Helsingfors stad

Protokoll

20/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

02.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 328

Stadens budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018

HEL 2015-010426 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna budget för år 2016 och ekonomiplan som anvisning för åren 2016–2018.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande tre hemställningsklämmar:

  1. Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att säkra fortsättningen av arbetarinstitutets verksamhet i Åggelbyhuset inom ramen för de anslag som har reserverats för arbetarinstitutet i budgeten och till stadsstyrelsens disposition (bl.a. främjande av integrationen och sysselsättningen för asylsökande och invandrare). (Yrjö Hakanen)
     
  2. Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att förhindra de föreslagna stora höjningarna i HRT:s biljettpriser och att påskynda spår-Jokern. (Yrjö Hakanen)
     
  3. Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheterna att tidigarelägga spår-Jokerns finansiering så att den följer det tidigare fastställda tidsschemat utreds i samband med beredningen av nästa budgetram. (Tuomas Rantanen)

Behandling

Ordföranden konstaterade att i enlighet med den 25.11.2015 godkända handläggningsordningen fortsätter behandlingen av förslaget till budget och ekonomiplan och att diskussionen i ärendet i enlighet med handläggningsordningen har förklarats avslutad.

Ordföranden konstaterade att en sammanställning över förslagen har delats ut till ledamöterna och att förslagen kan läsas i panelerna i mötessystemet på finska och svenska.

Ordföranden konstaterade att hon tolkar ledamoten Pentti Arajärvis förslag till hemställningskläm som ett motförslag.

Ordföranden föreslog att förslagen, utan uppläsning, antecknas i protokollet såsom en redogörelse enligt följande:

I stadsfullmäktige 25.11.2015 framställda motförslag

Motförslag 1:
Mika Ebeling: Jag föreslår att det under Reparationsprojekt vid lokalcentralen, till fastighetsnämndens disposition, tilläggs 10 miljoner euro. Nytt belopp 145,27 miljoner.

Samtidigt ändras följande undermoment:
Reparationsprojekt inom utbildningsväsendet – tillägg 9 miljoner euro, Nytt belopp 95,37 miljoner.
Reparationsprojekt vid social- och hälsovårdsverket – tillägg 500 000 euro. Nytt belopp 9,13 miljoner.
Reparationsprojekt vid barnomsorgsverket – tillägg 500 000 euro. Nytt belopp 5,48 miljoner.

Jag föreslår samtidigt att det under Inkomster på momentet 9 01 03 tilläggs 10 miljoner euro. Nytt belopp 440 miljoner.

Understödd av: Sari Mäkimattila

Motförslag 2:
Yrjö Hakanen: Omsorgs- och vårdgaranti

För genomförande av stadens seniorprogram, bl.a. förbättring av tillgången till och kvaliteten hos hemvården och andra tjänster, serviceboende och ordnande av tjänster inom 90 dagar i icke-brådskande fall vilket förutsätts i den nya socialvårdslagen, ökning av antalet anställda inom hemvården och dygnetruntvården och säkerställande av tjänsterna på både finska och svenska, tilläggs 7 miljoner euro per år under åren 2016–2018 för social- och hälsovårdstjänster.

För ordnande av hälsovårdstjänster inom utsatt tid, tryggande av smidiga vårdkedjor, förebyggande av olikvärdighet i hälsa, förverkligande av principen om närservice som stadens egen verksamhet inom primärvården, förbättring av tillgången till missbrukarvård och psykiatrisk vård tilläggs 8 miljoner euro per år under åren 2016–2018. Dessutom tilläggs 2 miljoner euro för HNS. Användningen av servicesedlar utvidgas inte. Planen om att minska lokalerna med 1 % återkallas. Antalet platser inom långtidsvården för seniorer minskas inte.

3 10 01 Social- och hälsovårdstjänster
            1 465 391 000 €
             + 7 miljoner € för omsorgsgaranti
             + 8 miljoner € för vårdgaranti
            Utgifter sammanlagt 1 480 391 000 €

3 10 06 HNS
            Utgifter 519 229 000 €
            Till momentet läggs 2 mn €
            Sammanlagt 521 229 000 €

Understödd av: Rene Hursti

Motförslag 12:
Anna Vuorjoki: Jag föreslår att 12,7 mn euro läggs till på budgetmomentet 3 10 01 Social- och hälsovårdstjänster.

Understödd av: Vesa Korkkula

Motförslag 3:
Yrjö Hakanen: 2. Välbefinnandet för barn och unga

För genomförande av välfärdsplanen för barn och unga som förutsätts i barnskyddslagen och ökad service för barnfamiljer, bl.a. förebyggande arbete, hemservice, tidigt stöd, behovsprövat utkomststöd och socialt arbete inom barnskyddet enligt förpliktelserna i den nya socialvårdslagen tilläggs 7 miljoner euro per år under åren 2016–2018.

1 04 02 Dispositionsmedel, till Stns disposition
            8 000 000 €
            till momentet läggs 7 miljoner €
            Sammanlagt 15 miljoner €

Understödd av: Rene Hursti

Motförslag 4:
Yrjö Hakanen: 3. Sysselsättning
Sysselsättning

För läroavtalsverksamheten för unga, Framtidsdisken, Respas och ohjaamos verksamhet och sysselsättningen av unga som den nya socialvårdslagen förutsätter tilläggs 5 miljoner euro.
För sysselsättning av långtidsarbetslösa (också stadens egna uppgifter och projekt) och den fortsatta placeringen med lönesubvention och läroavtalsverksamhet tilläggs 5 miljoner euro.

