Helsingfors stad

Protokoll

14/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/29

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 242

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om främjande av gatukonst i Helsingfors

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Petra Malin väckta motionen vara slutligt behandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar att det utreds om ett lämpligt pilotområde för gatukonst kan hittas under år 2016 som en del av arbetet i den arbetsgrupp som dryftar spelreglerna för gatukonst.  (Petra Malin)

 

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Petra Malin understödd av ledamoten Sami Muttilainen under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar att det utreds om ett lämpligt pilotområde för gatukonst kan hittas under år 2016 som en del av arbetet i den arbetsgrupp som dryftar spelreglerna för gatukonst.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

12 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Petra Malins förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar att det utreds om ett lämpligt pilotområde för gatukonst kan hittas under år 2016 som en del av arbetet i den arbetsgrupp som dryftar spelreglerna för gatukonst.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 53
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Tuulikki Vuorinen

Frånvarande: 3
Paavo Arhinmäki, Eero Heinäluoma, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Petra Malins förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Petra Malinin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petra Malin och 32 andra ledamöter har föreslagit att Helsingfors ska främja gatukonst till exempel genom att välja ett pilotområde för gatukonst i vilket invånarna i området kan planera gatukonstverk tillsammans med gatukonstnärer. Man hänvisar i motionen till Förortsfonden och procentuella anslag som möjliga finansieringskällor för verksamheten.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

I utlåtandena från nämnden för allmänna arbeten, ungdomsnämnden och direktionen för konstmuseet med anledning av motionen förhåller man sig positivt till att främja gatukonst. I utlåtandena har man gestaltat olika sätt att hitta lämpliga rum för gatukonst, liksom också sätt att främja dessa projekt. I alla utlåtanden betonar man vikten av samarbete mellan förvaltningarna. Samarbetet har också blivit tätare än tidigare.

Stadsstyrelsen konstaterar att det är motiverat att göra upp spelregler för behandling av projekt för graffiti- och gatukonst i syfte att precisera tillvägagångssätten för projekten och säkerställa informationsförmedlingen mellan förvaltningarna. I spelreglerna kan man även precisera hur man samarbetar med konstnärer och hur invånarna i området och andra invånare kan delta i planeringen. Stadsstyrelsen anser att det faller sig naturligt att ungdomscentralen har ansvaret för samordningen av projekten för gatukonst och graffiti i tätt samarbete men stadens övriga förvaltningar. På motsvarande sätt är det naturligt att ungdomscentralen inleder beredningen av spelreglerna.

I utlåtandena förhåller man sig positivt till att välja ett pilotprojekt för gatukonst. Ett sådant pilotprojet kan också fungera som underlag för beredningen av spelreglerna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Petra Malinin aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 828

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 19.05.2015 § 241

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta toteaa valtuustoaloitteen katutaiteen edistämisestä olevan kannatettava. Rakennusvirasto hallinnoi yleisiä alueita eli katuja ja viheralueita ja myöntää sijoituslupia sekä väliaikaiselle että pysyvälle katutaiteelle.

Sopivimmat paikat katutaiteelle yleisillä alueilla voidaan kartoittaa yhteistyössä nuorisoasiankeskuksen, kulttuurikeskuksen ja taidemuseon kanssa. Kartoitus on mahdollista toteuttaa kaikille avoimena kerro kartalla -kyselynä. Ehdotetuista paikoista sopivimmat varataan katutaiteelle. Samassa yhteydessä on mahdollista luoda ja kehittää toimintatapaa yhdessä taitelijoiden ja kaupungin kanssa.

