Helsingfors stad

Protokoll

16/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

21.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 265

Val av ledamot i direktionen för djurgården

HEL 2014-011265 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Annemari Rautio avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i direktionen för djurgården

2.     välja Kirsi Sharma till ny ledamot i direktionen för djurgården för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Joonas Turunen blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Seija Muurinen under diskussionen hade föreslagit att Kirsi Sharma skulle väljas till ny ledamot i direktionen för djurgården.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Annemari Raution eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Annemari Rautio avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i direktionen för djurgården

2.     välja ______________ till ny ledamot i direktionen för djurgården för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Joonas Turunen blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (§ 5) Annemari Rautio (f.d. Kivelä) (Saml.) till ledamot i direktionen för djurgården för den mandattid som utgår med år 2016. Annemari Rautio anhåller 19.9.2015 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i direktionen för djurgården.

Den som har kommunen som hemkommun är valbar till kommunens förtroendeuppdrag. När en förtroendevald förlorar sin valbarhet ska det organ som har rätt att utse den förtroendevalde konstatera att förtroendeuppdraget har upphört.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Annemari Raution eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

För kännedom

Kaupunginkanslia

Eläintarhan johtokunta

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.10.2015 § 934

HEL 2014-011265 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Annemari Rautiolle eron eläintarhan johtokunnan jäsenen luottamustoimesta sekä

2.     valita ______________ uudeksi jäseneksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Joonas Turunen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566