Helsingfors stad

Protokoll

19/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/24

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 321

Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om ändring av namnet på en stump av Sjömansgatan till Norssinkatu

HEL 2015-003835 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Pia Pakarinen understödd av ledamoten Wille Rydman under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att namnet på Sjömansgatans avsnitt mellan Skepparebrinken (eller alternativt Annegatan) och Georgsgatan ändras till Norssinkatu.

Redogörelsen befanns vara riktig.

5 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Pia Pakarinens förslag om återremiss godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att namnet på Sjömansgatans avsnitt mellan Skepparebrinken (eller alternativt Annegatan) och Georgsgatan ändras till Norssinkatu.

Ja-röster: 54
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Johanna Nuorteva, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Jukka Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Fatbardhe Hetemaj, Maria Landén, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Blanka: 13
Zahra Abdulla, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Tuuli Kousa, Harri Lindell, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Jaana Pelkonen, Johanna Sumuvuori, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 9
Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1

Pakarinen Pia valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015 asia 14

2

Nimistötoimikunnan kirje 1.4.2015

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pia Pakarinen och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska fira Helsingin normaalilyseos 150-årsjubileum år 2017 genom att ändra Sjömansgatans avsnitt mellan Skepparebrinken (eller alternativt Annegatan) och Georgsgatan till Norssinkatu.

Det berömda Helsingin normaalilyseo, som brukar kallas för Norssi, fyller år 2017 hela 150 år. Det är fråga om en av de äldsta och fortfarande mest högaktade skolorna i landet.

Sjömansgatan avbryts av Skepparebrinken och gatstumpen mellan Norssi och Johannesparken fortsätter därefter som Sjömansgatan ända till Georgsgatan. Det finns inga andra byggnader vid detta gatuavsnitt. En ändring av namnet på Sjömansgatan medför inga praktiska olägenheter på detta gatuavsnitt. Alternativt kan namnändringen gälla för ett gatuavsnitt som börjar 30 meter längre bort i Annegatans korsning.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsplaneringsnämnden har ombetts att ge ett utlåtande i frågan efter att har hört namnkommittén.

Föredraganden hänvisar till utlåtandena och konstaterar följande:

Enligt principen för namnplaneringen i Helsingfors ska hävdvunna och lokalhistoriskt betydelsefulla ortnamn inte ändras, om det inte finns något tvingande skäl som till exempel hänför sig till räddningssäkerheten. Det finns inte tillräckligt tunga skäl till att ens delvis ändra det gamla namnet Sjömansgatan som har varit i bruk redan på 1840-talet.

Den röda tråden inom namnplaneringen är att namnbeståndet ska vara bestående och ha historiskt djup. Det är värdefullt att vi i dag kan gå längs gator med samma namn som invånarna vid grundandet av skolan. Den lokala skolhistorien i områdets namnbestånd syns dessutom i namnet Skolskvären–Koulupuistikko (tidigare Skoltorget–Koulutori) på en prydnadsskvär i korsningen av Högbergsgatan, Bangatan och Georgsgatan. Skvären fick sitt officiella namn år 1928, men det togs upp redan i detaljplanen från 1875.

Stadsplaneringsnämnden tillstyrker inte motionen om att ändra namnet på en del av gatan.

Namnkommittén konstaterar i sitt utlåtande 1.4.2015 att kommittén senast har behandlat motioner med liknande innehåll 10.2.2010 och 25.2.2003. Namnkommittén har båda gångerna konstaterat att det inte finns något tvingande skäl eller behov för en namnändring.

Namnkommittén konstaterar vidare att gatunamnet Sjömans Gatan (nuvarande Sjömansgatan–Merimiehenkatu) togs upp redan år 1842 i stadsingenjören C. W. Gyldéns förslag till detaljplan. Namnet var ett resultat av en innovation att ge namn kring ett sjöfarartema, medan man tidigare i regel hade bildat namn efter person- och ortnamn. Enligt namnkommittén finns det inte tillräckligt tunga skäl till att ens delvis ändra det gamla namnet Sjömansgatan som har varit i bruk redan på 1840-talet. Ändringar i det gamla, hävdvunna, fungerande och lokalhistoriskt värdefulla namnbeståndet kan föreslås bara om ändringarna är nödvändiga för att säkra att adressystemet fungerar. Namnet som enligt förslaget ska ändras är tekniskt fullständigt funktionellt och historiskt och lokalt betydelsefullt.

Att komma med en svensk motsvarighet till det föreslagna namnet Norssinkatu utgör en särskild utmaning eftersom benämningen nors brukar användas om eleverna vid Svenska normallyceum. Nors hänvisar alltså i svenska språket särskilt till eleverna vid den svenska skolan.

Namnkommittén tillstyrker inte motionen om namnändring för ett gatuavsnitt i början av Sjömansgatan.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1

Pakarinen Pia valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015 asia 14

2

Nimistötoimikunnan kirje 1.4.2015

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1061

HEL 2015-003835 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Pia Pakarisen  aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 215

HEL 2015-003835 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyvää tarvetta. Vanhan, jo 1840-luvulta käytössä olleen Merimiehenkadun nimen muuttamiseen edes osittain ei ole riittävän painavia perusteita.

Nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä. On arvokasta, että tänään voimme kulkea samannimisillä kaduilla kuin kaupunkilaiset koulun perustamisen aikoihin. Alueen paikallista kouluhistoriaa nimistön osalta ylläpitää vuonna 1928 virallisesti nimetty, mutta jo vuoden 1875 asemakaavassa näkyvä koristeaukio Koulupuistikko–Skolskvären (aiemmin Koulutori–Skoltorget) Korkeavuorenkadun, Ratakadun ja Yrjönkadun kulmauksessa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta ei puolla valtuustoaloitteessa esitettyä kadunnimen osittaista muuttamista.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566