1 10 05 Sysselsättningspolitk
             Utgifter 33 609 000 €
             Till momentet läggs 10 miljoner euro
             Totalt 43 609 000 €

Understödd av: Rene Hursti

Motförslag 17:
Sirkku Ingervo: På budgetmomentet 4 02 Utbildningsväsendet tilläggs 20 miljoner euro.

Understödd av: Paavo Arhinmäki

Motförslag 5:
Yrjö Hakanen: Undervisning

För ökning av resurser för det ökade elevantalet, ibruktagande av den nya läroplanen, utveckling av elektroniska läromedel och nya slags inlärningsmiljöer, specialundervisning, skolpsykologer och andra stödtjänster, undervisning för flyktingar och invandrare (förberedande undervisning, undervisning i finska/svenska) tilläggs 10 miljoner euro per år under åren 2016–2018. Dessutom tilläggs 2 miljoner euro för IT-upphandlingar. Staden avstår från att utvidga konkurrensutsättningen inom städ-, fastighets- och mattjänster.

4 02 Utbildningsverket
          Utgifter  685 096 000 €
          Till momentet läggs 10 mn €
          Sammanlagt 695 096 000 €
4 02 02 Tjänster producerade av staden
           Utgifter 599 043 000 €
           Till momentet läggs 2 mn € för upphandlingstjänster för IT- och kommunikationsteknik
           Sammanlagt 601 043 000 €

Understödd av: Rene Hursti

Motförslag 16:
Petra Malin: Jag föreslår att 4,2 mn euro läggs till på budgetmomentet 3 20 Barnomsorgsverket.

Understödd av: Sirkku Ingervo

Motförslag 6:
Yrjö Hakanen: Barnomsorgsväsendet

För ökning av stadens egna daghemsplatser och barnträdgårdslärare, lindrande av daghemmens användningsgrad och lokalnormer tilläggs 3 miljoner euro per år under åren 2016–2018.

3 20 Barnomsorgsverket
        Utgifter 385 006 000 €
        Till momentet läggs 3 mn €
        Totalt 388 006 000 €

Understödd av: Rene Hursti

Motförslag 7:
Yrjö Hakanen: Hjälpande av flyktingar och integrering av invandrare

För den utbildning, sysselsättning och kulturverksamhet som ökningen i antalet asylsökande och invandrare förutsätter och för integrering av invandrare (särskilt finska/svenska som andra språk och yrkesmässig utbildning för personer under 29 år) tilläggs totalt 5,1 miljoner euro per år under åren 2016–2018.

1 14 03 Utgiftsreservering, till Stns disposition
             10 000 0000
             Till momentet läggs 2 mn € för främjande av flyktingarnas och invandrarnas sysselsättning
             Utgifterna totalt 14 000 000 €

4 02 Utbildningsverket
          Till momentet läggs 3 miljoner euro per år under åren 2016–2018

4 02 13 Sysselsättning
           Utgifter 310 000
           Till momentet läggs 100 000, undervisning i finska/svenska som andra språk
           Utgifter totalt 410 000

Understödd av: Rene Hursti

Motförslag 8:
Yrjö Hakanen: Bibliotek och kultur

För tryggande av personalresurser och andra resurser för närbiblioteken, utvidgning av biblioteksnätet och materialupphandlingar tilläggs 1 miljon euro per år under åren 2016– 2018.

4 15 Stadsbiblioteket
        36 944 000 €
        Till momentet läggs 1 mn €
        sammanlagt 37 944 000 €

För invånarcentrerad stadskultur, utveckling av Helsingforsmodellen, internationella kulturcentret Caisas verksamhet och understöd för konstnärer tilläggs 1 miljon euro per år under åren 2016–2018.

4 17 Kulturväsendet
        Utgifter 43 410 000 €
        Till momentet läggs 1 mn €
        Sammanlagt 44 410 000 €

Understödd av: Rene Hursti

Motförslag 13:
Sami Muttilainen: Jag föreslår att 206 000 euro läggs till på budgetmomentet 4 17 Kulturcentralen för år 2016.

Understödd av: Vesa Korkkula

Motförslag 9:
Yrjö Hakanen: Idrott

För idrottsverksamheten, särskilt förortsidrott med låg tröskel och underhållet av idrottsplatser, och beredningen av ett avgiftsfritt idrottskort för äldre tilläggs 1 miljon euro.

4 41 Idrottsverksamhet
        Utgifter 80 146 000 €
        Till momentet läggs 1 mn €
        Totalt 81 146 000 €.

Understödd av: Rene Hursti

Motförslag 14:
Sami Muttilainen: Jag föreslår att 153 000 euro läggs till på budgetmomentet 4 41 Idrottsverksamhet för år 2016.

Understödd av: Vesa Korkkula

Motförslag 10:
Yrjö Hakanen: Inkomster och finansiering

Utgiftsökningarna finansieras genom att minska överskottet inom stadens ekonomi, med Helen Ab:s eventuella dividendinkomster och genom att slopa Sörnässtrandens biltunnel i investeringsprogrammet (i stället bereds en förmånligare spårvägsförbindelse till Fiskehamnen).

Understödd av: Rene Hursti

Motförslag 11:
Rene Hursti: På momentet 3 10 i kapitlet 3 i förslaget till budget för social- och hälsovårdsverket tilläggs 1 miljon euro som öronmärks för det ökade behovet av förebyggande rusmedelsarbete bland barn och unga med tanke på inrättande av två s.k. psykosociala vardagsrum och ökning av antalet platser för missbrukarvård och rehabilitering. Med detta går det att komma till avgiftning och rehabiliterande vård också när det sociala ännu är i ordning. Under behandlingstiden görs det sedan en betalningsplan. En heltäckande vård för människan, återgång till det fysiska, psykiska och sociala livet och välbefinnande över lag bör vara en primär möjlighet för alla. 

