Helsingfors stad

Protokoll

2/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ryj/10

 

03.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Tillsättning av tjänsten som verkställande direktör för Helsingfors stads partitorg

HEL 2015-010917 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anställa musikmagister Elina Siltanen för tjänsten som verkställande direktör för Helsingfors stads partitorg från och med 1.3.2016, med en totallön på 6 058,90 euro i månaden.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt följande: Om den som anställs för tjänsten inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga vid anställningen är beslutet villkorligt tills anställningen blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska visas upp inom en månad räknat från en dag han eller hon fått del av beslutet om anställning.

Behandling

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande handläggningsordning:

I ärendet tillåts först diskussion.

Om fullmäktige är enhälliga, kan valet avgöras utan egentlig valförrättning.

Med stöd av 60 § 4 mom. i kommunallagen ska valet, då så yrkas, förrättas med slutna sedlar.

Efter att ha förklarat diskussion avslutad, anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Maria Landén under diskussionen hade föreslagit att ekonomie magister Irja Hanelius skulle anställas för tjänsten som verkställande direktör för Helsingfors stads partitorg på den grunden att det i instruktionen för partitorget anges att kompetenskrav för verkställande direktören är för tjänsten lämplig högre högskoleexamen. Musikmagisterexamen är inte en sådan examen.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden meddelade att valet i ärendet förrättas med slutna sedlar. Ledamöterna Jaana Pelkonen och Jussi Chydenius biträdde vid valförrättningen.

Vid valet fick Elina Siltanen 68 röster och Irja Hanelius 5 röster. Dessutom hade 4 blanka röstsedlar inlämnats och 3 röstsedlar förkastades.

Stadsfullmäktige hade beslutat anställa Elina Siltanen för tjänsten som verkställande direktör för Helsingfors stads partitorg. 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Yhteenveto hakijoista

2

Valitun hakemus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan valittu

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Muut hakijat

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beslutade 9.9.2015 (206 §) bevilja innehavaren av tjänsten som verkställande direktör för Helsingfors stads partitorg avsked från 1.10.2015 för att gå till en annan arbetsgivare. Stadsstyrelsen beslutade i sammanhanget uppmana stadskansliet att vidta de åtgärder som tillsättningen av tjänsten krävde.

Helsingfors stads partitorg vidmakthåller betingelserna för partihandel inom partitorgsområdet och verksamhetsförutsättningarna för stadens saluhallar och torg med detaljhandel.

Tjänsten som verkställande direktör har varit utlyst med ansökningstiden 2–21.10.2015. Annonsen publicerades i stadens elektroniska rekryteringstjänst och i stadens annonsorgan.

Enligt 7 § i instruktionen för Helsingfors stads partitorg väljs verkställande direktören av stadsfullmäktige sedan nämnden avgett utlåtande om de sökande.

Det är vidare angivet i 6 § i instruktionen att kompetenskrav för verkställande direktören är för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och dessutom erfarenhet av administration och ledarskap. Enligt stadens språkkunskapsstadga ska cheferna för förvaltningarna och affärsverken ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Följande ingick i annonsen: "Vi söker en aktiv och mångsidig person med förmåga att skickligt arbeta vid gränsytan mellan den offentliga förvaltningen och näringslivet. Du är en visionär som främjar mat- och stadskulturen. Utöver visioner har du även förmåga och vilja att tillämpa dem i praktiken. Dina intressentgrupper är mångsidiga och därför ska du ha gedigen samarbets- och interaktionsförmåga. Dessutom ska du vid behov kunna samordna olika intressen. Du klarar dig också bra på engelska."

Enligt 125 § i grundlagen är de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

Nämnden för tekniska tjänster påpekar följande i sin föredragningslista vad de sökande beträffar:

Tjänsten söktes inom ansökningstiden av femtiofem personer, av vilka en tog tillbaka sin ansökan. En sammanställning över de sökande finns i bilaga 1.

Tio sökande uppfyller inte behörighetsvillkoren för tjänsten. På basis av ansökningarna kallades sex sökande till en första intervju. 

**********

Intervjuerna gjordes 26–27.10.2015. Intervjuare var biträdande stadsdirektör Pekka Sauri, personaldirektör Marju Pohjaniemi, stadssekreterare Kristiina Matikainen, rekryteringschef Riitta Hellman, ordföranden i nämnden för tekniska tjänster Tomi Sevander, vice ordföranden i nämnden för tekniska tjänster Lea Saukkonen, ledamoten i nämnden för tekniska tjänster Anna Laine och konsultdirektör Timo Tuohimaa från Personnel Group.

De fyra sökande som nämns nedan kallades till en personbedömning. Denna gjordes av Personnel Group.

**********

**********

Sökande A är ekonom, ekonomie magister (1984). Anställningar: expert vid European Bank for Reconstruction and Development 2015, verkställande direktör för Team Botnia Oy 2011–2014, köpcentrumchef vid SRV Russia Oy 2007–2011, köpcentrumchef vid Aberdeen Finland/Köpcentrum Iso Omena 2001–2007, varuhuschef vid Citymarket i Esbo 1996–2007.

