Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 301

Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Wille Rydmanille eron opetuslautakunnasta ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista sekä

2.     valita Daniel Sazonovin uudeksi jäseneksi ja Anniina Palmin uudeksi varapuheenjohtajaksi opetuslautakuntaan ja sen suomenkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto totesi, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen opetuslautakunnassa ja sen suomenkielisessä jaostossa on Elisa Koponen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Laura Rissanen ehdottanut Daniel Sazonovia uudeksi jäseneksi ja Anniina Palmia puheenjohtajaksi opetuslautakuntaan ja sen suomenkieliseen jaostoon.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Wille Rydmanin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Wille Rydmanille eron opetuslautakunnasta ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista sekä

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi opetuslautakuntaan ja sen suomenkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen opetuslautakunnassa ja sen suomenkielisessä jaostossa on Elisa Koponen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 (5 §) Wille Rydmanin (Kok.) jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi opetuslautakuntaan ja sen  suomenkieliseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Wille Rydman pyytää 4.11.2015 eroa opetuslautakunnasta ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Opetustoimen johtosäännön (27.8.2014, 2 §) mukaan lautakunnan suomenkieliset jäsenet muodostavat suomenkielisen jaoston. Valittavan henkilön tulee kuulua suomenkieliseen kieliryhmään ja oltava vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n (365/1995) mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Wille Rydmanin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Opetuslautakunta

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1089

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Wille Rydmanille eron opetuslautakunnasta ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista sekä

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi opetuslautakuntaan ja sen suomenkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen opetuslautakunnassa ja sen suomenkielisessä jaostossa on Elisa Koponen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566