Yleisten töiden lautakunnan mielestä Helsingissä voisi myös olla alue tai kaupunginosa, joka profiloituisi erityisesti katutaiteen ja osallistavan asukasyhteistyön alueena. Tällainen kaupunginosa voisi sijaita esimerkiksi jonkin aluerakentamisprojektin alueella. Pilottihankkeesta saatavat kokemukset voisivat jalostua jatkossa myös muita vastaavanlaisia osallistavia hankkeita tukeviksi yhteistyö- ja toimintamalleiksi. Tämä rohkaisisi niin ideoiden esittäjiä kuin viranhaltijoita mahdollistamaan kaupunkikulttuurin rikastumista.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus pyytää yleisten töiden lautakunnan lausuntoa valtuutettu Petra Malinin aloitteesta koskien katutaidetta 29.5.2015 mennessä.

Monet kaupunkielämää elävöittävät ehdotukset koskevat useampia virastoja. Käsittelyprosessit ovat usein valitettavan monimutkaisia ja siksi hitaita. Lisäksi ehdotuksissa vastuita ja velvoitteita ei olla aina mietitty etukäteen. Tämä hankaloittaa ehdotusten toteutumisen mahdollisuuksia.

Rakennusvirastolla ei ole mahdollisuuksia esimerkiksi huolehtia katutaiteen ylläpidosta, kuten puhdistamisesta ja maalauspintojen kunnostamisesta. Vastuu katutaideteoksesta tulee olla hankkeeseen ryhtyvällä tai teoksen omistajalla.

Rakennusvirasto pitää hyvänä mallia, jossa sopimuskumppaneina ovat kaupunki ja yhdistys tai muu järjestäytynyt taho yksityishenkilön sijaan. Tällöin sopimuskäytännöt ovat selkeämmin määriteltävissä molempien osapuolten yhteisten näkemysten mukaisina. Malli on käytössä esimerkiksi kaupunkiviljelijöillä. Malli helpottaisi sekä katutaiteilijoita että lupien käsittelijöitä nopeuttaen käsittelyaikoja ja edesauttaen ehdotusten toteutumista.

Käsittely

19.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijän muutos: Poistetaan ensimmäisen kappaleen jälkeen oleva väliotsikko "Tiivistelmä".

Yleisten töiden lautakunta päätti yksimielisesti muuttaa lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen ensimmäisen virkkeen kuulumaan seuraavasti: "Yleisten töiden lautakunnan mielestä Helsingissä voisi myös olla alue tai kaupunginosa, joka profiloituisi erityisesti katutaiteen ja osallistavan asukasyhteistyön alueena."

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi

 

Taidemuseon johtokunta 19.05.2015 § 37

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Lausunto

Taidemuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon Petra Malinin ja muiden allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta katutaiteen edistämisestä Helsingissä. 

Aloitteessa todetaan, että: ”Katutaide eli rakennusten seiniin tai esimerkiksi muureihin tai alikulkutunneleihin maalattu taide on taidemuotona helposti saavutettavaa ja kaikkien ulottuvilla olevaa. Sillä voidaan luoda kaupunginosalle omaa identiteettiä tai lisätä kaupunginosien kiinnostavuutta esimerkiksi turismin näkökulmasta.

Monissa Euroopan kaupungeissa katutaide on nähty positiivisena lisänä kaupunkikuvaan ja joissakin kaupunginosissa katutaiteen tekemiseen kannustetaan. Esimerkiksi Rooma on alkanut elävöittää lähiöitä ja teollisuusalueita katutaiteella. Roomassa alueen asukkailla on myös ollut mahdollista osallistua alueensa katutaideteosten suunnitteluun yhdessä katutaiteilijoiden kanssa. Myös Vantaalla on lähdetty kehittämän Myyrmäen kaupunginosaa katutaiteen erityisalueena.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki edistäisi katutaiteen tekemistä esimerkiksi valitsemalla katutaiteen pilottialueen, jossa alueen asukkaat saisivat yhdessä katutaiteilijoiden kanssa suunnitella alueelle katutaideteoksia. Yksi tapa rahoittaa toiminta voisi olla lähiörahasto. Uusilla alueilla on saatu hyviä kokemuksia taideteoksiin käytettävästä prosenttiperiaatteesta. Asiassa voitaisiin tehdä myös yhteistyötä nuorisoasiainkeskuksen kanssa.”

