Helsingfors stad

Protokoll

2/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

03.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Ansökan om avsked från tjänsten som kanslichef vid stadskansliet

HEL 2016-000382 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja Tapio Korhonen avsked från tjänsten som kanslichef vid stadskansliet från 1.5.2016.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marju Pohjaniemi, personaldirektör, telefon: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Kansliapäällikkö

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Tapio Korhonen har meddelat att han lämnar tjänsten som kanslichef för att gå i pension 1.5.2016. 

Enligt 16 § i förvaltningsstadgan beslutar den anställande myndigheten om upphävande av ett tjänsteförhållande. Enligt 14 § i instruktionen för stadskansliet anställs verkschefen av stadsfullmäktige.

På basis av förvaltningsstadgan kan stadsstyrelsen besluta förordna en handhavare av en vakant tjänst som kanslichef för högst 180 dagar och bestämma lönen för handhavaren. Stadsstyrelsen beslutar separat om utlysning av tjänsten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marju Pohjaniemi, personaldirektör, telefon: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Kansliapäällikkö

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.01.2016 § 33

HEL 2016-000382 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Tapio Korhoselle eron kaupunginkanslian kansliapäällikön virasta 1.5.2016 alkaen.

Käsittely

18.01.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tapio Korhonen

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566