Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/15

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 312

Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite lainarahaston perustamisesta siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistyksille

HEL 2015-007311 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Jasmin Hamidin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite

2

Siirtolapuutarhayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli

3

Kesämajayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Valtuutettu Jasmin Hamid ja 29 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuutta perustaa rahasto siirtola- ja kesämajayhdistyksen peruskorjausten lainoittamiseen.

Aloitteen taustalla on em. yhdistysten ongelmat pankkilainan saannissa vakuusongelmien vuoksi, ja toiveena, että kaupungin järjestämän lainarahoituksen turvin peruskorjausinvestointien kustannukset voidaan jakaa useammalle vuodelle.

Helsingissä on yhteensä yhdeksän siirtolapuutarha-aluetta. Kutakin aluetta huoltaa ja hallinnoi erillinen siirtolapuutarhayhdistys. Yhdistys hoitaa mm. jäte- ja vesihuollon. Rakennusvirasto on luovuttanut yhdistysten hallintaan niiden alueilla olevat viraston omistamat rakennukset sekä erilaiset laitteet, kuten kesävesijohtoverkoston. Rakennusvirasto on lisäksi tehnyt yhdistysten kanssa sopimukset yleisten alueiden hoidosta. Rakennusvirasto osallistuu perusparannus- ja huoltokustannuksiin vain erikseen sovittaessa.

Maanvuokrasopimuksen mukaan siirtolapuutarha-alueiden yleiset alueet ovat kesäaikaan avoinna yleiselle virkistyskäytölle ja sen takia kaupunki huolehtii sopimuksissa määritellyistä ylläpito- ja korjaustöistä alueilla (mm. kulkuväylät ja niihin liittyvät sillat, portaat, pysäköintialueet, liikennemerkit, teiden viitoituksen, aukiot, alueita reunustavat kuusiaidat, puut ja metsiköt).

Kesämaja-alueita on Helsingissä niin ikään yhdeksän. Kesämaja-alueet eroavat siirtolapuutarhoista siten, että kesämajaan ei liity omaa palstaa (pihaa). Alueet ovat yleisiä virkistysalueita, joille on sijoitettu yksityisiä majoja.

Valtuustoaloitteessa esitetty este pankkirahoituksen saamiselle yhdistysten peruskorjaustarpeisin aiheutuu maanvuokrasopimusten kiellosta siirtää vuokraoikeutta toiselle, mikä käytännössä estää siirtolapuutarhayhdistyksiltä vuokraoikeuden käytön pankkilainan vakuutena. Kesämajayhdistysten osalta vuokraoikeuden siirto on sopimuksen kohdan 8 mukaisesti mahdollinen kaupungin antamalla kirjallisella luvalla.

Oulunkylän siirtolapuutarhayhdistys on lähestynyt syyskuun alussa kaupunkia kirjeellä tiedustellen mahdollisuuksia joko poistaa siirto-oikeuden epäävä maanvuokrasopimuksen pykälä 11, tai muokata sitä siten, että se ei estäisi kiinnitysten hakemista, ja tätä koskeva selvitys on siis kaupungilla jo vireillä. Espoon kaupungin tonttiyksiköstä saadun tiedon mukaan esimerkiksi Espoon Puolarmetsän siirtolapuutarhalla ei ole vastaavia maanvuokrasopimuksesta johtuvia esteitä pankkirahoituksen saamiselle.

Kaupunginhallitus toteaa, että yhdistysten käyttömenoihin suhteutettuna suuriinkin peruskorjauksiin liittyvä lainatarve on pääsääntöisesti euromäärältään suhteellisen pieni, ja lainarahaston perustaminen ja ylläpito siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistysten lainoittamista varten ei siitä aiheutuvan hallinnollisen työn ja kustannusten vuoksi ole siksi perusteltua.

Yleisten töiden lautakunta tulee Oulunkylän siirtolapuutarhaa koskevan ratkaisun kohdalla omalta osaltaan käsittelemään pankkilainan saannin kategorisena esteenä olevan vuokraoikeuden siirtokiellon tarpeellisuutta tapauksissa, joissa kaupungilla alueen vuokraajana ja vuokralaisena toimivalla yhdistyksellä on yhteinen intressi yhdistyksen esittämän peruskorjauksen toteuttamiselle. Kesämajayhdistysten osalta voimassaolevat maanvuokrasopimukset jo nykyisellään mahdollistavat vuokraoikeuden siirron kaupungin kirjallisella suostumuksella.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite

2

Siirtolapuutarhayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli

3

Kesämajayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1085

HEL 2015-007311 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jasmin Hamidin aloitteen lainarahaston perustamisesta helsinkiläisille siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistyksille loppuun käsitellyksi.

09.11.2015 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566