen kaavarungon sijaintikartta

10

Malmin lentokentän alueen kaavarungon ilmakuva

11

Oikeuskanslerin ratkaisun tiivistelmä

12

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 5.10.2015

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Aloitteen tekijät

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Invånarinitiativet innehåller ett förslag att Malms flygplats ska bevaras för flygverksamhet. Det är undertecknat av mer än 2 % av de myndiga röstberättigade invånarna i Helsingfors. Ett sådant initiativ ska enligt kommunallagen tas upp till behandling i fullmäktige inom sex månader.

Malms flygplats omfattar ca 130 ha, och på grund av bestämmelser om ett buller- och skyddsområde begränsar luftfartsverksamheten dessutom användningen av ett område på ca 200 ha inom ett centralt beläget bebyggt område i Helsingfors. En ny användning för bostadsproduktion har planerats ända sedan 1992 års generalplan utarbetades. De gemensamma avsiktsförklaringar som tecknats av staten och kommunerna i Helsingforsregionen har ända sedan år 2000 gått ut på att området ska börja användas för bostadsbyggande. Enligt den gällande landskapsplanen och generalplanen ska området vara område för tätortsfunktioner om flygverksamheten upphör.

I de riksomfattande målen för områdesanvändningen krävs det för Helsingfors stads del bl.a. att bostadsproduktionen tryggas genom tillräcklig tomtmark. Enligt målen ska dessutom en samhällsstruktur som är komplett och som baserar sig på kollektivtrafik, särskilt spårtrafik, främjas i Helsingforsregionen.

Det planeras att flygplatsområdet ska bli en fog i stadsstrukturen som sammanbinder och stärker hela nordöstra Helsingfors. Målet är då i första hand att flygplatsområdet ska vara tätt sammanbundet med de omgivande områdena Malms centrum, Jakobacka, Tattarmossen och Stensböle idrottspark och vidare med det gröna fingret Vik–Stensböle, Gårdsbacka, Vik, Bocksbacka och Mosabacka. Områdena binds ihop på det sättet att stadsstrukturen kompletteras, trafikförbindelser skapas och grönområden görs till sammanhängande helheter avsedda att användas som ekologiska korridorer och som leder för gång- och cykeltrafik. Flygplatsområdet är det mest betydande nya byggområdet i förslaget till ny generalplan för Helsingfors.   

Enligt ett avtal, undertecknat år 2014, om att stödja stora infrastrukturprojekt och bostadsproduktion i Helsingforsregionen lägger staten ner sin flygverksamhet i Malm före utgången av år 2016 eller senast år 2020. Stadsfullmäktige beslutade 26.11.2014 godkänna att staden skulle ingå fastighetsköp med Finavia Abp och Senatfastigheter. Staden och Finavia undertecknade 16.12.2014 ett avtal genom vilket Finavia överlät sina fastigheter och byggnader i och nära flygplatsområdet till staden. Enligt köpevillkoren ska Finavia överföra besittningsrätten till fastigheterna och byggnaderna på staden senast 1.1.2017. Dessutom ska Finavia avstå sin nyttjanderätt till flygplatsen senast 1.1.2017. Köpet innebär att staden äger hela den nuvarande flygplatsen och nästan all den närbelägna marken.

Justitiekanslern har med anledning av ett klagomål undersökt om statens beslut är lagliga och fastslår i sitt avgörande, daterat 23.9.2015, att de är riktiga. Enligt ett meddelande från kommunikationsministeriet, daterat 5.10.2015, är statens beslut att dra sig ur Malms flygplats lagliga och slutgiltiga. Detta betyder att infrastrukturavtalet mellan staten och städerna och kommunerna i Helsingforsregionen redan har blivit genomfört vad Malms flygplats beträffar.

Malms flygplats ligger helt klart mitt i en befintlig samhällsstruktur, och att området blir ett bostadsområde med goda kollektivtrafikförbindelser bidrar till en hållbar utveckling i regionens områdesstruktur. Byggandet förändrar avsevärt landskapsbilden i området, vilket kräver en särskild sammanjämkning med kulturmiljö- och landskapsvärdena. Beskrivningen i anslutning till landskapsplan 4 för Nyland är under beredning, och enligt den kan värdefulla kulturmiljöer också bli en del av och berika tätorts- och stadsstrukturen. Avsikten är just denna vad Malms flygplats beträffar, m.a.o. baserar sig planläggningen på att den värdefulla flygplatsbyggnaden och vissa andra konstruktioner och vyer som minner om flygverksamheten ska bevaras. Stadsplaneringsnämnden har godkänt en dispositionsplan som utgångspunkt för detaljplaner för flygplatsområdet. Planläggningen inleds år 2016 med en detaljplan för Fallkulla gård som rekreationsområde, en detaljplan som skyddar flygplatsbyggnaderna och en detaljplan som möjliggör en anslutning till Tattaråsen.

Föredragandens motiveringar

Invånarinitiativ

Ett invånarinitiativ med den nedanstående lydelsen lämnades till staden 6.10.2015. 

"Vi röstberättigade helsingforsare föreslår att Malms flygplats ska bevaras för luftfart även om staten upphör med sin verksamhet där.

