Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

03.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen valinta

HEL 2013-007466 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

  1. myöntää Jani Moliisille eron varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Martti Tulenheimon uudeksi jäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto totesi, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen varhaiskasvatuslautakunnassa on Pauliina Lehtinen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Tuuli Kousa ehdottanut, että varhaiskasvatuslautakunnan jäseneksi valittaisiin Martti Tulenheimo.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Jani Moliisin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä maiinittu

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Jani Moliisille eron varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita _____________ uudeksi jäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen varhaiskasvatuslautakunnassa on Pauliina Lehtinen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 (5 §) Jani Moliisin (Vihr.) varhaiskasvatuslautakunnan jäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Jani Moliis pyytää 14.1.2016 vapautusta lautakunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Varhaiskasvatustoimen johtosäännön (6.6.2012, 2 §) mukaan varhaiskasvatuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan suomenkielisestä kieliryhmästä. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain (365/1995) 33 ja 36 §:n mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Jani Moliisin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä maiinittu

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Varhaiskasvatuslautakunta

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.01.2016 § 56

HEL 2013-007466 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Jani Moliisille eron varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita _____________ uudeksi jäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen varhaiskasvatuslautakunnassa on Pauliina Lehtinen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566