Helsingfors stad

Protokoll

19/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/7

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 303

Trafikplan för första etappen av Vilhelmsbergsgatan och Koksgatan i Fiskehamnen

HEL 2015-009076 T 08 00 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna den på stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings ritning nr 6474-7 angivna trafikplanen för första etappen av Vilhelmsbergsgatan och Koksgatan i Fiskehamnen som underlag för den fortsatta planeringen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6474-7

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

HSL

Förslagstext
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Bilaga 1
Bilaga 2

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Vilhelmsbergsgatan, som förlängs från Sörnäs strandväg till Fiskehamnen, är infartsgata till södra delen av Fiskehamnen. Vilhelmsbergsgatan och Koksgatan bildar ett gatuavsnitt för matartrafik. Avsnittet kompletterar gatunätet i Fiskehamnen och förbinder Sörnäs strandväg, Bjälkkajen och Hermanstads strandväg.

Gatuavsnittet är också en smidig led för kollektivtrafik mellan Sörnäs strandväg och Fiskehamnens metrostation. Avsnittet möjliggör en ökande busstrafik och en eventuell framtida spårvägstrafik.

Föredragandens motiveringar

Utgångspunkter

Trafikplanen för första etappen av Vilhelmsbergsgatan och Koksgatan i Fiskehamnen följer i fråga om Vilhelmsbergsgatan förslaget till detaljplan och detaljplaneändring för en förlängning till Vilhelmsbergsgatan, nr 12302, godkänt av stadsplaneringsnämnden 21.4.2015, och i fråga om Koksgatan detaljplanerna nr 12106 (trätt i kraft 21.12.2012), 12227 (trätt i kraft 5.12.2014) och 12291 (trätt i kraft 22.5.2015).

Området i trafikplanen ansluter i norr till området i den av stadsplaneringsnämnden 25.3.2014 godkända trafikplanen för första etappen av Fiskehamnens centrum (stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings ritning nr 6297-1). Trafiken på de livligast trafikerade gatorna nära Fiskehamnens centrum organiseras utifrån att det blir ett långt mellanskede innan Sörnästunneln byggs. Fiskehamnens centrum har då redan öppnats, men den trafik mellan centrum och Lahtisleden som hänför sig till huvudgatan löper fortfarande under metrostationen.

Området i trafikplanen ansluter i väster till nuvarande Sörnäs strandväg. Sörnästunneln är också beaktad i trafikplanen. Stadsplaneringsnämnden godkände 4.6.2013 en preliminär trafikplan för tunneln (stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings ritningar nr 6199-7 och 6200-1). 

Stadsplaneringsnämnden godkände 5.3.2013 en plan för ett nät av snabbcykelvägar (stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings ritning nr 6168-7). Sträckningen för cykelvägen från Fiskehamnens centrum söderut beror på vad som bestäms om spårvägstrafiken till södra delen av Fiskehamnen. Den mest ändamålsenliga sträckningen för cykelvägen kan väljas först när beslut fattas om sträckningen för Kronbroarna, dvs. broarna på leden för spårvägs- och cykeltrafik till Degerö, vad avsnittet från Knekten i Fiskehamnen till innerstaden beträffar. 

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) har dragit upp riktlinjer för kollektivtrafiken till Fiskehamnen i samband med arbetet på en plan för linjerna till nordöstra Helsingfors (styrelsen för HRT 5.5.2015).

Trafikplan

Vilhelmsbergsgatan förlängs till korsningen Koksgatan/Bjälkkajen i Fiskehamnen. Samtidigt förbinds södra delen av Fiskehamnen med gatunätet i innerstaden. Koksgatan ansluter i norr till Hermanstads strandväg, vid Fiskehamnens centrum. Körbanan på gatuavsnittet Vilhelmsbergsgatan–Koksgatan har till en början två körfält. Att kollektivtrafiken kan öka är beaktat. I det utkast som är bilaga till trafikplanen finns utrymme reserverat för antingen en spårväg eller bussfält.  

Vilhelmsbergsgatan beräknas få en trafikmängd som omfattar ca 8 000 bilar per dygn. Motsvarande siffra för Koksgatan är ca 6 000. Trafikprognosen gäller situationen efter att Sörnästunneln tagits i bruk. Gatuavsnittet är på grund av genomfartstrafik livligare trafikerat innan tunneln blivit färdig.

Det är beaktat att förändringar kan bli aktuella i korsningen Vilhelmsbergsgatan/Koksgatan/Bjälkkajen när markanvändningen på Hanaholmen planeras.

Gatuavsnittet är en del av nätet av huvudstråk för cykeltrafik och får enkelriktade cykelbanor eller cykelfält. Utrymme är också reserverat för en ny snabbcykelväg som följer östra kanten av Koksgatan och går från Hanaholmskajen till Fiskehamnsgränden.

Utrymme för ett vändspår är reserverat för en spårväg via Fiskehamnens metrostation. Vändspåret går runt kvarteret Koksgatans triangel, på Koksgatan–Fiskehamnsgränden–Leogatan.