Vi föreslår dessutom att Helsingfors stad ska avvisa punkt 7 i avsnittet om trafikprojekt i förslaget till ett avtal mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen om att stödja stora infrastrukturprojekt och främja boende. Det står i punkten att staten lägger ner sin verksamhet på Malms flygplats, att målet för tidpunkten är att nedläggningen ska ske före utgången av år 2016, dock senast före utgången av år 2020, och att Helsingfors stad därefter åter får använda området själv.

Malms flygplats är historiskt och arkitektoniskt värdefull. Den är ett viktigt stadsrum, en del av Helsingfors identitet och ett kulturellt turistmål. Verksamheten i flygplatsområdet bör utvecklas på ett mångsidigt sätt, och konsensus bör sökas så att flygverksamheten kan bevaras även om det blir bostadsbyggande.

Malms flygplats är den enda i huvudstadsregionen som kan användas för internationell affärsflygverksamhet och annan lätt lufttrafik enligt en fri tidtabell. Helsingfors-Vanda flygplats är inte lämplig vare sig i fråga om verksamhetsmodellen eller i fråga om kapaciteten. Det finns inga alternativ till Malms flygplats när det gäller förutsättningarna att fungera trafikmässigt.

De oersättliga lufttrafiktjänsterna för regionen, den byggda kulturmiljön av riksintresse och möjligheterna till en mångsidig affärsverksamhet bör beaktas i det kommande arbetet på en landskapsplan, en generalplan och detaljplaner."

Till initiativet hör en namnlista som är införd i responssystemet. Listan omfattar 4 922 underskrifter. Dessutom har sammanlagt 913 sidor med insamlade underskrifter lämnats separat, likaså bilagor till initiativet. Själva initiativtexten finns i en bilaga till detta ärende, och dessutom finns det nedan, efter bilagorna, ett digert bilagematerial med anknytning till initiativet. 

Bestämmelser i kommunallagen om kommuninvånarnas initiativrätt

Följande bestämmelser om kommuninvånarnas initiativrätt ingår i 28 § i kommunallagen: "Kommuninvånarna har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. – – – Om antalet initiativtagare i en fråga som hör till fullmäktiges befogenhet motsvarar minst två procent av kommunens röstberättigade invånare, skall frågan tas upp till behandling i fullmäktige inom sex månader efter att den väcktes." Den aktuella frågan väcktes 6.10.2015 och ska följaktligen behandlas i stadsfullmäktige senast 6.4.2016.

Det finns inget uppdaterat offentligt register som gör det möjligt att slå fast antalet röstberättigade i en kommun. Eftersom uppgifter saknas har antalet nu beräknats utifrån Statistikcentralens preliminära befolkningsstatistik. Enligt de preliminära uppgifterna fanns det vid utgången av september 2015 sammanlagt 525 000 myndiga invånare i Helsingfors, vilket betyder att initiativet måste ha undertecknats av minst 10 500 röstberättigade invånare för att det ska behandlas i stadsfullmäktige.

Initiativet undertecknades i tjänsten invånarinitiativ.fi av 4 922 personer med stark elektronisk identifikation. Att undertecknarna hade rösträtt kontrollerades innan initiativet lämnades. Utanför det elektroniska systemet undertecknades initiativet av 8 275 understödjare. Antalet undertecknare är alltså sammanlagt 13 197. I fråga om de listor över undertecknare som lämnades direkt till staden kontrollerades ett slumpmässigt urval. Av 100 kontrollerade undertecknare underkändes 20.

För att antalet understödjare säkert ska vara tillräckligt måste 67,4 % av dem som undertecknade initiativet på en pappersblankett vara röstberättigade i Helsingfors. Om de kontrollerade underskrifterna på papper ställs i relation till hela materialet blir resultatet statistiskt sett att minst 72,1 % kan godkännas med 95 % säkerhet. Initiativet är följaktligen ett sådant initiativ som 28 § 2 mom. i kommunallagen gäller, m.a.o. ska det behandlas i stadsfullmäktige.

Stadsplaneringsgrunder som använts vid bedömning av initiativet

Riksomfattande mål för områdesanvändningen

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska de riksomfattande målen för områdesanvändningen beaktas och främjas vid planläggningen. Det betonas särskilt i målen att samhällsstrukturen ska göras mer enhetlig och bygga på goda kollektivtrafikförbindelser, speciellt spårbundna trafikförbindelser, på gång- och cykeltrafik, på ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet i samhällena och livsmiljöerna, på tryggad energiförsörjning och på anpassning till klimatförändringen. Förutsättningar ska skapas för en hälsosam och trygg stadsmiljö. Det ska vid planeringen av områdesanvändningen sörjas för ett tillräckligt utbud av tomtmark för byggande av bostäder och arbetsplatser.

Utöver allmänna mål som gäller alla kommuner omfattar de riksomfattande målen för områdesanvändningen särskilda mål för Helsingforsregionen. Det allmänna målet för regionen är följande: "Helsingforsregionen utvecklas till ett internationellt konkurrenskraftigt och riksomfattande huvudcentrum genom att skapa betingelser för ett tillräckligt och mångsidigt bostads- och arbetsplatsbyggande, ett fungerande trafiksystem och en god livsmiljö. I Helsingforsregionen främjas en enhetlig samhällsstruktur som bygger på kollektivtrafiken, särskilt den spårbundna trafiken. Centrumen i regionen stärks som bostads-, arbetsplats- och servicecentrum."

