Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/14

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 311

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite koskien Viikin Gardenian toiminnan jatkamiseksi

HEL 2015-006197 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 34

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen ja 15 muuta kaupunginvaltuutettua ovat esittäneet valtuustoaloitteessaan Viikin Gardenian toiminnan jatkamiseksi, että kiinteistöviraston tilakeskuksen Gardenia-Helsingiltä perimän vuokran määräytymisperusteet muutetaan niin, että
20 vuodelle laskettu poistoaika pidennetään 30 vuoteen, poistot lasketaan nykyistä alhaisemmasta arvosta ja pääomavuokra lasketaan rakennuskustannuksista nollakorolla. Aloitteessa esitetään myös, että Gardenian käyttöä kehitetään muun muassa ympäristökasvatuksessa, luontokoulutoiminnassa ja Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen opastuskeskuksena.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallitus päätti 31.8.2015 § 792 muuttaa Oy Gardenia-Helsinki Ab:ta koskevaksi omistajapoliittiseksi linjaukseksi 6 = Purkaminen.

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 4.9.2015, jossa päätettiin ajaa yhtiön toiminta alas vapaaehtoisen selvitystilamenettelyn kautta.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa viitaten edellä esitettyihin päätöksiin, että koska Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminnan lopettamisesta on tehty päätös, ei aloitteessa esitettyä vuokran määräytymisperusteiden muuttamista ja Gardenian käytön kehittämistä ole tarpeen enää selvittää.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 34

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1051

HEL 2015-006197 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566