**********

Sökande B är ekonom, ekonomie magister (1986). Anställningar: generalsekreterare för Suomen Hostellijärjestö ry sedan 2014, verkställande direktör för Eckerö Line Ab Oy 2011–2013, verkställande direktör för Wereldhave Finland Oy 2009–2011, köpcentrumchef vid Wereldhave Finland Oy 2008–2009, ansvarig ledare för Finska Trädgårdsodlare Ab:s blomsterpartihandel 1986–1987.

**********

Sökande C är politices magister (1990). Anställningar: verkställande direktör för HYY Ravintolat Oy och Oy Hostel Academica Ltd sedan 2001, biträdande chef för HUS Gruppens förlagsverksamhet 1998–2001, projektchef för smartkortet UniCard vid Oy HYY-Yhtiöt Ab 1996–1998, informatör vid Oy HYY-Yhtiöt Ab 1991–1995, projektsekreterare vid Helsingfors universitet 1989–1990.

**********

Sökande D är musikmagister (1988). Anställningar: specialexpert vid stadskansliets näringslivsavdelning sedan 2012, intendent för Helsingfors stadsorkester 2000–2012, verksamhetsledare för Helsingfors festspel/Stiftelsen Helsingforsveckan 1996–1998, kultursekreterare vid Finlands institut i London 1992–1996.

**********

Sökandena B och D kallades efter personbedömningen till en andra intervju 18.11.2015.

**********

Sökande B har huvudsakligen erfarenhet av minuthandel, uthyrning av affärslokaler och ledarskap inom privat företagsverksamhet. Kännedom om kommunal verksamhet och offentlig förvaltning har B i stort sett bara från myndighetssamarbete inom affärsverksamhet. Erfarenheten av partitorgsverksamhet består av ungefär ett års arbete inom blomsterpartihandel. B:s styrkor ligger mer i att leda affärsverksamhet än i att behärska och utveckla partitorgsverksamheten och stads- och matkulturen. Tack vare den tidigare arbetserfarenheten har B också kompetens för att sköta kundrelationer.

**********

Sökande D har huvudsakligen erfarenhet av att leda en kommunal organisationsenhet och sköta stadsmarknadsföring. D har stark kännedom om kommunalförvaltning och Helsingfors stads organisation och verksamhet. Genom sin tidigare arbetserfarenhet har D erfarenhet av att arbeta vid gränsytan mellan den offentliga förvaltningen och näringslivet och av att främja stadskulturen, vilket krävs av verkställande direktören för Helsingfors stads partitorg. D har de senaste åren deltagit i sådant som hänför sig till utveckling av partitorgsverksamheten, bl.a. i arbetet med att utveckla Salutorget och Södra hamnen. D har den gedigna interaktions- och samarbetsförmåga som uppgiften kräver, likaså vilja och kompetens att utveckla partitorgsverksamheten.

Nämnden för tekniska tjänster framhåller att ansökningshandlingarna, intervjuerna och lämplighetstesten ger vid handen att sökande D är mest meriterad och med hänsyn till sina personliga egenskaper mest lämpad för tjänsten.

**********

Nämnden för tekniska tjänster föreslår 10.12.2015 att musikmagister Elina Siltanen ska anställas för tjänsten som verkställande direktör.

Stadsstyrelsen hänvisar till framställningen från nämnden för tekniska tjänster och betonar att ansökningshandlingarna, intervjuerna och lämplighetstesten ger vid handen att Elina Siltanen har bäst förutsättningar för att sköta tjänsten. Stadsstyrelsen föreslår att Elina Siltanen ska anställas. Hon uppfyller behörighetsvillkoren och kan på basis av utbildning, arbetserfarenhet och andra meriter anses vara mest lämpad för tjänsten.

Ansökningshandlingarna och det övriga materialet hålls i sin helhet tillgängliga under sammanträdet och därförinnan hos beredaren.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Yhteenveto hakijoista

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan valittu

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Muut hakijat

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Virkaan valittu

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.01.2016 § 34

HEL 2015-010917 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää ottaa Helsingin kaupungin tukkutorin toimitusjohtajan virkaan musiikin maisteri Elina Siltasen 1.3.2016 lukien 6058,90 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Teknisen palvelun lautakunta 10.12.2015 § 192

HEL 2015-010917 T 01 01 01 01

Esitys

Teknisen palvelun lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupungin tukkutorin toimitusjohtajan virkaan otettaisiin musiikin maisteri Elina Siltanen 1.3.2016 lukien 6058,90 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin.

Samalla lautakunta esitti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

10.12.2015 Ehdotuksen mukaan

Heikki Korhonen: Asian käsittelyn lopussa Heikki Korhonen jätti eriävän mielipiteen, jonka mukaan musiikin maisteri ei ole Tukkutorin johtosäännön mukainen toimitusjohtajan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto muiden loppuvalintoihin hyväksyttyjen viranhakijoiden korkeakoulututkintoihin verrattuna. Muilla viranhakijoilla on Tukkutorin tehtäväalueeseen soveltuvaa koulutusta, kielitaitoa, elinkeinoelämän kokemusta Suomesta ja ulkomailta sekä kokemusta vähittäiskaupasta, tilavuokrauksesta, tavaratalo- ja kauppakeskustoiminnasta ja johtamisesta. Helsingin kaupungin hallinnon kokemus ja tuntemus ei saa olla ainut valintaperuste.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja

Tommi Tapana

Lisätiedot

Tommi Tapana, va. toimitusjohtaja, puhelin: (09) 310 78823

tommi.tapana(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566