Understödd av: Yrjö Hakanen

Motförslag 15:
Vesa Korkkula: Jag föreslår att 185 000 euro läggs till på budgetmomentet 4 31 Ungdomsväsendet.

Understödd av: Dan Koivulaakso

Motförslag 18:
Paavo Arhinmäki: På sidan 258 i budgetboken stryks andra meningen i tredje stycket, och den ersätts med meningen: Alla helsingforsbarn garanteras subjektiv rätt till heldagsvård, och personaldimensioneringen inom dagvården hålls på 2015 års nivå, oberoende av eventuella ändringar i lagar och förordningar.

Understödd av: Zahra Abdulla

Motförslag 19:
Nina Huru: Följande stycke stryks (social- och hälsovårdsväsendet s. 239):

Vårdkedjan för patienter med höftfraktur utvecklas tillsammans med HNS och som en del av arbetet centraliseras akutvården efter operationen och sjukhusrehabiliteringen på en avdelning vid Tölö sjukhus våren 2016. Samtidigt minskas det nuvarande antalet sjukhusavdelningsplatser för traumarehabilitering på Dals sjukhus.

Understödd av: Nuutti Hyttinen

Motförslag 20:
Pentti Arajärvi: De två första meningarna under punkt 5 på sidan 242 i budgetmotiveringarna ges följande lydelse: Målet är att tillgången till service blir bättre för de viktigaste funktionerna i enlighet med skyldigheterna i stadens strategi och i enlighet med individernas rättigheter och behov. För mottagningstjänsterna inom primärvården, mentalvården och mun- och tandvården fastställs skyldigheter och mål för staden.

Understödd av: Kaarin Taipale

I stadsfullmäktige 25.11.2015 föreslagna hemställningsklämmar:

Yrjö Hakanen:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att säkra fortsättningen av arbetarinstitutets verksamhet i Åggelbyhuset inom ramen för de anslag som har reserverats för arbetarinstitutet i budgeten och till stadsstyrelsens disposition (bl.a. främjande av integrationen och sysselsättningen för asylsökande och invandrare).

 

 

 

Understödd av: René Hursti

 

 

Yrjö Hakanen:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att förhindra de föreslagna stora höjningarna i HRT:s biljettpriser och att påskynda spår-Jokern.

 

 

 

Understödd av: René Hursti

 

 

Yrjö Hakanen:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att göra höjningarna av arrendet för stadens tomter skäligare i fråga om alla utförda och kommande höjningar som vidtas utifrån de nya arrendegrunderna.

 

 

 

Understödd av: René Hursti

 

 

Yrjö Hakanen:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att höja lönerna för stadens anställda, särskilt de låga lönerna.

 

 

 

Understödd av: René Hursti

 

 

René Hursti:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgetförslaget att det utreds vilka möjligheter det finns att inom ramen för budgeten allokera resurser för det ökande behovet av förebyggande rusmedelsarbete bland barn och unga, såsom inrättande av psykosociala vardagsrum, och för säkerställande av tillräckliga platser för missbrukarvård och rehabilitering så att det går att komma exempelvis till Myllyhoito-behandling också när det sociala ännu är i ordning. Under behandlingstiden görs det sedan en betalningsplan.

 

 

 

Understödd av: Yrjö Hakanen

 

 

Helena Kantola:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att ungdomsväsendet utreder möjligheterna att utnyttja den av PosiVire Oy uppbyggda modellen med en arbetsplatsskola i projektet Ohjaamo.

 

 

Tuomas Rantanen:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheterna att tidigarelägga spår-Jokerns finansiering så att den följer det tidigare fastställda tidsschemat utreds i samband med beredningen av nästa budgetram.

 

 

 

Understödd av: Yrjö Hakanen

 

 

Nina Huru:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten för år 2016 att det utreds om det är möjligt att bevara de anställda vid driftenheten som en del av räddningsväsendets organisation.

 

 

 

Understödd av: Nuutti Hyttinen

 

 

Ordföranden konstaterade att ledamoten Helena Kantolas hemställningskläm inte hade understötts, varvid den förföll.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande:

Varje motförslag tas särskilt upp till omröstning, dock så att omröstningen om godkännande eller förkastande av anslagsförslag som gäller samma budgetmoment sker enligt storleken på beloppen i förslagen.

Hemställningsklämmarna tas var och en särskilt upp till omröstning

1 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Mika Ebelings motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Jag föreslår att det under Reparationsprojekt vid lokalcentralen, till fastighetsnämndens disposition, tilläggs 10 miljoner euro. Nytt belopp 145,27 miljoner. Samtidigt ändras följande undermoment:
Reparationsprojekt inom utbildningsväsendet – tillägg 9 miljoner euro, Nytt belopp 95,37 miljoner.
Reparationsprojekt vid social- och hälsovårdsverket – tillägg 500 000 euro. Nytt belopp 9,13 miljoner.
Reparationsprojekt vid barnomsorgsverket – tillägg 500 000 euro. Nytt belopp 5,48 miljoner. Jag föreslår samtidigt att det under Inkomster på momentet 9 01 03 tilläggs 10 miljoner euro. Nytt belopp 440 miljoner.