Till de särskilda målen för Helsingforsregionen hör följande: "I syfte att trygga en tillräcklig bostadsproduktion skall man vid områdesanvändningen säkerställa att det finns tillräckligt med tomtmark. Vid planeringen av områdesanvändningen skall betydande byggande placeras till områden med tillgång till kollektivtrafik, särskilt spårbunden trafik. – – – Inom planeringen av områdesanvändningen skall man säkerställa att det med tanke på invånarnas behov av rekreation finns tillräckligt omfattande och attraktiva överkommunala områden för fritidsbruk. Kontinuiteten i det nätverk av grönområden som sammanbinder dessa områden skall tryggas."

Vid planeringen i anslutning till dispositionsplanen för Malms flygplats, vilken redan godkänts av stadsplaneringsnämnden, betonades det särskilt att tomtutbudet ska vara tillräckligt, att den befintliga samhällsstrukturen ska utnyttjas, att verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafiken ska förbättras och att värdena hos den byggda kulturmiljön av riksintresse ska bevaras. Dessutom fästes det särskild vikt vid att möjligheterna till rekreation i området utvecklas och naturmiljöns mångfald bevaras.

Landskapsplan

Generalplan 2002 för Helsingfors, som trädde i kraft 23.12.2004, gäller för hela Helsingfors utom Malms flygplats. För flygplatsen gäller generalplan 1992, som är godkänd 9.12.1992. Flygplatsen har där beteckningen L(A): trafikområde som blir bostadsområde om verksamheten på generalplanekartan flyttas bort.

Flygplatsområdet ingick ursprungligen i generalplan 2002 men uteslöts med anledning av besvär. Generalplan 1992 saknar rättsverkningar, vilket betyder att landskapsplanerna styr detaljplaneläggningen vad flygplatsområdet beträffar. 

Markanvändningsformen för flygplatsområdet är angiven i landskapsplanen för Nyland, som är fastställd  av miljöministeriet 8.11.2006. Området är där trafikområde och i andra hand område för tätortsfunktioner. Avsnitten och omstigningsplatserna inom den tvärgående kollektivtrafiken i huvudstadsregionen, likaså områdena med flygbuller, framgår av landskapsplanen. Flygplatsbyggnaden är enligt landskapsplanen ett objekt som är viktigt med tanke på kulturmiljön. Två tvärgående och två sydnordliga gröna stråk är upptagna som behövliga i området.

Flygplatsområdet är i etapplandskapsplan 2 för Nyland, som är fastställd 30.10.2014, ett område som är viktigt med tanke på kulturmiljön. Området finns med på listan över byggda kulturmiljöer av riksintresse, vilken är ett resultat av en inventering år 2009. Följande är angivet i planeringsbestämmelserna i anslutning till beteckningen i fråga i etapplandskapsplanen: "I den mera detaljerade planeringen av området ska värnandet om naturmiljöns särdrag, dess helhet och identitet beaktas och bevarandet av betydande landskaps- och kulturvärden tryggas. I den mera detaljerade planeringen ska den i landskapsplanen åsyftade markanvändningen och landskaps- och kulturvärdena bedömas och samordnas." Enligt en annan planeringsbestämmelse ska flygbullret beaktas tills verksamheten på Malms flygplats upphör.

Etapplandskapsplan 4 för Nyland är under beredning och föreligger nu som förslag. Den omfattar stora gemensamma utvecklingslinjer för följande teman: näringar och innovationsverksamhet, logistik, vindkraft, grönstruktur och kulturmiljöer. Utöver dessa behandlas andra aktuella frågor i planen, bl.a. Malms flygplats. Markanvändningsformen för flygplatsområdet är i planutkastet i första hand område för tätortsfunktioner. I landskapsplanen för Nyland, som är fastställd 8.11.2006, är flygplatsområdet trafikområde och i andra hand område för tätortsfunktioner. Denna beteckning upphävs alltså, likaså den därtill hörande beteckningen för bullerområde. Den beteckning som står för byggd kulturmiljö av riksintresse (baserat på en inventering år 2009) bibehålls. Flygplatsområdet ska bli ett tätbebyggt område som har goda kollektivtrafikförbindelser tack vare linjen Jokern 2 och Malms station. Remissmaterialet anknutet till förslaget till ny etapplandskapsplan har varit framlagt och på remiss i början av år 2016.

Generalplan

Området är huvudsakligen bostadsdominerat område med beteckningen A2 i förslaget till ny generalplan för Helsingfors. Förslaget behandlades av stadsplaneringsnämnden 10.11.2015. Följande är angivet i den bestämmelse som hör till beteckningen A2: "Området utvecklas främst för boende, parker, rekreations- och motionsservice samt närservice. I regel är kvartersexploateringstalet 1,0–2,0." Området är delvis närcentrum (C3). Beteckningen står för "Centrum, som utvecklas som ett till funktionerna omväxlande område för kommersiell och offentlig service, arbetslokaler, förvaltning, boende, parker, rekreations- och motionsservice samt stadskultur". Området är delvis rekreations- och grönområde. Bestämmelsen om detta har följande lydelse: "Området utvecklas som betydande rekreations-, frilufts-, motions-, natur- och kulturområde i anslutning till det regionala grönnätverket och den maritima rekreationszonen." Följande finns också bland bestämmelserna: "Därtill ska i planeringen beaktas nationellt och lokalt betydande landskapsområden och kulturmiljöer och deras särdrag samt de objekt, som skyddats i lagen om fornminnen. Vid planeringen ska anvisad markanvändning och landskaps- och kulturvärden anpassas till varandra."

