Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/7

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 303

Kalasataman Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 1. vaiheen liikennesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2015-009076 T 08 00 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä jatkosuunnittelun pohjaksi kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6474-7 mukaisen Kalasataman Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 1.vaiheen liikennesuunnitelman.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6474-7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HSL

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Sörnäisten rantatieltä Kalasataman alueelle jatkettava Vilhonvuorenkatu toimii Kalasataman eteläosan sisääntulokatuna. Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun muodostama kokoojakatuosuus täydentää Kalasataman katuverkkoa ja yhdistää Sörnäisten rantatien, Parrulaiturin ja Hermannin rantatien.

Katuosuus on myös sujuva joukkoliikenteen yhteys Sörnäisten rantatien ja Kalasataman metroaseman välillä. Katuosuudella varaudutaan linja-autoliikenteen kasvuun ja mahdolliseen raitioliikenteeseen myöhemmin.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Kalasataman Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 1.vaiheen liikennesuunnitelma on Vilhonvuorenkadun osalta 21.4.2015 kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän Vilhonvuorenkadun jatkeen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12302 mukainen. Koksikadun osalta liikennesuunnitelma on asemakaavojen 12106 (tullut voimaan 21.12.2012), 12227 (tullut voimaan 5.12.2014) ja 12291 (tullut voimaan 22.5.2015) mukainen. 

Liikennesuunnitelma liittyy pohjoisosassa kaupunkisuunnittelulautakunnan 25.3.2014 hyväksymään Kalasataman keskuksen ensimmäisen vaiheen liikennesuunnitelmaan (liikennesuunnitteluosaston piirustus 6297-1). Kalasataman keskuksen vilkkaimmin liikennöityjen lähikatujen liikennejärjestelyissä varaudutaan pitkäkestoiseen välivaiheeseen ennen Sörnäistentunnelin rakentamista. Tällöin Kalasataman keskus on jo avattu, mutta keskustan ja Lahdenväylän välinen pääkatuliikenne kulkee vielä metroaseman ali.

Liikennesuunnitelma liittyy länsiosassa nykyiseen Sörnäisten rantatiehen. Liikennesuunnitelmassa on myös varauduttu Sörnäistentunneliin, jonka alustava liikennesuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 4.6.2013 (liikennesuunnitteluosaston piirustukset 6199-7 ja 6200-1).

Pyöräliikenteen laatukäytävien (baanojen) verkkosuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 5.3.2013 (liikennesuunnitteluosaston piirustus 6168-7). Baanan linjaus Kalasataman keskuksesta etelään riippuu kuitenkin Kalasataman eteläosan raideliikenteen ratkaisuista. Tarkoituksenmukaisin baanareitti voidaan valita vasta, kun Kruunusiltoihin eli Laajasalon raitio- ja pyöräliikenteen siltayhteyksiin kuuluvan osuuden linjaus Kalasataman Nihdistä kantakaupunkiin päätetään.

Helsingin seudun liikenne (HSL) on luonnostellut Kalasataman joukkoliikenteen järjestelyitä Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman laatimisen yhteydessä (käsitelty HSL:n hallituksessa 5.5.2015).

Liikennesuunnitelma

Vilhonvuorenkatu jatketaan Kalasataman alueelle Koksikadun ja Parrulaiturin liittymään asti. Samalla Kalasataman eteläosa liittyy kantakaupungin katuverkkoon. Koksikatu liittyy pohjoisosassa Hermannin rantatien Kalasataman keskuksen kohdan liikennejärjestelyihin. Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun katuosuuden ajorata on ensimmäisessä vaiheessa kaksikaistainen. Joukkoliikenteen kasvuun on kuitenkin varauduttu. Liikennesuunnitelman liitteenä olevassa luonnoksessa on esitetty tilavaraus joko raitioliikenteelle tai bussikaistoille.

Vilhonvuorenkadun liikennemääräksi on arvioitu autoliikenteen osalta noin 8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Koksikadulle on arvioitu noin 6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne-ennuste on tehty tilanteeseen, jossa Sörnäistentunneli on käytössä. Katuosuuden liikennemäärät ovat läpiajoliikenteen vuoksi suuremmat ennen tunnelin valmistumista.   

Vilhonvuorenkadun, Koksikadun ja Parrulaiturin liittymäalueella varaudutaan muutoksiin Hanasaaren alueen maankäytön suunnittelun myötä.  

Pyöräliikenteen pääreitistön osana toimivalle katuosuudelle rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet tai pyöräkaistat. Suunnitelmassa on myös varaus uudelle pyöräliikenteen laatukäytävälle eli baanalle, joka kulkee Koksikadun itäreunalla Hanasaarenlaiturilta Kalasatamankujalle. 

Kalasataman metroaseman kautta kulkevalle raitiotielle on kääntöraidevaraus Koksikadun kolmio - nimisen korttelin ympäri reittiä Koksikatu - Kalasatamankuja - Leonkatu.