Ja-röster: 68
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Nej-röster: 4
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Sari Mäkimattila

Blanka: 10
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Frånvarande: 3
Harri Lindell, Sami Muttilainen, Anita Vihervaara

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Mika Ebelings motförslag.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Yrjö Hakanens motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Omsorgs- och vårdgaranti För genomförande av stadens seniorprogram, bl.a. förbättring av tillgången till och kvaliteten hos hemvården och andra tjänster, serviceboende och ordnande av tjänster inom 90 dagar i icke-brådskande fall vilket förutsätts i den nya socialvårdslagen, ökning av antalet anställda inom hemvården och dygnetruntvården och säkerställande av tjänsterna på både finska och svenska, tilläggs 7 miljoner euro per år under åren 2016–2018 för social- och hälsovårdstjänster. För ordnande av hälsovårdstjänster inom utsatt tid, tryggande av smidiga vårdkedjor, förebyggande av olikvärdighet i hälsa, förverkligande av principen om närservice som stadens egen verksamhet inom primärvården, förbättring av tillgången till missbrukarvård och psykiatrisk vård tilläggs 8 miljoner euro per år under åren 2016–2018. Dessutom tilläggs 2 miljoner euro för HNS. Användningen av servicesedlar utvidgas inte. Planen om att minska lokalerna med 1 % återkallas. Antalet platser inom långtidsvården för seniorer minskas inte. 3 10 01 Social- och hälsovårdstjänster
            1 465 391 000 €
             + 7 miljoner € för omsorgsgaranti
             + 8 miljoner € för vårdgaranti
            Utgifter sammanlagt 1 480 391 000 € 3 10 06 HNS
            Utgifter 519 229 000 €
            Till momentet läggs 2 mn €
            Sammanlagt 521 229 000 €

Ja-röster: 68
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 2
Yrjö Hakanen, Rene Hursti

Blanka: 13
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Mari Rantanen, Pekka Saarnio

Frånvarande: 2
Harri Lindell, Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens motförslag.

3 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Anna Vuorjokis motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Jag föreslår att 12,7 mn euro läggs till på budgetmomentet 3 10 01 Social- och hälsovårdstjänster.

Ja-röster: 69
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 13
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Blanka: 1
Mari Rantanen

Frånvarande: 2
Maritta Hyvärinen, Harri Lindell

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Anna Vuorjokis motförslag.

4 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Yrjö Hakanens motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: 2. Välbefinnandet för barn och unga För genomförande av välfärdsplanen för barn och unga som förutsätts i barnskyddslagen och ökad service för barnfamiljer, bl.a. förebyggande arbete, hemservice, tidigt stöd, behovsprövat utkomststöd och socialt arbete inom barnskyddet enligt förpliktelserna i den nya socialvårdslagen tilläggs 7 miljoner euro per år under åren 2016–2018.  1 04 02 Dispositionsmedel, till Stns disposition
            8 000 000 €
            till momentet läggs 7 miljoner €
            Sammanlagt 15 miljoner €

Ja-röster: 70
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 2
Yrjö Hakanen, Rene Hursti

Blanka: 11
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Frånvarande: 2
Harri Lindell, Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens motförslag.

5 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Yrjö Hakanens motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: 3. Sysselsättning
Sysselsättning För läroavtalsverksamheten för unga, Framtidsdisken, Respas och ohjaamos verksamhet och sysselsättningen av unga som den nya socialvårdslagen förutsätter tilläggs 5 miljoner euro.
För sysselsättning av långtidsarbetslösa (också stadens egna uppgifter och projekt) och den fortsatta placeringen med lönesubvention och läroavtalsverksamhet tilläggs 5 miljoner euro. 1 10 05 Sysselsättningspolitk
             Utgifter 33 609 000 €
             Till momentet läggs 10 miljoner euro
             Totalt 43 609 000 €

Ja-röster: 68
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 4
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Sari Mäkimattila

Blanka: 11
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Frånvarande: 2
Harri Lindell, Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens motförslag.

6 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Sirkku Ingervos motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: På budgetmomentet 4 02 Utbildningsväsendet tilläggs 20 miljoner euro.

Ja-röster: 69
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 13
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Blanka: 2
Seppo Kanerva, Helena Kantola

Frånvarande: 1
Harri Lindell

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Sirkku Ingervos motförslag.

7 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Yrjö Hakanens motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Undervisning För ökning av resurser för det ökade elevantalet, ibruktagande av den nya läroplanen, utveckling av elektroniska läromedel och nya slags inlärningsmiljöer, specialundervisning, skolpsykologer och andra stödtjänster, undervisning för flyktingar och invandrare (förberedande undervisning, undervisning i finska/svenska) tilläggs 10 miljoner euro per år under åren 2016–2018. Dessutom tilläggs 2 miljoner euro för IT-upphandlingar. Staden avstår från att utvidga konkurrensutsättningen inom städ-, fastighets- och mattjänster. 4 02 Utbildningsverket
          Utgifter  685 096 000 €
          Till momentet läggs 10 mn €
          Sammanlagt 695 096 000 €
4 02 02 Tjänster producerade av staden
           Utgifter 599 043 000 €
           Till momentet läggs 2 mn € för upphandlingstjänster för IT- och kommunikationsteknik
           Sammanlagt 601 043 000 €

Ja-röster: 70
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 13
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Blanka: 1
Seppo Kanerva

Frånvarande: 1
Harri Lindell

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens motförslag.

8 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Petra Malins motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Jag föreslår att 4,2 mn euro läggs till på budgetmomentet 3 20 Barnomsorgsverket.

