Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

21.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 266

Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2016

HEL 2015-010422 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti pitää kokouksensa vuonna 2016 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

 

klo

 

 

 

 

 

1

3

20.1.2016

 

18

 

2

5

3.2.2016

 

18

kyselytunti

3

7

17.2.2016

 

18

talousarvion lähetekeskustelu

4

9

2.3.2016

 

18

aloitekäsittely

5

11

16.3.2016

 

18

kyselytunti

6

13

30.3.2016

 

18

 

7

15

13.4.2016

 

18

kyselytunti

8

17

27.4.2016

 

18

 

9

19

11.5.2016

 

18

kyselytunti

10

21

25.5.2016

 

18

aloitekäsittely

11

23

8.6.2016

 

18

 

12

25

22.6.2016

 

16

tilinpäätös

13

35

31.8.2016

 

18

 

14

37

14.9.2016

 

18

kyselytunti

15

39

28.9.2016

 

18

aloitekäsittely

16

41

12.10.2016

 

18

kyselytunti

17

43

26.10.2016

 

18

 

18

45

9.11.2016

 

16

talousarvio

19

46

16.11.2016

 

18

talousarvio, kyselytunti

20

48

30.11.2016

 

18

aloitekäsittely

21

50

14.12.2016

 

16

 

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (365/1995) 54 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.10.2015 § 933

HEL 2015-010422 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää pitää kokouksensa vuonna 2016 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

 

klo

 

 

 

 

 

1

3

20.1.2016

 

18

 

2

5

3.2.2016

 

18

kyselytunti

3

7

17.2.2016

 

18

talousarvion lähetekeskustelu

4

9

2.3.2016

 

18

aloitekäsittely

5

11

16.3.2016

 

18

kyselytunti

6

13

30.3.2016

 

18

 

7

15

13.4.2016

 

18

kyselytunti

8

17

27.4.2016

 

18

 

9

19

11.5.2016

 

18

kyselytunti

10

21

25.5.2016

 

18

aloitekäsittely

11

23

8.6.2016

 

18

 

12

25

22.6.2016

 

16

tilinpäätös

13

35

31.8.2016

 

18

 

14

37

14.9.2016

 

18

kyselytunti

15

39

28.9.2016

 

18

aloitekäsittely

16

41

12.10.2016

 

18

kyselytunti

17

43

26.10.2016

 

18

 

18

45

9.11.2016

 

16

talousarvio

19

46

16.11.2016

 

18

talousarvio, kyselytunti

20

48

30.11.2016

 

18

aloitekäsittely

21

50

14.12.2016

 

16

 

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566