Taidemuseo suhtautuu myönteisesti ajatukseen katutaiteen edistämisestä Helsingin kaupungin alueella. Taidemuseo toteaa, että uusilla asuinalueilla on mahdollista toteuttaa tilapäisiä katutaideteoksia alueiden rakennusaikana. Prosenttiperiaatetta on mahdollisuus käyttää myös muunlaisten teosten toteuttamisessa: Taidemuseo on tuottanut prosenttiperiaatehankkeena Janne Siltasen kaupunkitaideteoksen ”Love Helsinki” Baanalle. Baana onkin yksi mahdollinen paikka katutaiteelle, mutta myös muita vaihtoehtoisia paikkoja tulisi selvittää.

Taidemuseo toteaa, että olisi hyvä tutkia mahdollisuudet edistää katutaiteen tekemistä, esimerkiksi valitsemalla katutaiteen pilottialueen Helsingistä. Katutaide/kaupunkitaiteen mahdollisuuksia ei ole täysin hyödynnetty Helsingin kaupungissa. Taidemuseolla on mahdollisuus ottaa rooli katutaiteen tuottamisessa. Paras asiantuntemus katutaiteen alalta on tällä hetkellä kuitenkin Nuorisoasiainkeskuksessa. Taidemuseo näkee, että katutaiteen tuottamisessa Helsingin katukuvaan tiivis yhteistyö Nuorisoasiainkeskuksen, Kulttuurikeskuksen ja muiden toimijoiden kanssa tuottaisi parhaan tuloksen.

Lausunto kaupunginhallitukselle 29.5.2015 mennessä. 

Esittelijä

taidemuseon johtaja

Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi

Klas Fontell, arkkitehti/suunnittelija, puhelin: 310 87047

klas.fontell(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 12.05.2015 § 54

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Nuorisoasiainkeskus on mielellään mukana edistämässä Helsingin asuinalueiden viihtyisyyttä katutaiteen keinoin. Tällä hetkellä kaupungissa on 12 pysyvää laillista maalausseinää sekä liikuteltava katutaidevaunu ja -auto, jotka toimivat maalauspintoina mm. erilaisissa asukastapahtumissa ja monilla festivaaleilla. Nuorisoasiainkeskus käy keskustelua maalareitten kanssa, valvoo maalausseinien siisteyttä ja koordinoi maalaustapahtumia sekä maalausten dokumentointia. Kaupunkilaisten halusta osallistua maalaustapahtumiin kertoo liikuteltavien maalauspintojen suosio – lähes koko kesä 2015 on jo varattu sekä auton että vaunun osalta. Katutaideseinät ovat olleet voimakkaasti esillä myös nuorten Ruuti-järjestelmän ja osallistavan budjetoinnin kautta esille nousseissa aloitteissa.

Ajatus katutaiteen pilottialueen valitsemisesta ja siellä toimimisesta asukkaita osallistaen on kannatettava ja nuorisoasiainkeskus antaa mielellään asiantuntemuksensa mahdollisen hankkeen käyttöön. Toivomme, että mahdollista pilottialuetta valittaessa myös alueen nuorten ääntä kuunneltaisiin ja valintaa ohjaisivat esim. nuorten alueelliset osallistavan budjetoinnin, RuutiBudjetin, hankkeet. Nuorisoasiainkeskuksen katutaide- ja graffititapahtumia ja laillisia maalauspaikkoja koordinoi Nuorten toimintakeskus Hapessa sijaitseva katutaidetoimisto.

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Ulla Laurio, toimistopäällikkö, puhelin: 310 70137

ulla.laurio-makinen(a)hel.fi

Antti Salminen, Mediatuottaja, puhelin: 31071609

antti.j.salminen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566