Helsingfors stad

Protokoll

2/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

03.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

Val av två ledamöter och av vice ordförande i kultur- och biblioteksnämnden

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

 1. bevilja Johanna Sydänmaa avsked från förtroendeuppdragen som ledamot och vice ordförande i kultur- och biblioteksnämnden
 2. välja Marianne Kupias till ny ledamot och Timo Vuori till vice ordförande i kultur- och biblioteksnämnden för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt

 1. bevilja Outi Alanko-Kahiluoto avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i kultur- och biblioteksnämnden
 2. välja Johanna Sydänmaa till ny ledamot i kultur- och biblioteksnämnden för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom konstatera att Maria Vuorelma blir personlig ersättare för Johanna Sydänmaa och Ari Huovinen personlig ersättare för Marianna Kupias i kultur- och biblioteksnämnden.

Stadsfullmäktige beslutade ytterligare justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Tatu Rauhamäki under diskussionen hade föreslagit att Timo Vuori skulle väljas till vice ordförande och Marianne Kupias till ledamot i kultur- och biblioteksnämnden. 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Johanna Sydänmaan eronpyyntö

2

Outi Alanko-Kahiluodon eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

 1. bevilja Johanna Sydänmaa avsked från förtroendeuppdragen som ledamot och vice ordförande i kultur- och biblioteksnämnden
 2. välja _____________ till ny ledamot och vice ordförande i kultur- och biblioteksnämnden för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt

 1. bevilja Outi Alanko-Kahiluoto avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i kultur- och biblioteksnämnden
 2. välja Johanna Sydänmaa till ny ledamot i kultur- och biblioteksnämnden för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom konstatera att Maria Vuorelma blir personlig ersättare för den ledamot som inväljs i stället för Outi Alanko-Kahiluoto och Ari Huovinen personlig ersättare för den ledamot som inväljs i stället för Johanna Sydänmaa.

Stadsfullmäktige beslutar ytterligare justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2016 (§ 5) Johanna Sydänmaa (Saml.) till  ledamot och vice ordförande i kultur- och biblioteksnämnden för den mandattid som utgår med år 2016 och 9.9.2015 (§ 204) Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna) till ledamot i kultur- och biblioteksnämnden för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017. Outi Alanko-Kahiluoto och Johanna Sydänmaa anhåller 20.1.2016 om avsked från förtroendeuppdragen i kultur- och biblioteksnämnden.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Johanna Sydänmaan eronpyyntö

2

Outi Alanko-Kahiluodon eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Taloushallitopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.01.2016 § 58

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. myöntää Johanna Sydänmaalle eron kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista sekä
 2. valita _____________  jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kulttuuri- ja kirjastolautakunnan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

 1. myöntää Outi Alanko-Kahiluodolle eron kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen luottamustoimesta sekä
 2. valita Johanna Sydänmaan jäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää todeta, että Outi Alanko-Kahiluodon tilalle valittavan jäsenen henkilökohtainen varajäsen kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa on Maria Vuorelma ja Johanna Sydänmaan tilalle valittavan jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Ari Huovinen.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

25.01.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti Hannu Oskalan ehdotuksesta esittää yksimieleisesti Johanna Sydänmaata jäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566