Den nya generalplanen för Helsingfors och etapplandskapsplan 4 för Nyland har beretts i samråd och stöder varandra vad Malms flygplats beträffar.

Detaljplaneläggning

Stadsplaneringsnämnden har godkänt en dispositionsplan som utgångspunkt för detaljplaner för flygplatsområdet. Planläggningen inleds år 2016 med en detaljplaneändring för Fallkulla gård. Området ändras till rekreationsområde och ska utvecklas så att det kan användas för undervisning, idrott och kultur på ett mångsidigt sätt. År 2016 bereds dessutom en detaljplaneändring som skyddar flygplatsbyggnaderna och en detaljplaneändring som möjliggör en anslutning till Tattaråsen. Att få arbetet på de tre detaljplaneändringarna inlett år 2016 är ett strategiskt mål för stadsplaneringskontoret. Det är meningen att den första betydande detaljplaneändringen med syftet bostadsbyggande i flygplatsområdet ska föreläggas stadsplaneringsnämnden år 2018.

Beslut om Malms flygplats

Stadsfullmäktige beslutade 26.11.2014 att fastigheterna och byggnaderna på Malms flygplats skulle köpas.

Enligt en verksamhetsplan som stadsplaneringsnämnden godkände 20.5.2014 har stadsplaneringskontoret till uppgift att utarbeta ett utkast till en dispositionsplan för flygplatsområdet. Stadsfullmäktige godkände verksamhetsplanen för stadsplaneringskontoret 12.11.2014 som en del av stadens budget 2015 och ekonomiplan 2015–2017.

Statsrådet fattade 20.11.2014 ett principbeslut om ett avtal mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen om att stödja stora projekt för trafikinfrastrukturen och främja boende. Avtalet stöder stora infrastrukturprojekt i Helsingforsregionen och främjar samtidigt bostadsproduktion och sysselsättning i området. Kommunerna i Helsingforsregionen förbinder sig genom avtalet att påskynda planläggningen och öka tomtutbudet betydligt. Regeringen prövar utifrån avtalet, projektplanen för Centrumslingan och en utredning om finansieringen frågan om statens deltagande i banbygget. Staten är på basis av avtalet beredd att förbinda sig att vara med och bygga ut västmetron från Mattby till Stensvik.

Stadsstyrelsen beslutade 6.10.2014 godkänna det föreslagna avtalet mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen om att stödja stora infrastrukturprojekt och främja boende. Det står i avtalet att kommunerna förbinder sig att öka planläggningen för bostadstomter, att staten lägger ner sin verksamhet på Malms flygplats, att målet för tidpunkten för nedläggningen är att denna ska ske före utgången av år 2016, dock senast före utgången av år 2020, och att staden därefter åter får använda området själv.

Statsrådet fattade redan 11.5.2000 beslut om ett dokument för samarbete mellan staten, kommunerna i huvudstadsregionen och kranskommunerna. Staten meddelar i dokumentet att den är beredd att avstå sin arrenderätt till Malms flygplats 1.1.2006 trots att den gäller till år 2034, förutsatt att staden planlägger de områden som blir lediga så att det huvudsakliga ändamålet är boende och förutsatt att en överenskommelse nås om ersättningar och om arrangemang som kompenserar nedläggningen av flygplatsen. Staten slutade inte använda flygplatsen före den angivna dagen.

Stadsplaneringsnämnden beslutade 28.2.1985 att det i verksamhetsplanen för stadsplaneringskontoret skulle införas att Malms flygplats skulle upptas som bostads- och rekreationsområde när en generalplan utarbetades och att arbetet skulle ske åren 1986–1987. Nämnden godkände 13.1.1986 planeringsarbetet för flygplatsområdet som en del av verksamhetsplanen för stadsplaneringskontoret. 

Statsrådet fattade 11.7.1985 ett principbeslut om ett åtgärdsprogram för specialproblemen i huvudstadsregionen. Hur Malms flygplats skulle användas i framtiden och huruvida nyttjandeavtalen skulle kunna förkortas utreddes i sammanhanget.

Stadsplaneringsnämnden beslutade på 1980-talet att flygplatsområdet skulle planläggas för boende och rekreation. Planer utarbetades som underlag för en delgeneralplan.

Dispositionsplan för Malms flygplats

En dispositionsplan har utarbetats för Malms flygplats och används som normativ markanvändningsplan i detaljplaneprocessen. Dispositionsplaner är normativa markanvändningsplaner som är mer allmänt hållna än detaljplaner och mer detaljerade än generalplaner och som saknar rättsverkningar. Dispositionsplanen för flygplatsområdet hör till det material som hänför sig till detaljplaneläggningen och kommer att användas av stadsplaneringskontoret som planeringsanvisningar för detaljplaner och detaljplaneändringar.   

Dispositionsplanen bereds utifrån målen i den nya generalplanen. Detta betyder att flygplatsområdet planeras för ca 25 000 boende och för en våningsyta på 1 200 000 m², varav 1 100 000 m² utgörs av bostäder och 100 000 m² av arbets- och servicelokaler.

