Helsingfors stad

Protokoll

19/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/15

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 312

Den av ledamoten Jasmin Hamid väckta motionen om inrättande av en lånefond för koloniträdgårds- och sommarstugeföreningarna

HEL 2015-007311 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Jasmin Hamid väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tuomo Mäkinen, finansieringschef, telefon: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite

2

Siirtolapuutarhayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli

3

Kesämajayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Ledamoten Jasmin Hamid och 29 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda möjligheten att inrätta en fond ur vilken koloniträdgårds- och sommarstugeföreningar kan få lån för renovering.

Motionen har sin grund i att föreningarna har problem med att få banklån eftersom de har problem med att ställa säkerhet. Förhoppningen är att kostnaderna för renoveringsinvesteringar ska kunna fördelas på flera år om staden beviljar lån för finansieringen.

Det finns nio koloniträdgårdsområden i Helsingfors. Varje område underhålls och förvaltas av en separat koloniträdgårdsförening. Avfallshanteringen och vattentjänsterna hör till det som sköts av föreningarna. Byggnadskontoret har till föreningarna överlåtit de byggnader och de olika anordningar, bl.a. sommarvattenledningar, som ligger i föreningarnas områden och ägs av byggnadskontoret och dessutom träffat avtal med föreningarna om skötseln av allmänna områden. Byggnadskontoret bidrar till renoverings- och underhållskostnaderna endast om en separat överenskommelse träffas om detta.

Enligt arrendeavtalen får de allmänna områdena inom koloniträdgårdsområdena sommartid användas för allmän rekreation, och staden sköter därför i avtalen fastslagna underhålls- och reparationsarbeten i områdena (bl.a. vägar med därtill hörande broar, trappor, parkeringsplatser, trafikmärken, vägvisare, öppna platser, granhäckar kring områdena, träd och skogsdungar).

Sommarstugeområdena i Helsingfors är också nio till antalet. De avviker från koloniträdgårdsområdena genom att stugorna saknar egna lotter (gårdsplaner). Det är fråga om områden som är avsedda för allmän rekreation trots att där finns privata stugor.

Det i motionen nämnda hindret för koloniträdgårdsföreningarna att bli beviljade banklån för att få sitt renoveringsbehov tillgodosett beror på att arrendeavtalen förbjuder överföring av arrenderätten till en annan. Detta innebär i praktiken att föreningarna inte kan använda arrenderätten som säkerhet för ett banklån. Sommarstugeföreningarna däremot kan överföra arrenderätten i enlighet med 8 punkten i avtalen förutsatt att staden skriftligt ger sitt tillstånd därtill.

Oulunkylän Siirtolapuutarhayhdistys ry kontaktade i början av september staden genom en skrivelse där föreningen frågar vilka möjligheter det finns att antingen stryka 11 § i arrendeavtalet, vilken gäller förbud mot överföring, eller omarbeta paragrafen så att den inte är ett hinder för att ansöka om inteckningar. Staden har redan inlett en utredning i saken. Enligt Esbo stads tomtenhet finns det inte exempelvis i arrendeavtalet för Bolarskogs koloniträdgård några motsvarande hinder för banklån. 

Stadsstyrelsen framhåller att koloniträdgårds- och sommarstugeföreningarna i regel behöver relativt små lån i förhållande till driftsutgifterna också när det gäller stora renoveringar, och det är därför inte motiverat att en lånefond inrättas och förvaltas för att föreningarna ska kunna få lån – det administrativa arbetet blir för stort och kostnaderna för höga.

Nämnden för allmänna arbeten kommer i fråga om en lösning för Åggelby koloniträdgård separat att behandla frågan om huruvida det är nödvändigt med ett förbud mot att överföra arrenderätten, vilket är ett kategoriskt hinder för banklån, i fall där staden som arrendegivare och en koloniträdgårdsförening som arrendetagare har ett gemensamt intresse av att en renovering blir genomförd. De gällande arrendeavtalen tillåter redan nu att sommarstugeföreningarna överför arrenderätten förutsatt att staden skriftligt ger sitt samtycke därtill.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tuomo Mäkinen, finansieringschef, telefon: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite

2

Siirtolapuutarhayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli

3

Kesämajayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1085

HEL 2015-007311 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jasmin Hamidin aloitteen lainarahaston perustamisesta helsinkiläisille siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistyksille loppuun käsitellyksi.

09.11.2015 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566