Besöksparkering är möjlig vid Vilhelmsbergsgatan.

Möjligheten att köra till Sörnäs strandväg från tomterna i Södervik försvinner. I stället blir det en utfart vid västra ändan av Vilhelmsbergsgatan.

Det finns nu en stolpe för en kraftledning vid östra ändan av Vilhelmsbergsgatan, delvis inom gatuområdet. Gångbanan utmed södra kanten av gatan rundar stolpen tills kraftledningen flyttas till en jordkabel.

Efter att stadsplaneringsnämndens framställning blivit färdig tillfrågades
affärsverket trafikverket (HST) och byggnadskontoret (HSB) om de ville ge utlåtande. De svarade att planeringssamarbetet varit så intensivt att en separat remissrunda inte behövdes.

Kostnader

Kostnaderna för det som hänför sig till trafiken ingår i de totala kostnaderna för genomförandet av detaljplanen för det nya området. Enligt detaljplanebeskrivningarna uppgår de beräknade totala kostnaderna för Vilhelmsbergsgatan och Koksgatan med omgivning till ca 17,5–19,5 mn euro exklusive moms. Beloppet omfattar inte bara de egentliga kostnaderna för gatubyggande utan också kostnader för rivning av byggnader och grundberedningskostnader orsakade av att förorenad mark måste saneras.

Fortsatta åtgärder

Byggnadskontoret har börjat planera gatuavsnittet. Som det ser ut nu sker byggstarten år 2016.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6474-7

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

HSL

Förslagstext
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Bilaga 1
Bilaga 2

För kännedom

Kaupunginkanslia

Rakennusvirasto

Kaupunkisuunnittelulautakunta

HKL

Helsingin energia

Beslutshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 18.11.2015

HEL 2015-009076 T 08 00 01

 

 

Kaupunginkanslia on esittänyt liikennelaitos -liikelaitokselle (HKL) lausuntopyynnön Kalasataman Vilhovuorenkadun ja Koksikadun ensimmäisen vaiheen liikennesuunnitelmasta. Sörnäisten rantatieltä Kalasataman alueelle jatkettava Vilhonvuorenkatu toimii Kalasataman eteläosan sisääntulokatuna. Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun muodostama kokoojakatuosuus täydentää Kalasataman katuverkkoa ja yhdistää Sörnäisten rantatien, Parrulaiturin ja Hermannin rantatien.

Katuosuus on myös sujuva joukkoliikenteenyhteys Sörnäisten rantatien ja Kalasataman metroaseman välillä. Katuosuudella varaudutaan linja-autoliikenteen kasvuun ja mahdolliseen raitioliikenteeseen myöhemmin. Kalasataman metroaseman kautta kulkevalle raitiotielle on kääntöraidevaraus Koksikadun kolmio -nimisen korttelin ympäri.

HKL on aiemmin lausunut Kaupunkisuunnitteluvirastolle (Ksv) Koksikadun kolmion asemakaavan muutoksesta, luonnoksesta sekä Vilhovuorenkadun jatkeen asemakaavasta, asemakaavan muutoksesta ja luonnoksesta. Näissä lausunnoissa HKL on painottanut raitiotien suunnittelussa huomion arvoisia seikkoja, jotka ovat seuraavia:

HKL:n näkemyksen mukaan suunniteltaessa tarkemmin liikennejärjestelyjä korttelin alueella tulee huomioida esim. pysäköinnin suunnittelussa, että raitiotioliikenteelle ei aiheudu mahdollisesta väärinpysäköinnistä haittaa. Raitiotien järjestelyt tulee toteuttaa siten, että raitiovaunulle taataan kaikissa tilanteissa häiriötön kulku. Suunniteltaessa asuinrakentamista näin lähelle raitiotieratoja, tulee rakentamisessa kiinnittää erityistä huomioita raitiovaunuliikenteestä aiheutuvaan meluun ja tärinään. Etenkin kääntölenkin kaltaisissa paikoissa, joissa vaunu kulkee lähes koko matkan kaarteessa, aiheutuu raitioliikenteestä normaalia enemmän asukkaita häiritsevää melua ja tärinää. Suunnittelussa tulee huomioida raitiotieradan, ajojohtimien ja pylväiden sekä ripustusten vaatima tila sekä kiinnitysratkaisut.

Raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistumassa olevaa Ksv:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta.

HKL:llä ei ole ko. suunnitelmasta aiemmin lausutun lisäksi kommentoitavaa.

Lisätiedot

Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1094

HEL 2015-009076 T 08 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä jatkosuunnittelun pohjaksi kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6474-7 mukaisen Kalasataman Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 1.vaiheen liikennesuunnitelman.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.08.2015 § 232

HEL 2015-009076 T 08 00 01

Hankenro 0942_7

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6474-7 mukaisen Kalasataman Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 1.vaiheen liikennesuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566