Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/26

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 323

Valtuutettu Seija Muurisen aloite Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköintialueen laajentamisesta

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 39

2

Sijaintikartta

3

Asemakaava nro 6740

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Seija Muurinen ja 15 muuta valtuutettua ovat tehneet 20.5.2015 seuraavan valtuustoaloitteen:

Kulosaaren metroaseman toisella, asemasta kauempana sijaitsevalla liityntäpysäköintialueella on merkittyjen pysäköintiruutujen ulkopuolella käyttämätöntä, hoitamatonta maa-aluetta. Koska pysäköintipaikkoja on liian vähän kysyntään nähden, useina päivinä näkee jonkun pysäköineen tälle pysäköintiruutujen ulkopuoliselle alueella ja saaneen pysäköintivirhesakon.

Esitänkin, että arvioidaan mahdollisuutta Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköintipaikan laajentamiseksi ja pysäköintiruutujen lisäämiseksi nyt käyttämättömänä ja hoitamattomana olevalle alueelle. Vaihtoehtoisesti esitän, että metroaseman kahden pysäköintialueen välinen alue (aivan Itäväylän vieressä - ei soveltune asumiseen) kaavoitetaan pysäköintialueeksi siten, että nämä kaksi erillistä pysäköintialuetta yhdistyvät yhdeksi isommaksi pysäköintialueeksi. Jokainen uusi liityntäpysäköintipaikka vähentää autoliikennettä keskustan suuntaan ja lisää julkisen liikenteen, tässä tapauksessa metron, käyttöä.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Nykyiset liityntäpysäköintialueet

Esittelijä viittaa asiasta saatuihin kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan ja Liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL) johtokunnan lausuntoihin ja toteaa seuraavaa:

Tällä hetkellä Kulosaaren liityntäpysäköinnissä on 140 autopaikkaa. Asemakaavassa pysäköimisalueeksi (LP) osoitetulla alueella on noin 50 autopaikkaa. Liityntäpysäköintialuetta on laajennettu kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä 12.5.2011 tilapäisellä pysäköintialueella entisen huoltoaseman tontille.

Kiinteistölautakunta on vuokrannut kyseisen kaupungin omistuksessa olevan tontin 42063/1 Helsingin kaupungin liikennelaitokselle (HKL) liityntäpysäköintialueeksi 1.9.2012 alkaen toistaiseksi. Laajennusosalla on 90 autopaikkaa. Aluetta hallinnoi rakennusvirasto.

Liityntäpysäköintialueen laajentamismahdollisuudet

Liityntäpysäköintialueitten laajentamismahdollisuudet ovat varsin rajalliset.

Tilapäisen pysäköintialueen lounaisnurkassa, merkittyjen pysäköintipaikkojen ja metroradan vieressä olevan kallioleikkauksen välissä on käyttämätöntä maa-aluetta. Alueelle on kuitenkin mahdollista
toteuttaa arviolta vain 2 - 4 autopaikkaa. Toteuttaminen vaatii tarkemmat mittaukset, joista selviää kallioleikkauksen sijainti ja valaistuksen tarve uusien pysäköintipaikkojen osalta.

Nykyisten pysäköintialueiden välinen alue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa muinaismuistoalueeksi (EM). Muinaisjäännösrekisterin mukaan paikalla sijaitsee pronssikautinen hautaröykkiö. Kaikki historialliset muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja eikä niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen tai muu kajoaminen ole lähtökohtaisesti mahdollista. Lisäksi kohta on kallioinen ja topografialtaan jyrkkä. Autopaikkojen toteuttaminen vaatisi louhintaa, mikä nostaa kustannuksia.

Kulosaaren puistokadulle on suunniteltu pyöräkatua osana itäistä baanayhteyttä. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 27.10.2015 hyväksynyt tätä koskevan liikennesuunnitelman välillä Kulosaaren silta Herttoniemi. Pyöräkadun rakentamisen yhteydessä on mahdollista lisätä kadunvarsipysäköintiä noin 20 - 30 paikalla.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) laatiman ”Liityntäpysäköinnin kehittämisohjelma 2020” -raportin mukaan Kulosaaren liityntäpysäkille ei ole suunniteltu rakennettavan lisää pysäköintipaikkoja vuoteen 2020 mennessä.

