Helsingfors stad

Protokoll

19/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/18

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 315

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om ett program för ansvarsfull robotisering hos Helsingfors stad

HEL 2015-003841 T 00 00 03

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Anna Vuorjoki under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheten att förelägga stadsfullmäktige en rapport om experternas och intressegruppernas bedömning av robotiseringens verkningar särskilt för välfärdsjänsterna och sysselsättningen inom vårdbranscherna.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheten att förelägga stadsfullmäktige en rapport om experternas och intressegruppernas bedömning av robotiseringens verkningar särskilt för välfärdsjänsterna och sysselsättningen inom vårdbranscherna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 34
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Harri Lindell, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Johanna Nuorteva, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 18
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Maria Landén, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Wille Rydman

Blanka: 28
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Marcus Rantala, Risto Rautava, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Frånvarande: 5
Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Thomas Wallgren och 40 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors tar fram ett program för robotisering, i vilket det läggs särskild vikt vid Helsingfors välfärdstjänster och att det i utarbetandet av programmet används metoder som inkluderar invånare, kunder och proffs inom omvårdnadsarbetet. Dessutom föreslås att staden förbinder sig till programmet utan att minska på antalet anställda inom omvårdnadsarbetet innan programmet för robotisering har godkänts.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredraganden hänvisar till utlåtandena som kommit in och konstaterar att robotiseringen avancerar på bred front. År 2013 ökade robotpopulationen globalt med 13 % och endast i Kina växte marknaden med nästan 40 %. Robotarna och applikationerna för robotar utvecklas snabbt. Robotarna blir dag för dag bättre både till de kognitiva förmågorna, de fysiska egenskaperna och med tanke på förmågorna att samarbeta med människan.

Föredraganden konstaterar att betydelsen av teknologi och robotisering som en del av den i framtiden kommer att öka betydligt inom social- och hälsovården. I tjänsterna uppstår behov för nya teknologier och den teknologiska utvecklingen gör det möjligt att skapa nya tjänster och sätt att producera tjänster. Helsingfors stad har i sitt strategiprogram förbundit sig att utveckla digitaliseringen och datatekniken så att det betjänar stadsborna och staden. Exempelvis en robotsäl som reagerar på ljud är mycket populär och används inom tjänster för äldre i Helsingfors.

Robotarnas förbättrade förmåga till autonomi beskriver den nya moderna robotismen. Då tjänsterobotarna utvecklas har robotarna allt mera emotionell intelligens, med hjälp av vilken de blir arbetare också i serviceomgivningar. Verkningarna av robotiseringen kommer under de närmaste åren att vara omvälvande bl.a. inom den industriella produktionen, servicearbetet, försvaret och trafiken. Robotiseringen förutspås ha en betydande verkan också inom hälsovården och omvårdnadsarbetet. Ett relativt nytt ämnesområde inom robotiken är tjänsterobotik som riktas till äldre, som ska skapa stimuli och aktivera till exempel hjärnans kognitiva funktioner, såsom korttidsminnet.

Då robotiseringen fortskrider ändrar den betydligt på strukturerna både i fråga om näringslivet och arbetstillfällen. Det har uppskattats att de ekonomiska verkningarna av robotiseringen bl.a. som en följd av nya produkter, tjänster och en ökning i produktiviteten inom tio år kan uppgå till 6,4 triljoner dollar. Utvecklingen inom robotiken gör det möjligt att öka produktiviteten och ta fram nya verksamhetsmodeller.

Exempelvis föremålens och sakernas internet, sensorteknologi, mobilteknologi och robotisering kommer att sammanlänkas. Alla de här teknologibranscherna är äkta tillväxtbranscher som erbjuder mycket eftertraktade och önskade sysselsättningsmöjligheter.

Ur ett närings- och konkurrenskraftsperspektiv har Finland för tillfället en ganska bra ställning i fråga om industrirobotar, men i andra delområden inom robotiseringen ligger vi efter. I huvudstadsregionen är medicin och hälsoteknologi starka tillväxtbranscher. Dessutom finns det i området betydande kompetens inom ICT-branschen och andra branscher som hänför sig starkt till robotik.

