Helsingfors stad

Protokoll

19/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 300

Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

HEL 2015-007338 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Jarmo Nieminen avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

2.     välja Juha Hakola till personlig ersättare för Ulla-Marja Urho i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Jarmo Niemisen eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 14.1.2015 (§ 6) Jarmo Nieminen (Saml.) till ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som utgår med år 2016. Jarmo Nieminen anhåller 29.10.2015 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt instruktionen för stadsstyrelsen väljs ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen, koncernsektionen, ledarskapssektionen och IT-sektionen av stadsfullmäktige. Ledamöterna och ersättarna i koncernsektionen väljs bland ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen. Den som utses ska vara valbar till kommunstyrelsen med stöd av 33 § och 35 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Jarmo Niemisen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupuginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1065

HEL 2015-007338 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Jarmo Niemiselle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Juha Hakolan Ulla-Marja Urhon henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

09.11.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Juha Hakolaa konsernijaoston varajäseneksi Laura Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566