Ja-röster: 71
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 12
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Blanka: 1
Rene Hursti

Frånvarande: 1
Harri Lindell

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Petra Malins motförslag.

9 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Yrjö Hakanens motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Barnomsorgsväsendet För ökning av stadens egna daghemsplatser och barnträdgårdslärare, lindrande av daghemmens användningsgrad och lokalnormer tilläggs 3 miljoner euro per år under åren 2016–2018. 3 20 Barnomsorgsverket
        Utgifter 385 006 000 €
        Till momentet läggs 3 mn €
        Totalt 388 006 000 €

Ja-röster: 70
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 13
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Frånvarande: 2
Harri Lindell, Osmo Soininvaara

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens motförslag.

10 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Yrjö Hakanens motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Hjälpande av flyktingar och integrering av invandrare För den utbildning, sysselsättning och kulturverksamhet som ökningen i antalet asylsökande och invandrare förutsätter och för integrering av invandrare (särskilt finska/svenska som andra språk och yrkesmässig utbildning för personer under 29 år) tilläggs totalt 5,1 miljoner euro per år under åren 2016–2018. 1 14 03 Utgiftsreservering, till Stns disposition
             10 000 0000
             Till momentet läggs 2 mn € för främjande av flyktingarnas och invandrarnas sysselsättning
             Utgifterna totalt 14 000 000 € 4 02 Utbildningsverket
          Till momentet läggs 3 miljoner euro per år under åren 2016–2018 4 02 13 Sysselsättning
           Utgifter 310 000
           Till momentet läggs 100 000, undervisning i finska/svenska som andra språk
           Utgifter totalt 410 000

Ja-röster: 70
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 2
Yrjö Hakanen, Rene Hursti

Blanka: 9
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Pekka Saarnio

Frånvarande: 4
Sirkku Ingervo, Harri Lindell, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka

Ledamöterna Sirkku Ingervo och Sirpa Puhakka meddelade att deras avsikt hade varit att rösta ja.

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens motförslag.

11 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Yrjö Hakanens motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Bibliotek och kultur För tryggande av personalresurser och andra resurser för närbiblioteken, utvidgning av biblioteksnätet och materialupphandlingar tilläggs 1 miljon euro per år under åren 2016– 2018. 4 15 Stadsbiblioteket
        36 944 000 €
        Till momentet läggs 1 mn €
        sammanlagt 37 944 000 € För invånarcentrerad stadskultur, utveckling av Helsingforsmodellen, internationella kulturcentret Caisas verksamhet och understöd för konstnärer tilläggs 1 miljon euro per år under åren 2016–2018. 4 17 Kulturväsendet
        Utgifter 43 410 000 €
        Till momentet läggs 1 mn €
        Sammanlagt 44 410 000 €

Ja-röster: 71
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 2
Yrjö Hakanen, Rene Hursti

Blanka: 10
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Frånvarande: 2
Harri Lindell, Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens motförslag.

12 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Sami Muttilainens motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Jag föreslår att 206 000 euro läggs till på budgetmomentet 4 17 Kulturcentralen för år 2016.

Ja-röster: 71
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 13
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Frånvarande: 1
Harri Lindell

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Sami Muttilainens motförslag.

13 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Yrjö Hakanens motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Idrott För idrottsverksamheten, särskilt förortsidrott med låg tröskel och underhållet av idrottsplatser, och beredningen av ett avgiftsfritt idrottskort för äldre tilläggs 1 miljon euro. 4 41 Idrottsverksamhet
        Utgifter 80 146 000 €
        Till momentet läggs 1 mn €
        Totalt 81 146 000 €.

Ja-röster: 71
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 2
Yrjö Hakanen, Rene Hursti

Blanka: 11
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Frånvarande: 1
Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens motförslag.

14 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Sami Muttilainens motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Jag föreslår att 153 000 euro läggs till på budgetmomentet 4 41 Idrottsverksamhet för år 2016.

Ja-röster: 69
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 14
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Pekka Saarnio

Blanka: 1
Helena Kantola

Frånvarande: 1
Mirka Vainikka

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Sami Muttilainens motförslag.

15 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Yrjö Hakanens motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Inkomster och finansiering Utgiftsökningarna finansieras genom att minska överskottet inom stadens ekonomi, med Helen Ab:s eventuella dividendinkomster och genom att slopa Sörnässtrandens biltunnel i investeringsprogrammet (i stället bereds en förmånligare spårvägsförbindelse till Fiskehamnen).

Ja-röster: 71
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 3
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Helena Kantola

Blanka: 10
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Frånvarande: 1
Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens motförslag.

16 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten René Hurstis motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: På momentet 3 10 i kapitlet 3 i förslaget till budget för social- och hälsovårdsverket tilläggs 1 miljon euro som öronmärks för det ökade behovet av förebyggande rusmedelsarbete bland barn och unga med tanke på inrättande av två s.k. psykosociala vardagsrum och ökning av antalet platser för missbrukarvård och rehabilitering. Med detta går det att komma till avgiftning och rehabiliterande vård också när det sociala ännu är i ordning. Under behandlingstiden görs det sedan en betalningsplan. En heltäckande vård för människan, återgång till det fysiska, psykiska och sociala livet och välbefinnande över lag bör vara en primär möjlighet för alla. 

Ja-röster: 70
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 2
Yrjö Hakanen, Rene Hursti

Blanka: 12
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Mari Rantanen, Pekka Saarnio

Frånvarande: 1
Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten René Hurstis motförslag.

