Helsingfors stad

Protokoll

19/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 301

Val av ledamot och vice ordförande i utbildningsnämnden och dess finska sektion

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Wille Rydman avsked från förtroendeuppdragen som ledamot och vice ordförande i utbildningsnämnden och dess finska sektion

2.     välja Daniel Sazonov till ny ledamot och Anniina Palm till ny vice ordförande i utbildningsnämnden och dess finska sektion för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Elisa Koponen blir personlig ersättare för den nya ledamoten i utbildningsnämnden och dess finska sektion.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Laura Rissanen under diskussionen hade föreslagit att Daniel Sazonov skulle väljas till ny ledamot och Anniina Palm till ny vice ordförande i utbildningsnämnden och dess finska sektion.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Wille Rydmanin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Wille Rydman avsked från förtroendeuppdragen som ledamot och vice ordförande i utbildningsnämnden och dess finska sektion

2.     välja _____________ till ny ledamot och vice ordförande i utbildningsnämnden och dess finska sektion för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Elisa Koponen blir personlig ersättare för den nya ledamoten i utbildningsnämnden och dess finska sektion.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Wille Rydman (Saml.) till ledamot och vice ordförande i utbildningsnämnden och dess finska sektion för den mandattid som utgår med år 2016. Wille Rydman anhåller 4.11.2015 om avsked från förtroendeuppdragen som ledamot och vice ordförande i utbildningsnämnden och dess finska sektion.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt instruktionen för utbildningsväsendet (27.8.2014, 2 §) bildar de finska ledamöterna i nämnden finska sektionen. Den som utses ska företräda den finska språkgruppen och vara valbar till en nämnd med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Wille Rydmanin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia

Opetuslautakunta

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1089

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Wille Rydmanille eron opetuslautakunnasta ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista sekä

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi opetuslautakuntaan ja sen suomenkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen opetuslautakunnassa ja sen suomenkielisessä jaostossa on Elisa Koponen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566