Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/22

 

2.3.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.02.2016 § 123

HEL 2015-009509 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää katsoa valtuutettu Anna Vuorjoen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

15.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti käsitellä sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ensimmäisen asian (Sj/1) kaupunginvaltuuston esityksistä kokouksen kolmantena asiana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.11.2015 § 326

HEL 2015-009509 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavaan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysvirasto kunnioittaa asiakkaidensa oikeutta yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun kaikissa viraston palveluissa.

Asiakkaiden kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvää koulutusta sisältyy keskeisempien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien koulutukseen. Tämän lisäksi viraston henkilöstölle järjestetään eri työntekijäryhmien osaamistarpeen mukaan suunniteltua lisäkoulutusta muun muassa nuorten seksuaaliterveyteen ja asiakkaan kohtaamiseen liittyen.

Erityisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on tunnistettu haasteita sateenkaarinuorten kouluissa ja oppilaitoksissa kohtaaman eriarvoistavan kohtelun vuoksi. Haasteiden kohtaamiseksi on pyritty kehittämään terveydenhoitajien ja muiden nuorten kanssa työskentelevien ammattiryhmien osaamista järjestämällä useita seksuaaliterveyteen liittyviä koulutustilaisuuksia, joissa on käsitelty aihetta monipuolisesti. Koulutustilaisuuksia on järjestetty myös yhteistyössä opetusviraston kanssa, jolloin palvelutarpeen ja -tuen tunnistamiseen syntyy yhteistä tietopohjaa. Henkilökunnan osaamis- ja koulutustarpeet ovat jatkuvia ja perehdytystä sekä koulutusta tullaan järjestämään edelleen säännöllisesti kaikille nuorten kanssa työskenteleville.

Sateenkaarinuorten kohtaamisessa on kysymys paljon laajemmasta kuin seksuaaliterveyteen liittyvästä asiasta, ja tietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta tarvitaan siksi kaikissa niissä yksiköissä, joissa työskennellään nuorten kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että keskeisten nuorten kanssa työskentelevien henkilöstöryhmien osaamista sateenkaarinuorten kohtaamisessa kartoitetaan henkilöstölle suunnatulla kyselyllä ja täydennyskoulutusta järjestetään havaitun tarpeen mukaan. Lautakunta suosittelee selvittämään mahdollisuutta yhteistyöhön järjestöjen kanssa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Henkilökunnan asiantuntemuksen ja osaamisen lisääminen edistää sateenkaarinuorten osallisuutta ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa sosiaali- ja terveyspalveluissa."

Käsittely

10.11.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

1. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Poistetaan kappaleesta 3 virke ”Pätevyysvaatimusten edellyttämien tutkintojen suorittaneilla voidaan katsoa olevan perustason tiedot sukupuolen ja sukupuolisen suuntautumisen moninaisuudesta.”

Kannattaja: Laura Nordström

2. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään lausunnon loppuun: ”Sateenkaarinuorten kohtaamisessa on kysymys paljon laajemmasta kuin seksuaaliterveyteen liittyvästä asiasta, ja tietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta tarvitaan siksi kaikissa niissä yksiköissä, joissa työskennellään nuorten kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että keskeisten nuorten kanssa työskentelevien henkilöstöryhmien osaamista sateenkaarinuorten kohtaamisessa kartoitetaan henkilöstölle suunnatulla kyselyllä ja täydennyskoulutusta järjestetään havaitun tarpeen mukaan.

Kannattaja: Laura Nordström

3. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki:  Lisätään lausunnon loppuun lause "Lautakunta suosittelee selvittämään mahdollisuutta yhteistyöhön järjestöjen kanssa.”

Kannattaja: Laura Nordström

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappaleesta 3 virke ”Pätevyysvaatimusten edellyttämien tutkintojen suorittaneilla voidaan katsoa olevan perustason tiedot sukupuolen ja sukupuolisen suuntautumisen moninaisuudesta.”

Jaa-äänet: 5
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Rene Hursti, Seija Muurinen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 7
Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Saido Mohamed

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 7 - 5 (1 tyhjä).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausunnon loppuun: ”Sateenkaarinuorten kohtaamisessa on kysymys paljon laajemmasta kuin seksuaaliterveyteen liittyvästä asiasta, ja tietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta tarvitaan siksi kaikissa niissä yksiköissä, joissa työskennellään nuorten kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että keskeisten nuorten kanssa työskentelevien henkilöstöryhmien osaamista sateenkaarinuorten kohtaamisessa kartoitetaan henkilöstölle suunnatulla kyselyllä ja täydennyskoulutusta järjestetään havaitun tarpeen mukaan.

Jaa-äänet: 5
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Saido Mohamed, Seija Muurinen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 7
Rene Hursti, Miina Kajos, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Gunvor Brettschneider

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 7 - 5 (1 tyhjä).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:  Lisätään lausunnon loppuun lause "Lautakunta suosittelee selvittämään mahdollisuutta yhteistyöhön järjestöjen kanssa.”

Jaa-äänet: 1
Rene Hursti

Ei-äänet: 12
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Jouko Malinen, Saido Mohamed, Seija Muurinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 12 - 1.

27.10.2015 Pöydälle

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirkko Excell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73867

pirkko.excell(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 05.11.2015 § 108

HEL 2015-009509 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nuorisoasiainkeskuksessa on voimassa oleva yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2014 – 2017. Suunnitelman toteuttamisen pohjana on ollut lähetetyt kyselylomakkeet sekä työyhteisöissä käydyt keskustelut (2012-2013) liittyen  toiminnalliseen, palvelujen tuottamisen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa tehtäessä kartoitettiin myös henkilökunnan koulutukseen liittyvät tarpeet liittyen toimintaan myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä edustavien nuorten kanssa.

