Helsingfors stad

Protokoll

19/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/12

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 309

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om flaggning på teckenspråkets dag

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Leo Stranius och 47 andra ledamöter föreslår i sin motion 28.1.2015 att staden ska börja flagga på teckenspråkets dag (12 februari), som är dövundervisningens faders, Carl Oscar Malms, födelsedag.

Finlands Dövas Förbund rf:s förbundsmöte beslutade år 2009 att teckenspråkets dag skulle börja firas varje år. Dagen är avsedd att vara en festdag för de döva finländarnas eget modersmål, det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Teckenspråkets dag har firats sedan år 2010.

I det motionssvar som förelades stadsfullmäktige föreslogs det ingen flaggning på teckenspråkets dag. Stadsfullmäktige beslutade 23.9.2015 (224 §) återremittera motionen för ny beredning så att det ordnas flaggning på stadshuset på teckenspråkets dag.

Stadsstyrelsen beslutade 12.10.2015 (960 §) ändra flaggningsanvisningarna fastslagna av stadsstyrelsen 31.1.2005 (123 §) utgående från att det ordnas flaggning vid stadshuset på teckenspråkets dag.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter. Enligt 22 § 4 mom. ska en motion, om stadsfullmäktige beslutar återremittera den för ny beredning, föreläggas fullmäktige på nytt inom åtta månader efter beslutet om återremiss.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä

Bilagematerial

1

Päätös liputusohjeen muuttamisesta (Khs 12.10.2015, 960 §)

2

Ohjeet liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1049

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

07.09.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 23.09.2015 § 224

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning.

Behandling

23.09.2015 Återremitterades

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Leo Stranius understödd av ledamoten Veronika Honkasalo under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning så att det ordnas flaggning på stadshuset på teckenspråkets dag.

Redogörelsen befanns vara riktig.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Leo Stranius förslag om återremiss godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning så att det ordnas flaggning på stadshuset på teckenspråkets dag.

Ja-röster: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Rene Hursti, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo

Nej-röster: 48
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 7
Nina Huru, Seppo Kanerva, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, Tomi Sevander, Tuulikki Vuorinen

Frånvarande: 1
Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Victor Andersson, stadssekreterare, telefon: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566