Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/13

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 310

Valtuutettu Oskalan aloite liikennevalvonnan resurssien lisääminen siviilipalvelusmiehillä

HEL 2015-003838 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Hannu Oskalan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oskala Hannu valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015 asia 11

2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto, 2.11.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuutettu Hannu Oskala ja 26 muuta kaupunginvaltuutettua ovat esittäneet valtuustoaloitteessaan, että Helsingin kaupunki selvittäisi mahdollisuudet siihen, että Helsinki maksaisi kolmen siviilipalvelusmiehen kustannukset poliisin liikenneturvallisuuskeskukseen tekemään liikennevalvontaa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon ja toteaa, että Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto on yhdessä Helsingin kaupungin rakennusviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen (nykyinen kaupunginkanslia) sekä liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, sisäasiainministeriön, poliisihallinnon, oikeusministeriön ja Helsingin poliisilaitoksen kanssa selvittänyt syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana mahdollisuuksia kehittää kunnallista kameravalvontaa nykyisen lainsäädännön ja toisaalta oikeusministeriön vuonna 2008 laatiman mietinnön "Kuntien osallistuminen automaattiseen liikennevalvontaan" (OM 2008:4) pohjalta.

Selvitystyön kuluessa todettiin mm. että kaupungilla olisi mahdollisuus lainsäädännön puitteissa osallistua automaattiseen liikennevalvontaan palkkaamalla avustavaa henkilökuntaa poliisin liikennevalvontakeskukseen (nykyisin liikenneturvallisuuskeskus).

Vuoden 2013 selvitystyön mukaan keskeinen este avustavan henkilökunnan palkkaamiselle oli se, että nykyisen lainsäädännön mukaan rikemaksun voi määrätä vain toimivaltainen poliisi. Tämän vuoksi poliisien resursointi vaikutti keskeisenä pullonkaulana automaattisen liikennevalvonnan toimintamahdollisuuksiin.

Valtakunnallisen poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen perustaminen (1.4.2014) ja sen tuomat prosessien ja tietojärjestelmien tehostamiset ovat kuitenkin muuttaneet tilannetta vuoden 2013 jälkeen niin, että avustavan henkilökunnan lisääminen liikenneturvallisuuskeskuksen palvelukseen on ajateltu olevan pienessä mittakaavassa mahdollista.

Helsingin automaattisen kameravalvonnan tehostaminen on ollut kaupunkisuunnitteluviraston liikenneturvallisuustyön keskeisiä tavoitteita jo pitkään. Vuosien 2012–2013 selvitystyön yhteydessä arvioitiin, että tehostuneen kameravalvonnan avulla voidaan vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia.

Helsingin poliisilaitos suhtautuu lausunnossaan aloitteen mukaiseen toimintaan varauksellisesti. Valtiontalouden tarkastusviraston 31.7.2015 annetusta kannanotosta ulkopuolisen täydentävän rahoituksen käyttämisestä poliisitoiminnassa on pääteltävissä, että järjestely, jossa kaupunki hankkii rahallista vastiketta vastaan poliisilta palveluita, on ristiriidassa kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun vaatimusten kanssa.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen rooli on toimia valtakunnallisena poliisiyksikkönä, jonka valvontatoimet kohdistuvat koko alueelle tasapuolisesti.

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa mainittu liikennevalvontatehtävien hoito on tärkeää. Kaupunki on tästä syystä myötävaikuttanut liikennevalvonnan tehostamiseen hankkimalla valvontakameroita poliisin käyttöön. Liikennevalvontatehtävät kuuluvat valtiolle eikä kuntien tehtäviä ja vastuita tule nykyisestään lisätä. Valtion tulisi kohdentaa kuuluvaan liikennevalvontaan riittävästi henkilöresursseja, jotta kameravalvontaa voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti.  Aloitteessa esitetty kolmen siiviilipalvelusmiehen käyttö poliisin valtakunnallisessa liikenneturvallisuuskeskuksessa kohdennettuna Helsingin kaupungin alueella olevien kameroiden liikennevalvontatehtäviin ei näyttäisi olevan valtion talouden tarkastusviraston kannanoton mukaisen yhdenvertaisuusperiaatteen perusteella mahdollista. Siivilipalvelusmiesten käyttö valtakunnalliseen liikennevalvontatehtäviin kaupungin kustannuksella ei ole mahdollista.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oskala Hannu valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015 asia 11