Kartoitukseen perustuen, Helsingin Seudun Seta ry:n toimijat ovat vierailleet keväästä 2013 alkaen nuorisotaloilla ja tarjonneet perustietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ja sateenkaariperheistä nuorten kanssa keskustellen. Kahtena viimeisenä vuotena (2014 ja 2015) yhdenvertaisuusviikolla lokakuussa on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiat nostettu esille henkilökunnalle avoimissa koulutuksissa: 2014 käsittelimme nuoren seksuaali-identiteettiä ja ”kaapista tulemista” ja 2015 käsittelimme transsukupuolisten nuorten tarinoita.

Avoimien koulutusten lisäksi nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelija vierailee säännöllisesti yksiköissä ja keskustelee henkilökunnan kanssa nuorten seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvistä kysymyksistä. Nuorisoasiainkeskus on kiinnittänyt huomiota sukupuolten ja seksuaalisuuden moninaisuuteen myös uudistamalla jäsenkorttilomakkeensa. Pääkaupunkiseudun nuorisotoimien yhteiseen jäsenkorttilomakkeeseen on tehty muutoksia, joissa huomioidaan paremmin seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus ja näin ollen jäsenkorttilomake osaltaan edistää yhdenvertaisuutta.

Monilta osin nuorisoasiainkeskus on ollut edelläkävijä sukupuolten ja seksuaalisuuden monimuotoisuuteen liittyvissä kysymyksissä, mutta tämä ei tarkoita sitä, ettei kehittämisen varaa vielä olisi. Nuorisoasiainkeskus tekee yhteistyötä Helsingin Seudun Setan kanssa sekä toimii osana moniammatillista työryhmää sateenkaarevasta nuorisotyöstä. Olemme lisäksi suunnittelemassa henkilökunnan kouluttamista kunniakulttuurista tulevien ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustavien nuorten kohtaamisessa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutumista seurataan. Tähän liittyen myös henkilökunnan koulutuksen tarvetta liittyen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin selvitetään säännöllisin väliajoin.

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Marko Stenroos, suunnittelija, puhelin: 310 71596

marko.stenroos(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 06.10.2015 § 181

HEL 2015-009509 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Koulujen ja oppilaitosten seksuaalikasvatus määritellään opetussuunnitelmissa. Parhaillaan valmisteilla olevassa OPS 2016 –prosessissa on kiinnitetty erityistä huomiota lapsen edun ensisijaisuuteen, rakentavaan yhteisöllisyyteen ja erilaisista kulttuureista saapuvien lasten ja nuorten tukemiseen. Nämä asiat on pyritty huomioimaan myös parhaillaan valmisteilla olevassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Seksuaalikasvatus on alue, johon kohdistuu melko voimakkaita, osin ristikkäisiäkin paineita. Varsinkin nuorilta on viime aikoina tullut selkeää toivetta siitä, että mm. sateenkaarinuorten seksuaalisuutta pitäisi käsitellä kouluissa ja oppilaitoksissa nykyistä enemmän ja avoimemmin. Toisaalta osa huoltajista katsoo, että koulun seksuaalikasvatus menee pitemmälle kuin heidän arvomaailmansa edellyttäisi. Seksuaalikasvatus edellyttää kaikkien näkökulmien kuulemista ja yksilöllisiä täydentäviä ratkaisuja.

Kouluissa ja oppilaitoksissa on mm. kouluterveystutkimuksen mukaan jossain määrin seksuaalista häirintää. Usein se kohdistuu sateenkaarinuoriin tai sellaiseksi epäiltyihin. Seksuaaliseen häirintään on puututtu ja tullaan puuttumaan sekä opetusviraston että yksittäisten koulujen ja oppilaitosten tasolla.

Opetusvirasto järjestää henkilöstölleen seksuaalisuuteen liittyviä koulutuksia. Yleensä nämä ovat olleet päänimen ”seksuaalikäyttäytymisen kehittyvät käytännöt” alla. Koulutuksissa on tehty hyvää yhteistyötä mm. nuorisoasiainkeskuksen, kouluterveydenhuollon, vapaaehtoistoimijoiden sekä Väestöliiton kanssa. Sekä opetus- että oppilashuoltohenkilöstö on saanut tätä kautta päivitettyä tietojaan mm. sateenkaarinuorten asioista. Luonnollisesti sateenkaarinuorten tilanteesta saadaan lisää tietoa ja myös opetus- ja oppilashuoltohenkilöstössä on vaihtuvuutta. Näin ollen koulutuksia on syytä järjestää myös tulevaisuudessa.

Tarvetta sateenkaarinuorten kohtaamiseen liittyvään koulutukseen on. Tätä pyritään kartoittamaan täydennyskoulutussisältöjä suunniteltaessa ja saadun palautteen pohjalta. Ajoittain on hyvä selvittää tilannetta myös tähän kohdistettujen kyselyiden avulla. Opetusvirasto selvittää ensimmäiseksi oppilashuoltotyöhön osallistuvan henkilöstön täydennyskoulutustarvetta edellä mainitusta asiasta.

Käsittely

06.10.2015 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Crister Nyberg, suunnittelija, puhelin: 310 86329

crister.nyberg(a)hel.fi

Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi