Helsingfors stad

Protokoll

19/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/13

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 310

Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om ökade resurser för trafikövervakning genom anställning av civiltjänstgörare

HEL 2015-003838 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Oskala Hannu valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015 asia 11

2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto, 2.11.2015

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Hannu Oskala och 26 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad utreder möjligheterna att Helsingfors betalar kostnaderna för tre civiltjänstgörare som anställs vid polisens trafiksäkerhetscentral för att utföra trafikövervakning.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsplaneringskontorets utlåtande och konstaterar att stadsplaneringskontoret i samverkan med byggnadskontoret, ekonomi- och planeringscentralen (nuvarande stadskansliet), kommunikationsministeriet, finansministeriet, inrikesministeriet, polisstyrelsen, justitieministeriet och Helsingfors polisinrättning under hösten 2012 och våren 2013 har utrett möjligheterna att utveckla den kommunala kameraövervakningen utifrån den gällande lagstiftningen och justitieministeriets betänkande "Kommunernas deltagande i den automatiska trafikövervakningen" (OM 2008:4) från år 2008.

Under utredningsarbetet konstaterades bl.a. att staden har en möjlighet att inom ramen för lagstiftningen delta i den automatiska trafikövervakningen genom att anställa biträdande personal till polisens trafikövervakningscentral (numera trafiksäkerhetscentralen).

Enligt 2013 års utredningsarbete är ett väsentligt hinder för anställningen av personal att en ordningsbot enligt den gällande lagstiftningen kan utfärdas endast av en behörig polis. Därför var allokeringen av resurser för poliserna en väsentlig flaskhals i fråga om verksamhetsmöjligheterna för den automatiska trafikövervakningen.

Grundandet av polisens nationella trafiksäkerhetscentral (1.4.2014) och de effektiviseringar i fråga om processer och datasystem som det medfört har emellertid ändrat situationen efter år 2013 så att en småskalig ökning av den biträdande personalen inom trafiksäkerhetscentralen har betraktats möjlig.

Effektiviseringen av Helsingfors automatiska kameraövervakning har redan under en längre tid varit ett viktigt mål för stadsplaneringskontorets trafiksäkerhetsarbete. I samband med utredningsarbetet 2012–2013 bedömdes att personskadeolyckorna kan minskas med hjälp av effektivare kameraövervakning.

I sitt utlåtande förhåller sig Helsingfors polisinrättning återhållsamt till den verksamhet som föreslås i motionen. Av statens revisionsverks ställningstagande 31.7.2015 om användning av extern kompletterande finansiering i polisverksamheten kan tydas att ett arrangemang där staden köper tjänster av polisen för en finansiell ersättning strider mot kraven på medborgarnas likabehandling.

Polisens trafiksäkerhetscentrals roll är att fungera som en nationell polisenhet, vars övervakningsåtgärder riktas jämlikt till hela området.

Stadsstyrelsen konstaterar att skötandet av de trafikövervakningsuppgifter som nämns i motionen är viktigt. Staden har därför tagit del av effektiviseringen av trafikövervakningen genom att skaffa övervakningskameror som polisen kan använda. Trafikövervakningsuppgifterna hör till staten och kommunernas uppgifter och ansvar ska inte ökas utöver det befintliga. Staten bör rikta tillräckligt med personalresurser till den tillhörande trafikövervakningen så att kameraövervakningen utnyttjas till fullo. Att i enlighet med motionen använda tre civiltjänstgörare på polisens nationella trafikövervakningscentral för trafikövervakningsuppgifter med hjälp av kameror i Helsingfors stads område verkar inte vara möjligt med anledning av jämlikhetsprincipen som statens revisionsverk lyfter fram i sitt ställningstagande. Att använda civiltjänstgörare för nationella trafikövervakningsuppgifter på stadens bekostnad är inte möjligt.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Oskala Hannu valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015 asia 11

2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto, 2.11.2015

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1050

HEL 2015-003838 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Hannu Oskalan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.06.2015 § 176

HEL 2015-003838 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunginvaltuutettu Hannu Oskala ja 26 muuta kaupunginvaltuutettua ovat esittäneet valtuustoaloitteessaan huolensa Helsingin automaattisen liikennevalvonnan tilasta. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Helsingin kaupunki selvittäisi mahdollisuudet siihen, että Helsinki maksaisi kolmen siviilipalvelusmiehen kustannukset poliisin liikenneturvallisuuskeskukseen tekemään liikennevalvontaa.

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto on yhdessä Helsingin kaupungin rakennusviraston, kaupunginkanslian talous- ja kehittämiskeskuksen sekä liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, sisäasiainministeriön, poliisihallinnon, oikeusministeriön ja Helsingin poliisilaitoksen kanssa selvittänyt syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana mahdollisuuksia kehittää kunnallista kameravalvontaa nykyisen lainsäädännön ja toisaalta oikeusministeriön vuonna 2008 laatiman mietinnön "Kuntien osallistuminen automaattiseen liikennevalvontaan" (OM 2008:4) pohjalta.

Selvitystyön kuluessa todettiin mm. että kaupungilla on mahdollisuus nykyisen lainsäädännön puitteissa osallistua automaattiseen liikennevalvontaan palkkaamalla avustavaa henkilökuntaa poliisin liikennevalvontakeskukseen (nykyisin liikenneturvallisuuskeskus). Vuoden 2013 selvitystyön mukaan keskeinen este avustavan henkilökunnan palkkaamiselle oli se, että nykyisen lainsäädännön mukaan rikemaksun voi määrätä vain toimivaltainen poliisi. Tämän vuoksi poliisien resursointi vaikutti keskeisenä pullonkaulana automaattisen liikennevalvonnan toimintamahdollisuuksiin. Valtakunnallisen poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen perustaminen (1.4.2014) ja sen tuomat prosessien ja tietojärjestelmien tehostamiset ovat kuitenkin muuttaneet tilannetta vuoden 2013 jälkeen niin, että tällä hetkellä avustavan henkilökunnan lisääminen liikenneturvallisuuskeskuksen palvelukseen olisi pienessä mittakaavassa mahdollista.

Helsingin automaattisen kameravalvonnan tehostaminen on ollut kaupunkisuunnitteluviraston liikenneturvallisuustyön keskeisiä tavoitteita jo pitkään. Vuosien 2012–2013 selvitystyön yhteydessä arvioitiin, että tehostuneen kameravalvonnan henkilövahinko-onnettomuuksien vähentymisen seurauksena tuomat vuotuiset säästöt olisivat Helsingissä noin miljoonan euron luokkaa. Kaupunkisuunnitteluvirasto ei näin ollen näe estettä valtuustoaloitteen toteuttamiselle, mikäli kaupunginkanslia pystyy osoittamaan aloitteen toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Toimenpiteen oikean kohdentumisen varmistamiseksi on kuitenkin toteuttamisvaiheessa neuvoteltava Helsingin poliisilaitoksen ja Poliisihallituksen kanssa mahdollisuudesta kohdentaa palkattavan henkilökunnan työ nimenomaan Helsingin kameravalvontakohteisiin.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Hanna Strömmer, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37106

hanna.strommer(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566