Vilhonvuorenkadun varrella on tilaa vieras- ja asiointipysäköinnille.

Suvilahden tonttiliittymä Sörnäisten rantatielle suljetaan. Uusi tonttiliittymä on Vilhonvuorenkadun länsipäässä. 

Vilhonvuorenkadun itäpäässä on nykyinen voimalinjapylväs osittain katualueella. Kadun eteläreunan jalkakäytävä kiertää pylvään, kunnes voimalinja siirtyy maakaapeliin.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen valmistuttua on tiedusteltu liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) ja rakennusviraston (HKR) tarvetta lausunnon antamiselle. Ne ovat todenneet, että suunnitteluyhteistyö on ollut tiivistä eikä erilliseen lausuntokierrokseen ole tarvetta.

Kustannukset

Liikennejärjestelyiden kustannukset sisältyvät uuden alueen asemakaavan toteuttamisesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. Asemakaavaselostuksissa Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun alueen rakentamisesta aiheutuviksi kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 17,5 - 19,5 milj. euroa (alv 0 %). Tämä summa sisältää myös rakennusten purkamisesta ja pilaantuneen maan puhdistamisesta  aiheutuvat esirakentamiskustannukset varsinaisten kadun rakentamiskustannusten lisäksi.

Jatkotoimenpiteet

Rakennusvirasto on käynnistänyt katuosuuden katusuunnittelun.  Katuosuuden rakentaminen alkaa tämän hetkisen arvion mukaan vuonna 2016.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6474-7

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HSL

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Rakennusvirasto

Kaupunkisuunnittelulautakunta

HKL

Helsingin energia

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 18.11.2015

HEL 2015-009076 T 08 00 01

 

 

Kaupunginkanslia on esittänyt liikennelaitos -liikelaitokselle (HKL) lausuntopyynnön Kalasataman Vilhovuorenkadun ja Koksikadun ensimmäisen vaiheen liikennesuunnitelmasta. Sörnäisten rantatieltä Kalasataman alueelle jatkettava Vilhonvuorenkatu toimii Kalasataman eteläosan sisääntulokatuna. Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun muodostama kokoojakatuosuus täydentää Kalasataman katuverkkoa ja yhdistää Sörnäisten rantatien, Parrulaiturin ja Hermannin rantatien.

Katuosuus on myös sujuva joukkoliikenteenyhteys Sörnäisten rantatien ja Kalasataman metroaseman välillä. Katuosuudella varaudutaan linja-autoliikenteen kasvuun ja mahdolliseen raitioliikenteeseen myöhemmin. Kalasataman metroaseman kautta kulkevalle raitiotielle on kääntöraidevaraus Koksikadun kolmio -nimisen korttelin ympäri.

HKL on aiemmin lausunut Kaupunkisuunnitteluvirastolle (Ksv) Koksikadun kolmion asemakaavan muutoksesta, luonnoksesta sekä Vilhovuorenkadun jatkeen asemakaavasta, asemakaavan muutoksesta ja luonnoksesta. Näissä lausunnoissa HKL on painottanut raitiotien suunnittelussa huomion arvoisia seikkoja, jotka ovat seuraavia:

HKL:n näkemyksen mukaan suunniteltaessa tarkemmin liikennejärjestelyjä korttelin alueella tulee huomioida esim. pysäköinnin suunnittelussa, että raitiotioliikenteelle ei aiheudu mahdollisesta väärinpysäköinnistä haittaa. Raitiotien järjestelyt tulee toteuttaa siten, että raitiovaunulle taataan kaikissa tilanteissa häiriötön kulku. Suunniteltaessa asuinrakentamista näin lähelle raitiotieratoja, tulee rakentamisessa kiinnittää erityistä huomioita raitiovaunuliikenteestä aiheutuvaan meluun ja tärinään. Etenkin kääntölenkin kaltaisissa paikoissa, joissa vaunu kulkee lähes koko matkan kaarteessa, aiheutuu raitioliikenteestä normaalia enemmän asukkaita häiritsevää melua ja tärinää. Suunnittelussa tulee huomioida raitiotieradan, ajojohtimien ja pylväiden sekä ripustusten vaatima tila sekä kiinnitysratkaisut.

Raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistumassa olevaa Ksv:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta.

HKL:llä ei ole ko. suunnitelmasta aiemmin lausutun lisäksi kommentoitavaa.

Lisätiedot

Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1094

HEL 2015-009076 T 08 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä jatkosuunnittelun pohjaksi kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6474-7 mukaisen Kalasataman Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 1.vaiheen liikennesuunnitelman.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.08.2015 § 232

HEL 2015-009076 T 08 00 01

Hankenro 0942_7

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6474-7 mukaisen Kalasataman Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 1.vaiheen liikennesuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566