I Helsingfors utvecklas social- och hälsovårdstjänsterna enligt en servicenätverksplan bl.a. utifrån nya slags servicemodeller och digitalisering. I dem uppmärksammas också teknologins nya möjligheter och görs experiment för att främja nya lösningar. Både användningen av personalresurser och andra resurser och det aktiva utnyttjandet av teknologi beaktas i fullmäktigestrategin och i planeringen av verksamhet och ekonomi.

Helsingfors har under två fullmäktigeperioder 2009–2012 och 2013–2016 utnyttjat en strategistyrningsmodell för strategiprogrammet som gäller för en fullmäktigeperiod i sänder och enligt vilken stadsfullmäktige fattar ett beslut om strategiprogrammet, som innehåller de viktigaste och mest centrala delarna av de lagstadgade verksamhetsprogrammen. En kommunstrategi som följer den nya kommunallagen ersätter kommunernas separata strategier och olika åtgärdsprogram som en del av avregleringen av normer och den obligatoriska planerings- och rapporteringsförpliktelsen. I beredningen av den nya kommunstrategin ska robotikens betydelse granskas och dess ibruktagande inom olika verksamhetsområden hos staden bedömas.

Svaret har beretts i samverkan med näringslivsavdelningen och ekonomi- och planeringsavdelningen på stadskansliet. Social- och hälsovårdsnämndens utlåtande ingår i beslutshistorien. Anskaffningscentralen och nämnden för tekniska tjänster hade ingenting att påpeka i ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1055

HEL 2015-003841 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.08.2015 § 238

HEL 2015-003841 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Teknologian ja sen osana robotisaation merkitys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tulee lisääntymään. Palveluissa syntyy tarpeita uusille teknologioille, ja teknologian kehittyminen mahdollistaa uusia palveluja ja palvelujen tuottamisen tapoja. Helsingin kaupunki on strategiaohjelmassaan sitoutunut tietotekniikan kehittämiseen palvelemaan kaupunkilaisia ja kaupunkia. Sosiaali- ja terveysvirasto tukee helsinkiläisten aktiivisuutta oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä käyttäen sähköisiä ja vuorovaikutteisia menetelmiä.

Helsinki on aktiivinen teknologian hyödyntämisen edistämisessä eri tavoin. Sosiaaliviraston vanhusten palveluissa toteutettiin vuonna 2012 interaktiivinen robottihanke INTRO, jossa kokeiltiin robottien hyödyntämistä ikääntyneiden virkistystoiminnassa. Tuolloin teknologia ei ollut vielä valmis otettavaksi vakiintuneeseen käyttöön. Ääneen reagoiva robottihylje sen sijaan on pidetty ja käytössä ikääntyneiden palveluissa.

Helsingin kotihoidossa ja muissa ikääntyneiden palveluissa kehitetään ja testataan yhdessä yritysten kanssa useita erilaisia kotona asumista tukevia ratkaisuja. Helsinki on myös mukana Nordic Independent Living Challenge –haastekilpailussa yhdessä muiden pohjoismaisten pääkaupunkien kanssa. Kilpailun tavoitteena on löytää uusia teknologisia ja muita ratkaisuja tukemaan ikääntyneiden sekä vammaisten itsenäistä kotona asumista. Helsinki on sitoutunut testaamaan kilpailussa parhaiten menestyviä tuotteita.

Sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti uudenlaisten palvelumallien pohjalta. Niissä huomioidaan myös teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ja tehdään kokeiluja uusien ratkaisujen edistämiseksi. Sekä henkilöstö- ja muiden voimavarojen käyttö että aktiivinen teknologian hyödyntäminen huomioidaan toiminnan ja talouden suunnittelussa, eikä sosiaali- ja terveyslautakunta näe tarvetta erilliselle robotisaatio-ohjelmalle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Teknologian hyödyntäminen voi lisätä esimerkiksi ikääntyneiden valinnan mahdollisuuksia ja yksilöllisten palvelujen järjestämistä, turvallisuutta, virikkeellisyyttä tai mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja näin edistää terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä."

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566