Liityntäpysäköintialueiden hallinnointi

Kulosaaren nykyiset metron liityntäpysäköintipaikat ovat rakennusviraston hallinnoimaa aluetta. HKL on tilannut näille pysäköintipaikoille kunnossapidon. Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköinnin rakennuttaminen ei kuulu tällä hetkellä HKL:n vastuulle. Mikäli näyttää siltä, että rakentaminen ja kaavan tarkistaminen metroaseman suunnalta kauemmalla sijaitsevalle parkkialueen osalta ei ole lähiaikoina toteutumassa, niin tätä liityntäparkin kehittämistä voi HKL:n puolesta harkita kevyillä ratkaisuilla. Liityntäpysäköinti on tarkoituksenmukaista hoitaa kokonaisuutena HKL:n toimesta, kuten HKL:n johtosäännöstä ilmenee.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 39

2

Sijaintikartta

3

Asemakaava nro 6740

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1088

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolla seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

09.11.2015 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 01.10.2015 § 435

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Seija Muurisen ja 15 muun kaupunginvaltuutetun valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta on vuokrannut kaupungin omistuksessa olevan tontin 42063/1 Helsingin kaupungin liikennelaitokselle (HKL) liityntäpysäköintialueeksi 1.9.2012 alkaen toistaiseksi.

Aluetta hallinnoi HKR. HSL:n laatiman liityntäpysäköintistrategian mukaan Kulosaareen ei ole suunnitteilla uusia pysäköintipaikkoja. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan Kulosaaren puistokadulle suunnitellaan pyöräkatua osana itäistä baanayhteyttä. Tässä yhteydessä on mahdollista lisätä kadunvarsipysäköintiä.

Kiinteistölautakunnan mielestä pysäköintipaikkojen lisäämistä kyseisen tontin lounaisnurkassa vielä hyödyntämättä olevalle maa-alueelle voidaan harkita, vaikkakin lisäysmahdollisuudet ovat pienet. Sen sijaan tontin ulkopuolella olevan muinaismuistoalueen (EM) ottaminen pysäköintikäyttöön ei ole muinaismuistolain nojalla lähtökohtaisesti mahdollista.

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Esko Patrikainen

Lisätiedot

Miia Pasuri, kiinteistölakimies, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 22.09.2015 § 161

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuustoaloitteesta Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköintipaikan laajentamiseksi:

Kulosaaren metroaseman toisella, asemasta kauempana sijaitsevalla, liityntäpysäköintialueella on merkittyjen pysäköintiruutujen ulkopuolella käyttämätöntä maa-aluetta. Pysäköintialueen ajoittaisesta täyttöasteesta johtuen osa autoilijoista käyttää tätä pysäköintiruutujen ulkopuolista aluetta parkkipaikkanaan.

Aloitteessa esitetään arvioitavaksi mahdollisuutta liityntäpysäköintipaikan laajentamiseksi pysäköintiruutuja lisäämällä nyt käyttämättömänä ja hoitamattomana olevalle alueelle. Vaihtoehtoisesti esitetään, että metroaseman kahden liityntäpysäköintialueen välinen alue kaavoitetaan pysäköintialueeksi. Aloitetta perustellaan keskustan suuntaan vähenevällä ajoneuvoliikenteellä.

HSL:n laatiman ”Liityntäpysäköinnin kehittämisohjelma 2020” -raportin mukaan Kulosaaren liityntäpysäkille ei ole kaavailtu rakennettavan lisää parkkipaikkoja vuoteen 2020 mennessä.

Pysäköintialueiden välissä (kaavassa EM-merkityllä alueella) on kallioista metsää, joka pitäisi louhia pois liityntäpysäköinnin laajentamiseksi. EM-merkitty alue on muinaismuistoaluetta. Historialliset muinaismuistojäännökset ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja. Pysäköintipaikkojen tekeminen tälle paikalle ei ole lähtökohtaisesti mahdollista.

Kaupunkisuunnitteluviraston (Ksv) mukaan Kulosaaren puistokadulle suunnitellaan pyöräkatua osana itäistä baanayhteyttä, jolloin myös kadunvarsipysäköinnin lisäämismahdollisuutta tarkastellaan. Pyöräkadun liikennesuunnitelma on määrä tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi syksyn 2015 aikana.

Kulosaaren nykyiset metron liityntäpysäköintipaikat ovat HKR:n hallinnoimaa aluetta. HKL on tilannut näille pysäköintipaikoille kunnossapidon. Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköinnin rakennuttaminen ei kuulu tällä hetkellä HKL:n vastuulle.

Mikäli näyttää siltä, että rakentaminen ja kaavan tarkistaminen metroaseman suunnalta kauemmalla sijaitsevalle parkkialueen osalta ei ole lähiaikoina toteutumassa, niin tätä liityntäparkin kehittämistä voi HKL:n puolesta harkita kevyillä ratkaisuilla.