När det gäller skydd för flygplatsen är det angivet i dispositionsplanen att de nuvarande flygplatsbyggnaderna ska skyddas och att startbanorna och andra konstruktioner som har att göra med flygverksamheten ska skyddas till en del.

Terminalbyggnaden och hangaren kommer att skyddas genom detaljplanen. Denna utarbetas i samråd med museimyndigheterna. Flygplatsområdet är i dispositionsplanen service- och förvaltningsområde där byggnaderna, flygplatsbyggnaden och hangaren skyddas (P/SR). Utöver att byggnadsskydd tillämpas blir det möjligt att i området uppföra nybyggnader som smälter in i miljön och anpassas till de nuvarande byggnaderna. De eventuella nybyggnaderna kan bilda en helhet tillsammans med de skyddade byggnaderna. Exempelvis ett luftfartsmuseum, invånarlokaler och kafé-/restaurangverksamhet kan tänkas i området.

Dispositionsplanen för flygplatsområdet behandlades första gången av stadsplaneringsnämnden 1.12.2015.

Fastighetsjuridiska grunder för bedömning av initiativet

Markanvändning och nyttjandeavtal

Största delen av flygplatsområdet är i stadens ägo. Områden norr om Storskogsvägen, vid Hyttvägen, i Nallebacka och i området Malms Söndagsparceller är i privat ägo.

Staden undertecknade 10.5.1935 ett avtal genom vilket den utan ersättning upplät ca 55 ha av Tattarmossens odlingsområde till staten för luftfart, i första hand postflyg och civil luftfart, för så lång tid som staten anser vara behövlig och området används för ändamålet i fråga, dock inte för mer än 99 år, dvs. till 10.5.2034.

Flygplatsen utvidgades genom ett annat avtal, daterat 17.7.1939. Staden upplät då ett område på ca 66,5 ha till staten. Staden upplät vidare genom ett avtal daterat 15.11.1948 ett område på 0,27 ha norr om flygplatsen, i Parkstad, för en radiopejl och dessutom genom ett avtal daterat 19.11.1951 ett område på 4,4 ha. Det senaste avtalet är från 21.12.1995. Det framgår av avtalet vilka områden Luftfartsverket (nu Finavia Abp) gavs rätt att utan särskilt tillstånd upplåta till en tredje part för 20 år för luftfartsändamål. Vilka områden som kunnat upplåtas för byggande framgår också av avtalet. Stadens skyldighet att ersätta Luftfartsverkets hyrestagare för byggnader o.d. upphörde 1.1.2010. Ett
markbyte gjordes i samband med att det nämnda avtalet från 1995 ingicks: staten fick de områden där huvudbyggnaden och hangaren på flygplatsen ligger, och staden fick områden i Fallkulla.

Staten och staden avslutade 16.12.2014 de fastighetsjuridiska åtgärder som krävs för att flygplatsverksamheten ska kunna läggas ner och den nya markanvändningen vara möjlig.

Byggbarhet

Enligt fastighetskontorets geotekniska avdelning är marken på Malms flygplats mjuk mark med måttlig lertjocklek, vilket är normalt i Helsingfors. Flygplatsområdet är ingen mosse såsom det påståtts i olika sammanhang. En jämförelse mellan flygplatsområdet och nya färdiga bostadsområden visar att exempelvis Lillhoplax och Arabiastranden haft svårare grundförhållanden. Marken är inget hinder för byggande i området och höjer inte heller byggkostnaderna mer än vad som är vanligt.

Ställningstagande till initiativet

Malms flygplats har tjänat flygverksamheten en lång tid, och hur som helst kommer den värdefulla flygplatsbyggnaden och annat som minner om denna verksamhet att bevaras. Det är tänkt att det nya bostads-, arbetsplats- och rekreationsområdet ska bli en mångsidig och trivsam del av Helsingfors och i hög grad gagna de omgivande områdena. Statens och stadens långvariga mål att detta område på 130 ha mitt i en stadsstruktur ska börja användas för annat är alltså nära att nås. Processen har varit utdragen och mångskiftande. Så sent som i september 2015 slog justitiekanslern fast att staten inte fattat sitt beslut att dra sig ur Malms flygplats på grund av bristfällig eller oriktig information.

Stadsfullmäktige godkände genom sitt beslut 26.11.2014 om köp inom flygplatsområdet att infrastrukturavtalet mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen skulle verkställas, m.a.o. har avtalet redan genomförts vad detta beträffar. Stadsstyrelsen anser med hänvisning till utredningen ovan att initiativet inte föranleder vidare åtgärder.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Kuntalaisaloite_Malmin lentokenttä 6.10.2015