2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto, 2.11.2015

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1050

HEL 2015-003838 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Hannu Oskalan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.06.2015 § 176

HEL 2015-003838 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunginvaltuutettu Hannu Oskala ja 26 muuta kaupunginvaltuutettua ovat esittäneet valtuustoaloitteessaan huolensa Helsingin automaattisen liikennevalvonnan tilasta. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Helsingin kaupunki selvittäisi mahdollisuudet siihen, että Helsinki maksaisi kolmen siviilipalvelusmiehen kustannukset poliisin liikenneturvallisuuskeskukseen tekemään liikennevalvontaa.

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto on yhdessä Helsingin kaupungin rakennusviraston, kaupunginkanslian talous- ja kehittämiskeskuksen sekä liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, sisäasiainministeriön, poliisihallinnon, oikeusministeriön ja Helsingin poliisilaitoksen kanssa selvittänyt syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana mahdollisuuksia kehittää kunnallista kameravalvontaa nykyisen lainsäädännön ja toisaalta oikeusministeriön vuonna 2008 laatiman mietinnön "Kuntien osallistuminen automaattiseen liikennevalvontaan" (OM 2008:4) pohjalta.

Selvitystyön kuluessa todettiin mm. että kaupungilla on mahdollisuus nykyisen lainsäädännön puitteissa osallistua automaattiseen liikennevalvontaan palkkaamalla avustavaa henkilökuntaa poliisin liikennevalvontakeskukseen (nykyisin liikenneturvallisuuskeskus). Vuoden 2013 selvitystyön mukaan keskeinen este avustavan henkilökunnan palkkaamiselle oli se, että nykyisen lainsäädännön mukaan rikemaksun voi määrätä vain toimivaltainen poliisi. Tämän vuoksi poliisien resursointi vaikutti keskeisenä pullonkaulana automaattisen liikennevalvonnan toimintamahdollisuuksiin. Valtakunnallisen poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen perustaminen (1.4.2014) ja sen tuomat prosessien ja tietojärjestelmien tehostamiset ovat kuitenkin muuttaneet tilannetta vuoden 2013 jälkeen niin, että tällä hetkellä avustavan henkilökunnan lisääminen liikenneturvallisuuskeskuksen palvelukseen olisi pienessä mittakaavassa mahdollista.

Helsingin automaattisen kameravalvonnan tehostaminen on ollut kaupunkisuunnitteluviraston liikenneturvallisuustyön keskeisiä tavoitteita jo pitkään. Vuosien 2012–2013 selvitystyön yhteydessä arvioitiin, että tehostuneen kameravalvonnan henkilövahinko-onnettomuuksien vähentymisen seurauksena tuomat vuotuiset säästöt olisivat Helsingissä noin miljoonan euron luokkaa. Kaupunkisuunnitteluvirasto ei näin ollen näe estettä valtuustoaloitteen toteuttamiselle, mikäli kaupunginkanslia pystyy osoittamaan aloitteen toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Toimenpiteen oikean kohdentumisen varmistamiseksi on kuitenkin toteuttamisvaiheessa neuvoteltava Helsingin poliisilaitoksen ja Poliisihallituksen kanssa mahdollisuudesta kohdentaa palkattavan henkilökunnan työ nimenomaan Helsingin kameravalvontakohteisiin.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Hanna Strömmer, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37106

hanna.strommer(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566