Metroreitin varrella maankäytön tulee pitkällä aikavälillä kohdistua Helsingin yleiskaavaluonnoksen mukaisesti tiiviiseen asunto- ja työpaikkarakentamiseen metron aiheuttamat ympäristövaikutukset huomioiden.

Liityntäpysäköinti on tarkoituksenmukaista hoitaa kokonaisuutena HKL:n toimesta, kuten HKL:n johtosäännöstä ilmenee.

Käsittely

22.09.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lausunnon loppuun lisätään seuraava kappale: Liityntäpysäköinti on tarkoituksenmukaista hoitaa kokonaisuutena HKL:n toimesta, kuten HKL:n johtosäännöstä ilmenee.

Esittelijä

yksikön johtaja

Juha Saarikoski

Lisätiedot

Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 15.09.2015 § 392

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Tällä hetkellä Kulosaaren liityntäpysäköinnissä on yhteensä 140 autopaikkaa. Asemakaavassa pysäköintialueeksi (LP) osoitetulla alueella on noin 50 autopaikkaa. Liityntäpysäköintialuetta laajennettiin tilapäisellä pysäköintialueella entisen huoltoaseman tontille vuonna 2011. Laajennusosalla on 90 autopaikkaa.

Tilapäisen pysäköintialueen lounaisnurkassa, merkittyjen pysäköintipaikkojen ja metroradan vieressä olevan kallioleikkauksen välissä on käyttämätöntä maa-aluetta. Sinne on kuitenkin mahdollista toteuttaa vain noin 2 - 4 autopaikkaa, eli lisäysmahdollisuudet ovat hyvin pienet.

Kahden pysäköintialueen välinen alue on voimassa olevassa asemakaavassa muinaismuistoaluetta (EM). Alueella sijaitsee toinen Kulosaaren kahdesta pronssikautisesta hautaröykkiöstä. Kaikki historialliset muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja eikä niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen tai muu kajoaminen ole lähtökohtaisesti mahdollista.

HSL:n liityntäpysäköintistrategian mukaan Kulosaareen ei ole suunnitteilla uusia pysäköintipaikkoja autoille.

Kulosaaren puistokadulle suunnitellaan pyöräkatua osana itäistä baanayhteyttä. Tässä yhteydessä myös kadunvarsipysäköinnin lisääminen on mahdollista. Liikennesuunnitelma on tarkoitus viedä kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi syksyn 2015 aikana. 

Yleisten töiden lautakunta ei puolla valtuustoaloitetta.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.09.2015 § 246

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle.

Tällä hetkellä Kulosaaren liityntäpysäköinnissä on 140 autopaikkaa. Asemakaavassa pysäköimisalueeksi (LP) osoitetulla alueella on noin 50 autopaikkaa. Liityntäpysäköintialuetta laajennettiin kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä 12.5.2011 tilapäisellä pysäköintialueella entisen huoltoaseman tontille. Laajennusosalla on 90 autopaikkaa. HSL:n liityntäpysäköintistrategian mukaan Kulosaareen ei ole suunnitteilla uusia pysäköintipaikkoja autoille.

Tilapäisen pysäköintialueen lounaisnurkassa, merkittyjen pysäköintipaikkojen ja metroradan vieressä olevan kallioleikkauksen välissä on käyttämätöntä maa-aluetta. Alueelle on kuitenkin mahdollista toteuttaa vain n. 2 - 4 autopaikkaa, eli lisäysmahdollisuudet ovat hyvin pienet. Toteuttaminen vaatii tarkemmat mittaukset, joista selviää kallioleikkauksen sijainti ja valaistuksen tarve uusien pysäköintipaikkojen osalta.

Kahden pysäköintialueen välinen alue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa muinaismuistoalueeksi (EM). Muinaisjäännösrekisterin mukaan paikalla sijaitsee pronssikautinen hautaröykkiö. Kaikki historialliset muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja eikä niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen tai muu kajoaminen ole lähtökohtaisesti mahdollista. Lisäksi kohta on kallioinen ja topografialtaan jyrkkä. Autopaikkojen toteuttaminen vaatisi louhintaa, mikä nostaa kustannuksia.

Kulosaaren puistokadulle suunnitellaan pyöräkatua osana itäistä baanayhteyttä. Tässä yhteydessä myös kadunvarsipysäköinnin lisääminen on mahdollista. Pyöräkadun liikennesuunnitelma on tarkoitus tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi syksyn 2015 aikana.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Anri Linden, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi

Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 37047

laura.hietakorpi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566