17 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Vesa Korkkulas motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Jag föreslår att 185 000 euro läggs till på budgetmomentet 4 31 Ungdomsväsendet.

Ja-röster: 72
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 13
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Vesa Korkkulas motförslag.

18 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Paavo Arhinmäkis motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: På sidan 258 i budgetboken stryks andra meningen i tredje stycket, och den ersätts med meningen: Alla helsingforsbarn garanteras subjektiv rätt till heldagsvård, och personaldimensioneringen inom dagvården hålls på 2015 års nivå, oberoende av eventuella ändringar i lagar och förordningar.

Ja-röster: 70
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 13
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Blanka: 1
Kaarin Taipale

Frånvarande: 1
Päivi Storgård

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Paavo Arhinmäkis motförslag.

19 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Nina Hurus motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Följande stycke stryks (social- och hälsovårdsväsendet s. 239): Vårdkedjan för patienter med höftfraktur utvecklas tillsammans med HNS och som en del av arbetet centraliseras akutvården efter operationen och sjukhusrehabiliteringen på en avdelning vid Tölö sjukhus våren 2016. Samtidigt minskas det nuvarande antalet sjukhusavdelningsplatser för traumarehabilitering på Dals sjukhus.

Ja-röster: 61
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 11
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri Lindell, Sari Mäkimattila, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen

Blanka: 12
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Frånvarande: 1
Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Nina Hurus motförslag.

20 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Pentti Arajärvis motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: De två första meningarna under punkt 5 på sidan 242 i budgetmotiveringarna ges följande lydelse: Målet är att tillgången till service blir bättre för de viktigaste funktionerna i enlighet med skyldigheterna i stadens strategi och i enlighet med individernas rättigheter och behov. För mottagningstjänsterna inom primärvården, mentalvården och mun- och tandvården fastställs skyldigheter och mål för staden.

Ja-röster: 57
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Nej-röster: 27
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Anita Vihervaara

Frånvarande: 1
Fatbardhe Hetemaj

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Pentti Arajärvis motförslag.

Stadsfullmäktige hade därmed godkänt stadsstyrelsens förslag.

Ledamoten René Hursti anmälde avvikande mening för protokollet (bilaga).

21 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att säkra fortsättningen av arbetarinstitutets verksamhet i Åggelbyhuset inom ramen för de anslag som har reserverats för arbetarinstitutet i budgeten och till stadsstyrelsens disposition (bl.a. främjande av integrationen och sysselsättningen för asylsökande och invandrare).
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 48
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 18
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Maritta Hyvärinen, Tapio Klemetti, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Tom Packalén, Timo Raittinen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Blanka: 19
Gunvor Brettschneider, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara

Ledamoten Johanna Sydänmaa meddelade att hennes avsikt hade varit att rösta blankt.

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

22 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att förhindra de föreslagna stora höjningarna i HRT:s biljettpriser och att påskynda spår-Jokern.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 46
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Nej-röster: 11
Mukhtar Abib, Maija Anttila, Fatbardhe Hetemaj, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirka Vainikka

Blanka: 28
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Maritta Hyvärinen, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Anita Vihervaara

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

23 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att göra höjningarna av arrendet för stadens tomter skäligare i fråga om alla utförda och kommande höjningar som vidtas utifrån de nya arrendegrunderna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 14
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Nej-röster: 19
Mukhtar Abib, Maija Anttila, Maritta Hyvärinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Ville Ylikahri

Blanka: 52
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

24 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att höja lönerna för stadens anställda, särskilt de låga lönerna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 16
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Nej-röster: 8
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Pia Pakarinen, Risto Rautava, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho

Blanka: 61
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

25 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten René Hurstis förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgetförslaget att det utreds vilka möjligheter det finns att inom ramen för budgeten allokera resurser för det ökande behovet av förebyggande rusmedelsarbete bland barn och unga, såsom inrättande av psykosociala vardagsrum, och för säkerställande av tillräckliga platser för missbrukarvård och rehabilitering så att det går att komma exempelvis till Myllyhoito-behandling också när det sociala ännu är i ordning. Under behandlingstiden görs det sedan en betalningsplan.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Tom Packalén, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 2
Heimo Laaksonen, Risto Rautava

Blanka: 44
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Maritta Hyvärinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten René Hurstis förslag till hemställningskläm.

26 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheterna att tidigarelägga spår-Jokerns finansiering så att den följer det tidigare fastställda tidsschemat utreds i samband med beredningen av nästa budgetram.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 54
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Nej-röster: 1
Björn Månsson

Blanka: 30
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Maritta Hyvärinen, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm.

27 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Nina Hurus förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten för år 2016 att det utreds om det är möjligt att bevara de anställda vid driftenheten som en del av räddningsväsendets organisation.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 13
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri Lindell, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pekka Saarnio

Blanka: 71
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Fatbardhe Hetemaj

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Nina Hurus förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Budgetförslag 2016

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin

3

Henkilöstötoimikunnan lausunto 21_10_2015

4

Kvstossa 25 11 2015 tehdyt ehdotukset - I Stge 25 11 2015 framställda förslag.

5

Eriävä mielipide Hursti.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att budgeten för år 2016 och ekonomiplanen för åren 2016–2018 ingår i bilaga 1. Svaren på de av fullmäktigeledamöter väckta budgetmotioner som ska behandlas i
anslutning till budgeten ingår i bilaga 2.

Ett utlåtande från personalkommittén utgör bilaga 3.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Budgetförslag 2016

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin

3

Henkilöstötoimikunnan lausunto 21_10_2015

4

Kvstossa 25 11 2015 tehdyt ehdotukset - I Stge 25 11 2015 framställda förslag.

