Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Ryj/17

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 314

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite lämpimän pukukopin toteuttamisesta Violanpuiston kentälle talvikaudeksi

HEL 2015-006205 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyisi tutkimaan mahdollisuutta toteuttaa Violanpuiston kentälle lämmintä pukukoppia talvikaudelle.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus vastasi viimeksi 7.5.2014 valtuutettu Rene Hurstin asiallisesti samansisältöiseen aloitteeseen. Tuolloin kaupunginhallituksen vastauksessa kaupunginvaltuustolle todettiin mm., että ” Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että rakennusviraston ylläpitämillä puistojen 80 luonnonjääkentällä ei ole lämmitettäviä pukukoppeja. Lämmitettäviä pukukoppeja ei ole taloudellisesti perusteltua ottaa käyttöön rakennusviraston ylläpitämille luonnonjääkentille. Lämmitettävien pukusuojien vuosittaiset ylläpitokustannukset olisivat 0,15 – 0,2 milj. euroa, ja pelkästään investointikustannukset nousisivat suuremmiksi kuin vuosittaiset ylläpitokustannukset.”

Kaupunginhallitus toteaa, että rakennusvirasto kokeili talvella 2006 - 2007 Violanpuiston kentällä lämmitettyä pukusuojatilaa. Kokeilun johtopäätöksenä todettiin, että mm. asuinalueiden tasapuolisen kohtelun sekä lämmitettävien pukukoppien investointi- ja ylläpitokustannusten johdosta rakennusvirasto ei voi ottaa pukukoppipalvelua käyttöön.

Violanpuistossa on katos luistimien vaihtoa varten, samoin myös joillakin muillakin rakennusviraston ylläpitämillä luonnonjääkentillä. Rakennusvirasto pyrkii parantamaan palvelua resurssiensa puitteissa siten, että jokaisella luonnonjääluistinkentällä olisi tulevaisuudessa luistelijoiden käytössä luistintenvaihtopiste, kuten esimerkiksi istuimia.

Liikuntaviraston lähimmät lämmitetyt pukusuojat ovat Käpylän tekojääradalla, Kallion tekojääradalla ja Akseli Toivosen kentän luonnonjääkentällä.

Kaupunginhallitus viittaa edellä esitettyyn, ja toteaa, ettei aloitteen toteuttamiselle edelleenkään ole taloudellisia edellytyksiä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1054

HEL 2015-006205 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 25.08.2015 § 358

HEL 2015-006205 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rakennusvirasto ylläpitää 80 puistoissa olevaa luonnonjääluistinkenttää talvisin. Tämän lisäksi liikuntavirastolla on ylläpidossa 56 luistinrataa ja 7 tekojäärataa. Osassa liikuntaviraston luistinradoista on lämmitetty pukusuoja.

Rakennusvirasto kokeili talvella 2006 - 2007  Violanpuiston kentällä lämmitettyä pukusuojatilaa. Kokeilussa selvitettiin, miten lämmitettävä ja talveksi siirrettävä työmaakoppimainen pukusuoja soveltuisi rakennusviraston ylläpidossa olevien luonnonjääkenttien pukusuojaksi. Kokeilun johtopäätöksenä todettiin, että eri asuinalueiden tasapuolisen kohtelun sekä lämmitettävien pukukoppien aiheuttamien investointi- ja ylläpitokustannusten johdosta ei pukukoppipalvelua voida ottaa käyttöön rakennusviraston ylläpitämien jääkenttien yhteydessä. Tämän lisäksi kokeilussa nousi esille sekä kaupunkikuvalliset asiat että pukukopin alttius ilkivallalle ja töhrimiselle.

Tällä hetkellä Violanpuistossa on käytössä katos luistimien vaihtoa varten. Samanlainen järjestely on myös joillakin muillakin rakennusviraston ylläpitämillä luonnonjääkentillä. Rakennusvirasto pyrkii parantamaan palvelua resurssiensa puitteissa siten, että jokaisella luonnonjääluistinkentällä olisi tulevaisuudessa luistelijoiden käytössä luistintenvaihtopiste, kuten esimerkiksi istuimia.

Edelle esitetyn perusteella yleisten töiden lautakunta ei puolla valtuustoaloitteen hyväksymistä.

18.08.2015 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566