Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

21.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 265

Eläintarhan johtokunnan jäsenen valinta

HEL 2014-011265 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Annemari Rautiolle eron eläintarhan johtokunnan jäsenen luottamustoimesta sekä

2.     valita Kirsi Sharma uudeksi jäseneksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Seija Muurinen ehdottanut Kirsi Sharmaa uudeksi jäseneksi eläintarhan johtokuntaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Annemari Raution eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Annemari Rautiolle eron eläintarhan johtokunnan jäsenen luottamustoimesta sekä

2.     valita ______________ uudeksi jäseneksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Joonas Turunen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Annemari Raution (ent. Kivelä) (Kok.) 16.1.2013 (§ 5) eläintarhan johtokunnan jäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Annemari Rautio pyytää 19.9.2015 eroa eläintarhan johtokunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kunnan luottamustoimeen on vaalikelpoinen henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on luottamushenkilön valinneen toimielimen todettava luottamustoimi päättyneeksi.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen johtokuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n (365/1995) mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Annemari Raution eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Eläintarhan johtokunta

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.10.2015 § 934

HEL 2014-011265 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Annemari Rautiolle eron eläintarhan johtokunnan jäsenen luottamustoimesta sekä

2.     valita ______________ uudeksi jäseneksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Joonas Turunen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566