Helsingfors stad

Protokoll

16/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

21.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 264

Val av ersättare i stadsstyrelsens ledarskapssektion

HEL 2015-007338 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Ville Ylikahri avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens ledarskapssektion

2.     välja Otso Kivekäs till personlig ersättare för Emma Kari i stadsstyrelsens ledarskapssektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Ville Ylikahrin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 14.1.2015 (§ 7) Ville Ylikahri (Gröna) till ersättare i stadsstyrelsens ledarskapssektion för den mandattid som utgår med år 2016. Ville Ylikahri anhåller 5.10.2015 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i ledarskapssektionen.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt instruktionen för stadsstyrelsen väljs ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen, koncernsektionen, ledarskapssektionen och IT-sektionen av stadsfullmäktige. Den som utses ska vara valbar till stadsstyrelsen med stöd av 33 § och 35 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Ville Ylikahrin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.10.2015 § 954

HEL 2015-007338 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Ville Ylikahrille eron johtamisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta sekä

2.     valita Otso Kivekkään Emma Karin henkilökohtaiseksi varajäseneksi johtamisen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

12.10.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti Hannu Oskalan ehdotuksesta esittää yksimielisesti Otso Kivekästä varajäseneksi johtamisen jaostoon.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566