Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/12

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 309

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 47 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 28.1.2015, että Helsinki liputtaisi jatkossa viittomakielen päivänä (12.2.) kuurojenopetuksen isän Carl Oscar Malmin syntymäpäivänä.

Kuurojen Liitto ry:n liittokokous päätti vuonna 2009, että vuosittain vietetään erityistä viittomakielen päivää. Päivä on tarkoitettu Suomen kuurojen oman äidinkielen, suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen, juhlapäiväksi. Viittomakielen päivää on vietetty vuodesta 2010 alkaen.

Kaupunginvaltuustolle esitellyssä aloitevastauksessa ei esitetty liputtamista viittomakielen päivänä. Kaupunginvaltuusto päätti 23.9.2015, 224 § palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupungintalolla järjestetään liputus viittomakielen päivänä.

Kaupunginhallitus päätti 12.10.2015, 960 § muuttaa 31.1.2005, 123 § antamiaan liputusohjeita siten, että kaupungintalolla järjestetään liputus viittomakielen päivänä.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. Pykälän 4 momentin mukaan, jos kaupunginvaltuusto päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi, aloite on esitettävä uudelleen valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa palauttamispäätöksestä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä

Oheismateriaali

1

Päätös liputusohjeen muuttamisesta (Khs 12.10.2015, 960 §)

2

Ohjeet liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1049

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

07.09.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 23.09.2015 § 224

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

23.09.2015 Palautettiin

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Leo Stranius valtuutettu Veronika Honkasalon kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupungintalolla järjestetään liputus viittomakielen päivänä.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

2 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Leo Straniuksen palautusehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteltavaksi siten, että kaupungintalolla järjestetään liputus viittomakielen päivänä.

Jaa-äänet: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Rene Hursti, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo

Ei-äänet: 48
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 7
Nina Huru, Seppo Kanerva, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, Tomi Sevander, Tuulikki Vuorinen

Poissa: 1
Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566