2

Kuntalaisaloite internet

3

Ote maakuntakaavasta

4

Ote 2. vaihemaakuntakaavasta

5

Ote 4. vaihemaakuntakaavasta

6

Ote Yleiskaava 1992:sta

7

Ote Yleiskaava 2002:sta

8

Ote Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta

9

Malmin lentokentän alueen kaavarungon sijaintikartta

10

Malmin lentokentän alueen kaavarungon ilmakuva

11

Oikeuskanslerin ratkaisun tiivistelmä

12

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 5.10.2015

Bilagematerial

1

Allekirjoittajat_Kuntalaisaloite.fi

2

Kuntalaisaloite Malmin lentokenttä säilytettävä 6.10.2015_paperilla tuotu

3

Nimilista_erikseen kerätyt

4

01_RKY_kartta

5

01_RKY_Museovirasto

6

02_Liiketoimintasuunnitelma

7

03_Liikennemäärät

8

04_Kentällä toimivat yritykset

9

05_Kentällä toimivat yhdistykset

10

06_Malmin Lentoaseman Lepakkokartoitus 2015 väliiraportti ja liite

11

07_Perhosselvitys

12

08_Falkullan rakennettavuus

13

09 Kaupungin pohjatutkimus_arvio_paalut_syvyys

14

09 Kaupungin pohjatutkimus_stabiloiva_kerros_syvyys

15

10_Europa Nostra Malmin lentoasema on Suomen uhanalaisin perintökohde

16

11_World_Monuments_Fund_Malmi

17

12_Liikennevaliokunnan materiaali

18

12_LIV_lausunto_Malmin_lentoasema2015

19

13_Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle 2014

20

14_TSN Gallup 2014

21

15_Yle Uutiset 10.9.2015 Hallitus purki Pisararadan rahoituksen

22

16_Suomen lentoliikenteen pitkän ajan ennuste 2010-2030

23

17_EU-päätöslauselma uleisilmailun edellytysten takaamisesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Aloitteen tekijät

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.03.2016 § 245

HEL 2015-010946 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Valtuusto päättää, että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja katsoo siten aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

21.03.2016 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Muutetaan päätösehdotusta seuraavasti:

Kaupunginhallitus toteaa, että

        muodostetaan ja ilmaistaan kanta aloitteessa ja sen liitteissä esitettäviin faktoihin ja näkemyksiin, joihin ei tässä esityksessä ole vastattu

        otetaan huomioon mikä vaikutus on Euroopan kulttuuriperintöä vaalivan Europa Nostra-järjestön, valmistelun jälkeen julkaistulla kannalla, jonka mukaan Malmin lentoasema on yksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta

        otetaan huomioon samoin valmistelun jälkeen valmistunut, Newsbrokers Oy:n tekemä selvitys Malmin lentokentän kehittämisestä bisnes- ja yrityspuistoksi, jonka mukaan alueelle voidaan myös rakentaa 10 000 – 15 000 asuntoa tähän asti kaavaillun 25 000 sijasta

        tarkistetaan mikä on korvaavan yleisilmailulle sopivan lentokentän selvitystyön tilanne

        huomioidaan alueen nykyiset luonto- ja virkistysarvot, mukaan lukien uhanalaisten eläin- ja kasvilajien kartoittaminen

        tarkistetaan ns. hybridimalli, jonka mukaan säilytetään pohjois-eteläsuuntainen pääkiitorata, jolloin asuntorakentamiselle jää tilaa länsi- ja etenkin itäreunoilla

        harkitaan uuden lentomelututkimuksen laatiminen (nykyinen vuodelta 2003), jossa otetaan huomioon uusiutuneen ja jatkuvastikin uudistuvan lentokonekaluston yhä alhaisempi melutaso, ja sen vaikutus asuntorakentamiseen

Kannattaja: Terhi Peltokorpi

 

Vastaehdotus:
Nina Huru: Malmin lentokenttä säilytetään kansalaisaloitteen mukaisesti siten, että ilmailutoimintaa kaikissa muodoissaan voidaan jatkaa.

Nina Hurun vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 10
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Tuomas Rantanen, Mirka Vainikka

Ei-äänet: 5
Nina Huru, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 5.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

14.03.2016 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 14.01.2016 § 10

HEL 2015-010946 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kunnan asukkaan aloitteesta "Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä" seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki ja Finavia Oyj ovat 16.12.2014 solmineet kiinteistökaupan, jolla Finavia on kaupungille luovuttanut omistansa kiinteistöt ja rakennukset Malmin lentokenttäalueelta ja sen läheisyydestä. Kaupan taustalla oli Suomen valtion ja Helsingin kaupungin yhteinen tahtotila asuntorakentamisen edellytysten parantamisesta Helsingin seudulla. Kaupan ehtojen mukaan hallintaoikeus kiinteistöihin ja rakennuksiin siirtyy kaupungille viimeistään 1.1.2017. Lisäksi Finavia luopuu käyttöoikeudestaan lentokenttäalueeseen viimeistään 1.1.2017. Kaupan myötä kaupunki omistaa nykyisen lentokenttäalueen kokonaisuudessaan ja lähes kaiken maan sen läheisyydessä.

Malmin lentokentän käytössä on tällä hetkellä noin 130 hehtaaria. Ilmailutoiminta rajoittaa lisäksi melu- ja suoja-aluemääräysten takia yli 200 hehtaarin suuruisen alueen käyttöä. Vastaavaa yhtenäistä lähes rakentamatonta aluetta keskeltä kaupunkirakennetta on vaikeata löytää Helsingistä.

Uudessa yleiskaavaehdotuksessa lentokentän alue osoitetaan asuin- ja työpaikka-alueeksi, jolla on oma lähikeskusta. Yleiskaavatyössä on tutkittu varsinaisen lentokenttäalueen lisäksi myös sen ympärillä olevia alueita, joita lentomelun takia ei ole voitu aikaisemmin kaavoittaa asuntorakentamiseen. Lentotoiminnan loppuminen vapauttaa alueet asunto- ja työpaikkarakentamiseen.

