Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/7

 

03.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kahden jäsenen ja varapuheenjohtajanvalinta

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

 1. myöntää Johanna Sydänmaalle eron kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista sekä
 2. valita Marianna Kupiaksen  jäseneksi ja Timo Vuoren varapuheenjohtajaksi kulttuuri- ja kirjastolautakunnan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti

 1. myöntää Outi Alanko-Kahiluodolle eron kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen luottamustoimesta sekä
 2. valita Johanna Sydänmaan jäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti todeta, että Johanna Sydänmaan henkilökohtainen varajäsen kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa on Maria Vuorelma ja Marianna Kupiaksen henkilökohtainen varajäsen on Ari Huovinen.

Vielä kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Tatu Rauhamäki ehdottanut, että kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varapuheenjohtajaksi valittaisiin Timo Vuori ja jäseneksi Marianna Kupias.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Johanna Sydänmaan eronpyyntö

2

Outi Alanko-Kahiluodon eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. myöntää Johanna Sydänmaalle eron kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista sekä
 2. valita _____________  jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kulttuuri- ja kirjastolautakunnan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

 1. myöntää Outi Alanko-Kahiluodolle eron kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen luottamustoimesta sekä
 2. valita Johanna Sydänmaan jäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää todeta, että Outi Alanko-Kahiluodon tilalle valittavan jäsenen henkilökohtainen varajäsen kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa on Maria Vuorelma ja Johanna Sydänmaan tilalle valittavan jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Ari Huovinen.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Johanna Sydänmaan (kok.) 16.1.2016 (§ 5) kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi ja Outi Alanko-Kahiluodon (Vihr.) 9.9.2015 (§ 204) kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Outi Alanko-Kahiluoto ja Johanna Sydänmaa pyytävät 20.1.2016 eroa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan luottamustoimista.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:ssä (365/1995) määrätyn mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Johanna Sydänmaan eronpyyntö

2

Outi Alanko-Kahiluodon eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.01.2016 § 58

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. myöntää Johanna Sydänmaalle eron kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista sekä
 2. valita _____________  jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kulttuuri- ja kirjastolautakunnan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

 1. myöntää Outi Alanko-Kahiluodolle eron kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen luottamustoimesta sekä
 2. valita Johanna Sydänmaan jäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää todeta, että Outi Alanko-Kahiluodon tilalle valittavan jäsenen henkilökohtainen varajäsen kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa on Maria Vuorelma ja Johanna Sydänmaan tilalle valittavan jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Ari Huovinen.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

25.01.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti Hannu Oskalan ehdotuksesta esittää yksimieleisesti Johanna Sydänmaata jäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566