Helsingfors stad

Protokoll

20/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

02.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 329

Val av ersättare i idrottsnämnden

HEL 2015-001173 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

  1. bevilja Jukka Jonninen avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i idrottsnämnden
  2. välja Seppo Siika-aho till ny personlig ersättare för Joonas Lyytinen i idrottsnämnden för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Otso Kivekäs under diskussionen hade föreslagit att Seppo Siika-aho skulle väljas till ny personlig ersättare för Joonas Lyytinen i idrottsnämnden. 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Jukka Jonnisen eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

  1. bevilja Jukka Jonninen avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i idrottsnämnden
  2. välja __________________ till ny personlig ersättare för Joonas Lyytinen i idrottsnämnden för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (§ 5) Jukka Jonninen (Gröna) till ersättare i idrottsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016. Jukka Jonninen anhåller 10.11.2015 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i idrottsnämnden.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Jukka Jonnisen eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia

Liikuntalautakunta

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.11.2015 § 1113

HEL 2015-001173 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Jukka Jonniselle eron liikuntalautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita _____________ Joonas Lyytisen uudeksi varajäseneksi liikuntakuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566