Malmin lentokenttäalueelle on laadittu kaavarunko, joka toimii ohjeellisena maankäyttösuunnitelmana laadittaessa asemakaavaa. Alue suunnitellaan noin 25 000 asukkaalle. Alueen rakentaminen, tuleva ylläpito ja uudet toimitilat mahdollistavat useita tuhansia uusia työpaikkoja. Aloitteen liitteen mukaan lentokenttä työllistää tällä hetkellä vakituisesti noin 250 henkilöä. Suuri osa nykyisistä työpaikoista todennäköisesti säilyy, vaikka ilmailutoiminta alueella loppuisi, esimerkiksi Helsingin pelastuslaitoksen vajaat 50 työpaikkaa.

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston mukaan Malmin lentokenttäalueen maaperä on Helsingin oloissa tavanomaista pehmeikköä, jossa saven paksuus on kohtuullinen. Lentokenttäalue ei ole suota, kuten esim. julkisuudessa usein väitetään. Toteutetuista uusista asuinalueista ovat Malmin lentokenttäaluetta vaikeampia pohjaolosuhteiltaan olleet esim. Pikku-Huopalahti ja Arabianranta. Maaperä ei estä Malmin lentokentän rakentamista tai korota rakentamisen kustannuksia tavanomaista enempää.

Kaupunginvaltuuston vahvistaman Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelman (AM-ohjelma) mukaan asuntotuotannon määrällisenä tavoitteena on 5 000 asunnon vuotuinen asuntotuotanto, josta 3 600 asuntoa toteutetaan kaupungin luovuttamille tonteille. Kaupunginvaltuusto on maaliskuussa 2013 hyväksynyt tavoitteen nostaa asuntotuotantomäärä 5 500 asuntoon vuodessa. Paine asuntotuotantotavoitteiden nostamiselle kasvanee tulevaisuudessa entisestään. Tämä tarkoittaa muun ohella, että yleis- ja asemakaavoituksella tulee turvata riittävä lyhyen ja pitkän aikavälin tonttivaranto. Myös nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kaavoituksella turvataan riittävän asuntotuotannon edellytykset. Tilanteessa, jossa rakentamiselle vapaita alueita on Helsingistä vaikeaa löytää tai niiden kaavoitus on pahasti kesken, kuten esim. Östersundomin osalta, on Malmin lentokenttäalue ensisijaisen tärkeä alue, jotta kaupunki saavuttaisi sille asetetut asuntotuotantotavoitteet taloudellisesti ja ekotehokkaasti sekä pystyisi luomaan uusia työpaikka-alueita.

Kiinteistölautakunta toteaa edellä olevaan viitaten, että Malmin lentokentän säilyttämiseen aloitteessa esitetyllä tavalla ilmailukäytössä ei ole perusteita.

Käsittely

14.01.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Sole Molander: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen 2. - 8. kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Noin 13200 helsinkiläistä on jättänyt kuntalaisaloitteen Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä. Aloitteen mukana on toimitettu suuri määrä faktatietoa. Lukumäärä ylittää selvästi kuntalaisaloitteen tekemiseen vaadittavan vähimmäismäärän 2,5 prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista. Helsinkiläiset haluavat säilyttää arvokkaan lentoasemansa ja kehittää sitä ilmailukäytössä.

TNS Gallupin tekemän mielipidetutkimuksen (8/2014) mukaan 67 prosenttia äänestäjistä haluaa säilyttää lentoaseman. Malmin lentoaseman merkitys Suomen ilmailuteollisuudelle (lentokoulutus, tekniikka, tutkimus, lentotyö) on erittäin suuri. Lähes kaikki suomalaiset ammattilentäjät saavat koulutustaan Malmilla.

Suomen yleisilmailun operaatioista yli 44% tapahtuu Malmilla.

Museoviraston mukaan Malmin lentoasema on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Lentoasemalle on myös lukuisia kansainvälisiä nimeämisiä.

Kentällä toimii kolmisenkymmentä yritystä ja parikymmentä yhdistystä.

Lentokenttäalue on osoittautunut arvokkaaksi luontoympäristöksi.

Kiinteistölautakunta toteaa edellä olevaan viitaten, että Malmin lentokentän säilyttämiseen aloitteessa esitetyllä tavalla ilmailukäytössä on perusteita.

Kannattaja: Olli Sademies

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen 2. - 8. kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Noin 13200 helsinkiläistä on jättänyt kuntalaisaloitteen Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä. Aloitteen mukana on toimitettu suuri määrä faktatietoa. Lukumäärä ylittää selvästi kuntalaisaloitteen tekemiseen vaadittavan vähimmäismäärän 2,5 prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista. Helsinkiläiset haluavat säilyttää arvokkaan lentoasemansa ja kehittää sitä ilmailukäytössä.

TNS Gallupin tekemän mielipidetutkimuksen (8/2014) mukaan 67 prosenttia äänestäjistä haluaa säilyttää lentoaseman. Malmin lentoaseman merkitys Suomen ilmailuteollisuudelle (lentokoulutus, tekniikka, tutkimus, lentotyö) on erittäin suuri. Lähes kaikki suomalaiset ammattilentäjät saavat koulutustaan Malmilla.

Suomen yleisilmailun operaatioista yli 44% tapahtuu Malmilla.

Museoviraston mukaan Malmin lentoasema on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Lentoasemalle on myös lukuisia kansainvälisiä nimeämisiä.