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Virastot ja liikelaitokset

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 25.11.2015 § 307

HEL 2015-010426 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

25.11.2015 Bordlades

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige behandla detta ärende efter ärende nr 10 på föredragningslistan.

Ordföranden föreslog följande handläggningsordning:

Först medges diskussion i ärendet. Eventuella ändringsförslag och förslag till hemställningsklämmar ska framställas och understödjas under diskussionen. När diskussionen har förklarats avslutad, bordläggs ärendet till stadsfullmäktiges följande sammanträde, då omröstningarna förrättas.

Handläggningsordningen godkändes.

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och meddelade att handläggningen av ärendet fortsätter 2.12.2015.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1066

HEL 2015-010426 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2016-2018.

Samalla kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginvaltuustolle tehtävän esityksen muuttamisen esittelijän kokouksessa tekemien muutosten mukaisesti.

Käsittely

09.11.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti esitystään ennen keskustelun alkamista siten, että talousarviota muutetaan kokouksessa pöydillä jaetun liitteen 4 mukaisesti.

Esittelijä muutti esitystään Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaisesti.

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset tehdään kaupunginvaltuuston esityslistalle.

 

Palautusehdotus:
Silvia Modig: Asia palautetaan valmisteluun siten, että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti:

        Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur

        Opetustoimi 8,5 meur

        Varhaiskasvatus 2 meur

        Kulttuuritoimi 0,25 meur

        Nuorisotoimi 0,25 meur

        Liikuntatoimi 0,1 meur

        Ympäristötoimi 0,29 meur

Kannattaja: Veronika Honkasalo

 

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Muutetaan talousarvioesitystä seuraavasti:

Toimintamenojen määrärahat suhteessa talousarvioesitykseen:

Kohdennetaan määrärahoja 36,8 Meur, josta 29,8 Meur tulee lisäyksenä talousarvioesityksen loppusumman päälle.

Uudelleenkohdennuksista 5 Meur syntyy talousarvioesityksen kaupunginhallituksen kohdennettavaksi varatusta menovarauksesta, 2 Meur Staralle asetettavasta tuottavuustavoitteesta, 11 Meur väestökirjanpidosta kuluvalla valtuustokaudella poistetuista 1700 tietymättömissä olevasta poismuuttajasta ja 18,8 Meur äkillisestä turvapaikanhakijoiden lisääntymisestä Helsingissä 2800 turvapaikanhakijalla.

Valtuustostrategian tuottavuustavoitteesta ja investointiraamista pidetään kiinni.

Toimintamenojen kohdennukset:

Keskushallinnon käyttövaroihin lisätään jakamattomana eränä 10 Meur, jonka kohdentamisesta päätetään kaupunginhallituksen päätöksellä. Jollei kyseistä määrärahaa ole kokonaan tai osin jaettu maaliskuuhun 2016 mennessä, määrärahan jaosta päätetään kevään 2016 raamipäätöksen yhteydessä. Jakamaton erä käytetään erityisesti turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi.

Opetusvirasto +9,56 Meur, josta kohdennettuna:

        Koululaisten liikenneopetus 0,08 Meur

        Yksityiskoulujen tontinvuokrat 0,5 Meur

        Ruotsinkielinen varhaiskasvatus 0,25 Meur

Varhaiskasvatusvirasto +5,1 Meur, josta kohdennettuna:

        Positiivisen diskriminaation raha 0,1 Meur

        Suunnittelussa vuodelle 2016 noudatetaan voimassa olevaa lakia. Mikäli varhaiskasvatuslaki muuttuu koskien subjektiivista päivähoito-oikeutta ja/tai henkilöstömitoitusta tehdään siitä erillinen päätös kaupunginhallituksessa.

Sosiaali- ja terveysvirasto +9,9 Meur, josta kohdennettuna:

        Sotaveteraanien kuntoutus 0,3 Meur

        Vainottujen taiteilijoiden Safe Haven residenssi 0,13 Meur

Muut kohdennukset yht. 2,24 Meur:

        KSV +0,6 Meur , josta voidaan käyttää pyöräilyn edistämiseen 0,1 Meur eri hallinnon aloilla

        Tanssin talo +0,15 Meur. Hankkeen toteutukseen tähtääviä neuvotteluja jatketaan valtion kanssa.

        Arbis +0,1 Meur

        Kulttuuriasiainkeskus +0,2 Meur

        Pelastus +0,27 Meur

        Ympäristö +0,1 Meur

        Kirjasto +0,25 Meur

        Kaupunginorkesteri +0,1 Meur

        Kiinteistö +0,1 Meur, energiatehokkuus- ja aurinkosähköselvityksen toteuttamiseksi

        Pakilan nuorisotilan turvaaminen +0,03 Meur, vuokraan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi

        Nuorisoasiainkeskus, kesätyöseteli +0,34 Meur

Investoinnit:

Toteutetaan Lauttasaaren ala-asteen rakentaminen aikaistetusti, tarvittaessa määrärahasiirto valmistellaan kevään 2016 budjettiraamiin. Koulujen korjausmääräraha-arvioon lisätään 1,6M€ sisäisenä siirtona asukasmäärän lisääntymisestä johtuvan lisääntyneen investointitarpeen vuoksi keväällä 2015 varatusta investointimäärärahasta. Lisäksi koulujen peruskorjauksien kuten Pakilan yläasteen tai uudisrakennusten kuten Vuosaaren, Jätkäsaaren tai Tehtaanpuiston koulujen aikaistamisen osalta opetusvirasto velvoitetaan tuomaan esitys toteutusaikataulusta raamineuvotteluihin mennessä.

