Helsingfors stad

Protokoll

19/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/14

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 311

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om fortsatt verksamhet vid Gardenia i Vik

HEL 2015-006197 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 34

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Yrjö Hakanen och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion om fortsatt verksamhet vid Gardenia i Vik att bestämningsgrunderna för hyran som fastighetskontorets lokalcentral tar ut ändras så att avskrivningstiden som räknats för 20 år förlängs till 30 år, att avskrivningarna räknas för ett lägre värde är för tillfället och att kapitalhyran räknas utifrån byggkostnaderna med nollränta. I motionen föreslås också att användningen av Gardenia utvecklas bland annat i fråga om miljöfostran, naturskoleverksamhet och guidningscenter för Gammelstadsvikens naturskyddsområde.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsstyrelsen 31.8.2015, § 792, beslutade ändra den ägarpolitiska riktlinjen för Oy Gardenia-Helsinki Ab till 6 = Upplösning.

Oy Gardenia-Helsinki Ab:s extraordinära bolagsstämma ordnades 4.9.2015 och då fattades ett beslut om att lägga ned bolagets verksamhet genom ett frivilligt likvidationsförfarande.

Slutligen konstaterar stadsstyrelsen med hänvisning till de ovannämnda besluten att eftersom ett beslut om att lägga ned Oy Gardenia-Helsinki Ab:s verksamhet har tagits, är det inte längre nödvändigt att i enlighet med motionen utreda en ändring av bestämningsgrunderna för hyran och utveckling av användningen av Gardenia.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 34

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1051

HEL 2015-006197 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566