Kentällä toimii kolmisenkymmentä yritystä ja parikymmentä yhdistystä.

Lentokenttäalue on osoittautunut arvokkaaksi luontoympäristöksi.

Kiinteistölautakunta toteaa edellä olevaan viitaten, että Malmin lentokentän säilyttämiseen aloitteessa esitetyllä tavalla ilmailukäytössä on perusteita.

Jaa-äänet: 6
Jaana Aaltonen, Jasmin Hamid, Antti Hytti, Erkki Perälä, Joonas Pulkkinen, Timo Tossavainen

Ei-äänet: 3
Juha Hakola, Sole Molander, Olli Sademies

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

17.12.2015 Pöydälle

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.12.2015 § 376

HEL 2015-010946 T 10 03 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kunnan asukkaan aloitteessa esitetään Malmin lentokenttäalueen säilyttämistä lentotoiminta-alueena.

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on Helsingin osalta erityiskysymyksiä, joissa todetaan esimerkiksi asuntotuotannon turvaaminen riittävällä tonttimaalla. Niiden mukaan Helsingin seudulla tulee myös edistää joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta.

Maakunta- ja yleiskaavojen mukaan lentokentän alue on taajamatoimintojen aluetta, mikäli lentotoiminta lakkaa. Syksyllä 2014 tehdyn sopimuksen mukaan valtio lopettaa lentotoiminnan Malmilla vuoden 2016 lopussa tai viimeistään vuonna 2020. Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (kaupunkisuunnittelulautakunta 10.11.2015) Malmin lentokentän alue on merkittävin uusi rakentamisalue.

Malmin lentokentän alue sijaitsee tiiviisti olemassa olevan yhdyskuntarakenteen keskellä, ja sen rakentaminen asuinalueeksi, josta on hyvät joukkoliikenneyhteydet, tukee seudun aluerakenteen kannalta kestävää kehittämistä. Rakentaminen muuttaa alueen maisemakuvaa merkittävästi, mikä edellyttää erityistä yhteensovittamista kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen kanssa. Valmisteilla olevassa 4. vaihemaakuntakaavan selostuksessa todetaan, että arvokkaat kulttuuriympäristöt voivat tulla myös osaksi taajama- ja kaupunkirakennetta ja rikastuttaa sitä.

Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan koko koillista Helsinkiä yhdistävä ja aluetta vahvistava kaupunkirakenteen nivel, jonka ensisijainen kaupunkirakenteellinen tavoite on liittää Malmin lentokentän alue tiiviisti ympäröiviin alueisiin - Malmin keskustaan, Jakomäkeen, Tattarisuohon, Kivikon ulkoilupuistoon ja edelleen Viikki-Kivikon vihersormeen, Kontulaan, Viikkiin, Pukinmäkeen ja Tapanilaan. Alueita yhdistetään kaupunkirakennetta täydentämällä, liikenneyhteyksiä luomalla sekä yhdistämällä alueen viheralueista yhtenäisesti jatkuvia kokonaisuuksia, jotka palvelevat ekologisina käytävinä sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksinä.

Malmin lentokenttäalueen säilyttäminen lentotoiminta-alueena on ristiriidassa maakunta- ja yleiskaavojen tavoitteiden kanssa sekä Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa Helsingille asetettujen erityistavoitteiden kanssa. Lentotoiminnan jatkaminen Malmin alueella ei mahdollistaisi alueelle esitettyjen tavoitteiden toteutumista ja estäisi kaupungin laajemman tavoitteen Koillis-Helsingin kehityksen vahvistamisesta ja erillisten kaupungin osien yhdistämisestä nykyistä yhtenäisemmäksi kaupunkirakenteeksi.

Aloite on myös ristiriidassa Malmin lentokentän aluetta koskevien sopimusten kanssa (kiinteistöjen ja rakennusten ostaminen 26.11.2014, MAL-sopimus 20.11.2014, valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimuksen suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi 6.10.2014).

Malmin lentokenttäalueelle on laadittu kaavarunko, joka toimii ohjeellisena maankäyttösuunnitelmana asemakaavan laatimisprosessissa. Kaavarunko on laadittu Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioon ottaen sekä maakuntakaavojen ja yleiskaavojen tavoitteiden pohjalta.

Kaavarungon suunnittelussa on erityisesti painotettu riittävän tonttitarjonnan, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen, joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamisen ja valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön arvojen säilymisnäkökulmia. Lisäksi on kiinnitetty erityistä huomiota alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittämiseen ja luonnonympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen. Alue suunnitellaan noin 25 000 asukkaalle, kerrosalatavoite on 1 200 000 k-m2, josta 1 100 000 k-m2 on asuinrakentamista ja 100 000 k-m2 on toimitilarakentamista sekä palveluita.

Malmin lentokenttäalueen suojelun osalta on kaavarungossa esitetty, että lentoasemarakennus ja lentokonehalli sekä niiden välitön ympäristö suojellaan, lisäksi lähiympäristö suunnitellaan vanhaa kokonaisuutta kunnioittaen. Lentoaseman rakennuksiin liittyviä pitkiä näkymiä säilytetään osana uutta kaupunkirakennetta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa edellä olevaan viitaten, että Malmin lentokenttäalueen säilyttämiselle lentotoiminta-alueena ei ole perusteita.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566