Valmistellaan Tukkutorin Pakastamon uudisinvestointi arvioiden erilaiset uudet toteuttamismallit, kuten pakastamoyhtiö, jolle investointisuunnitelman sisältämän rahoituksen lisäksi voidaan hakea osa rahoituksesta vieraan pääoman ehtoisesti.

Kaupunginmuseon muuton varmistamiseen irtaimen omaisuuden hankintarahaan 0,2. Tarvittava määräraha etsitään investointeja jaksottamalla.

Käynnistetään koulutuksen digitalisaation edistämiseen tähtäävä hanke. Ensi vaiheessa toteutetaan koulutuksen ja oppimisen digistrategia, jonka valmistelussa hyödynnetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Strategia ja toimenpidesuunnitelmat valmistellaan kevään 2016 aikana. Strategia ja toimenpidesuositukset tuodaan lautakunnan valmistelun pohjalta kaupunginhallitukseen.

Kannattaja: Otso Kivekäs

 

Vastaehdotus:
Silvia Modig: esitämme että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti:

        Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur

        Opetustoimi 8,5 meur

        Varhaiskasvatus 2 meur

        Kulttuuritoimi 0,25 meur

        Nuorisotoimi 0,25 meur

        Liikuntatoimi 0,1 meur

        Ympäristötoimi 0,29 meur

Kannattaja: Veronika Honkasalo

 

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Asia palautetaan valmisteluun siten, että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti:
Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur
Opetustoimi 8,5 meur
Varhaiskasvatus 2 meur
Kulttuuritoimi 0,25 meur
Nuorisotoimi 0,25 meur
Liikuntatoimi 0,1 meur
Ympäristötoimi 0,29 meur

Jaa-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Hannu Tuominen, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Silvia Modig

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

 

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: esitämme että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti:
Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur
Opetustoimi 8,5 meur
Varhaiskasvatus 2 meur
Kulttuuritoimi 0,25 meur
Nuorisotoimi 0,25 meur
Liikuntatoimi 0,1 meur
Ympäristötoimi 0,29 meur

Jaa-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Hannu Tuominen, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Silvia Modig

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän esityksen äänin 13 - 2.

 

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi liitteen 4 ja Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaisesti esittelijän muuttaman esityksen.

 

Silvia Modig ja Veronika Honkasalo jättivät eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen päätöksestä sekä seuraavat perustelut:

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys vuodelle 2016 ei turvaa kaupungin peruspalveluita ja uhkaa siten kasvattaa kaupungin terveys- ja hyvinvointieroja entisestään. Helsingissä ilmenee jo nyt suurta alueellista ja työmarkkina-asemaan perustuuvaa eriarvoisuutta asukkaiden välillä. Talousarvioesitys kaventaa omalta osaltaan varsinkin ennaltaehkäisevän työn merkitystä sosiaali- ja terveystoimessa ja pääpaino siirtyy välttämättömiin korjaaviin toimenpiteisiin.  Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuu budjetissa 12,7 miljoonan säästö. Kun jo nyt palveluiden tilanne esimerkiksi aikuissosiaalityössä, kotihoidossa ja vanhusten palveluissa herättää huolta, lisäsäästöt kuormittavat sosiaali- ja terveyspalveluita kohtuuttomasti. Varsinkin sosiaali- ja terveystoimessa tilanne on se, ettei säästövaraa enää ole. Talousarvioesityksen 2016 mukaan Helsinki säilyttää subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja pitää ryhmäkoot ennallaan. Budjetti sisältää kuitenkin 2,3 miljoonan säästön varhaiskasvatustoimeen, mikä vaikeuttaa tavoitteen täyttämistä. Käytännössä tarpeen mukaisen päivähoitopaikan saaminen on haastavaa, kun kunnalliseen päivähoitoon ei ole varattu riittävää rahoitusta. Riskinä on myös se, että Helsinki ryhtyy siirtämään entistä suurempaa painoarvoa yksityiseen päivähoitoon, joka mahdollistaa voittoa tavoittelevien yritysten laajenemisen Helsingin varhaiskasvatuksessa. Talousarvioesitys 2016 ei myöskään turvaa opetuksen tilannetta ja opetustoimen budjetti ei vastaa lapsimäärän kasvua. Kun taustalla on jo useamman vuoden säästöt, uhkaa talousarvioesitys kasvattaa ryhmäkokoja entisestään. Myös materiaalihankinnoista, avustaja- ja sijaisresursseista joudutaan tinkimään. Tämä vaarantaa opetussunnitelman mukaisen opetuksen Helsingissä ja vaikuttaa oleellisesti myös kouluviihtyvyyden laskuun. Talousarvioesitys ei täten puutu riittävästi kasvavaan eriarvoistumiskehitykseen Helsingissä.

Vasemmistoliiton kaupunginhallituksessa tekemän vastaesityksen mukaan palvelut olisi mahdollista turvata. Palautus- ja vastaesityksemme kaupunginhallituksen kokouksessa 9.11.2015 oli seuraava:

”Esitämme että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti: Sosiaali ja terveystoimi 19 meur, Opetustoimi 8,5 meur, Varhaiskasvatus 2 meur, Kulttuuritoimi 0,25 meur, Nuorisotoimi 0,25 meur, Liikuntatoimi 0,1 meur, Ympäristötoimi 0,29 meur”.

02.11.2015 Pöydälle

19.10.2015 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566