Helsingfors stad

Protokoll

18/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

11.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 293

Inkomstskattesats för år 2016

HEL 2015-010949 T 02 03 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag fastställa 18,5 % som inkomstskattesats för år 2016.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att följande är angivet i 111 § i kommunallagen: senast i samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige fatta beslut om kommunens inkomstskattesats, om fastighetsskatteprocentsatser samt om grunderna för övriga skatter. Med stöd av 91 a § i lagen om beskattningsförfarande ska kommunen senast den 17 november året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Inkomstskattesatsen anges med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.

Det sammanlagda skatteutfallet för Helsingfors år 2015 beräknas i den senaste prognosen bli 3 050 mn euro, vilket är 37 mn euro mer än budgeterat. Det sammanlagda skatteutfallet år 2015 beräknas bli 3,3 % mer än året innan.

Intäkterna från den kommunala inkomstskatten år 2015 beräknas i prognosen bli 2 486 mn euro, vilket stämmer överens med budgeten. Jämfört med utfallet år 2014 är det fråga om en ökning med 2,1 %.

Intäkterna från samfundsskatten år 2015 beräknas i prognosen bli 340 mn euro, vilket är 32 mn euro mer än budgeterat. Jämfört med intäkterna från samfundsskatten år 2014 är det fråga om en ökning med 9,7 %. Ökningen i intäkterna från samfundsskatten beror på att Helsingfors andel av skatteintäkterna har stigit, vilket har bekräftats först efter att beslut om 2015 års budget hade fattats. Intäkterna från fastighetsskatten år 2015 beräknas bli 224 mn euro, vilket är 5 mn euro mer än budgeterat.

Det sammanlagda skatteutfallet beräknas i budgeten för år 2015 bli 3 063 mn euro. Detta är 0,4 % mer än i prognosen för år 2015.

Intäkterna från den kommunala inkomstskatten beräknas i budgeten för år 2016 bli 2 535,0 mn euro då skattesatsen är 18,5 %. Beloppet överstiger med 2,0 % de beräknade intäkterna från den kommunala inkomstskatten år 2015 i årets andra prognos.

Helsingfors beräknade intäkter från den kommunala inkomstskatten baserar sig på statens och Kommunförbundets beräkningar om den sammanlagda ökningen i inkomstskatteintäkterna och på skatteredovisningarna till staden år 2015. Grunden för de beräknade inkomstskatteintäkterna ligger i de konjunkturutsikter för år 2016 som staten presenterade i samband med budgetpropositionen. Enligt konjunkturutsikterna beräknas Finlands BNP öka med 1,3 % år 2016.

Intäkterna från fastighetsskatten år 2016 beräknas uppgå till 220 mn euro.

Intäkterna från samfundsskatten år 2016 beräknas uppgå till 308 mn euro. Sänkningen i intäkterna från samfundsskatten jämfört med år 2015 är en följd av att den tillfälliga höjningen på 5 % i fråga om kommunernas andel av samfundsskatten tar slut år 2016. Ändringen medför att kommungruppens andel (36,87 procent år 2015) av intäkterna från samfundsskatten sjunker med 5 procentenheter år 2016.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.11.2015 § 1028

HEL 2015-010949 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 18,5 %.

19.10.2015 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566