Helsingfors stad

Protokoll

14/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/21

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 234

Den av ledamoten Sanna Vesikansa väckta motionen om ökning av rådgivningen och tidsbeställningsmöjligheterna inom barnatillsyningstjänsterna

HEL 2015-001178 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Sanna Vesikansa väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sanna Vesikansa och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att barnatillsyningstjänsterna ska främjas genom att införa möjlighet till elektronisk tidsbeställning, e-tjänster och en återuppringningstjänst samt genom att utreda rådgivningens rättidighet och förebyggande effekt.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande och konstaterar att det utvecklingsarbete som föreslås i motionen är värt understöd. Det är skäl att social- och hälsovårdsverket snarast gör upp en plan i syfte att öka rådgivningen och tidsbeställningsmöjligheterna inom barnatillsyningstjänsterna. I planeringen av den elektroniska tidsbeställningen och införandet av en återuppringningstjänst är det nödvändigt att beakta de funktionsvillkor som stadens IT-program och projektet Apotti förutsätter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 820

HEL 2015-001178 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.05.2015 § 164

HEL 2015-001178 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

"Lautakunta kannattaa aloitteessa esitettyjä parannusehdotuksia ja ohjeistaa sosiaali- ja terveysviraston laatimaan aloitteen mukaisen selkeän toimintasuunnitelman (ml. lastenvalvojien jonotusaikojen lyhentäminen) palvelun kehittämisestä vuoden 2016 käyttösuunnitelman yhteydessä. Tässä yhteydessä kartoitetaan myös yhteistyö järjestöjen kanssa ja raportoidaan jonotusajoista lastenvalvojille.

Lastenvalvojat hoitavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämiseen liittyvät tehtävät sekä vahvistavat lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat sopimukset. Lastenvalvojien tehtävistä isyysasiat on laissa määritelty kiireellisesti hoidettaviksi.   

Tulevassa lastensuojelua koskevassa selvityksessä huomioidaan eroauttamispalvelujen kehittäminen ennaltaehkäisevän lastensuojelun näkökulmasta.

Lastenvalvojien asiakasmäärä oli vuonna 2014 yhteensä 13 742. Helsingissä vahvistettiin 4416 huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa sopimusta ja 4300 elatussopimusta vuonna 2014. Avioliiton ulkopuolella syntyi Helsingissä 2 851 lasta ja 2701 lapsen isyys on vahvistettu vapaaehtoisella tunnustamisella tai tuomioistuimen päätöksellä. Asiakasmäärät ovat nousseet vuosittain viidestä kymmeneen prosenttia.

Lastenvalvojien työryhmällä on ollut keskitetty ajanvaraus isyyden selvittämistä koskevissa asioissa lokakuusta 2007 lähtien ja lasten huoltoa ja elatusta koskevissa asioissa syksystä 2009 lähtien. Asiakkaat saavat ensimmäisen vapaan tai heille sopivan ajan. 

Keskitetty ajanvaraus toimii puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9-11, jolloin numeroon vastaa kaksi toimistosihteeriä tauotta ko. aikana. Sopivan pituisen ajan varaamiseksi tarvitaan taustatietoja erityisesti lasten huoltoa ja elatusta koskevissa asioissa. Numerossa on vain muutaman puhelun jono, koska tavoitteena on pitää odotusaika kohtuullisena soittajalle. Puhelinajan laajentaminen ei ole mahdollista. Takaisinsoittojärjestelmän käyttöönottoa on selvitetty ja todettu, ettei takaisinsoittojärjestelmää ole mahdollista toteuttaa nykyisillä resursseilla.

Lautakunta edellyttää, että jatkossa selvitetään asiakkaille sopivimmat soittoajat sekä takaisinsoittopalvelun käyttöönoton mahdollisuus.

Lastenvalvojapalvelut ovat kysyttyjä myös neuvonnan näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysviraston neuvontaan tulleista puheluista viime vuosina noin 10 puhelua päivässä on koskenut lastenvalvojien palveluja.

Ajanvarauksen ruuhkaisuutta on pyritty helpottamaan siirtymällä isyysasioissa uuteen käytäntöön 1.9.2014 alkaen. Maistraatti lähettää perheoikeudellisiin asioihin ilmoituksen avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta 1- 2 viikon kuluttua syntymästä. Tiedon saavuttua lapsen äidille lähetetään suoraan aika lastenvalvojalle noin 3-5 viikon päähän lapsen syntymästä. Vanhempien ei tällöin tarvitse soittaa ajanvaraukseen muutoin kuin poikkeustapauksissa (esim. tapaamiseen tarvitaan tulkki ).

Perheoikeudellisissa asioissa on käytössä Lastenvalvojasovelluksen ajanvarausosion versio, johon ei ole mahdollista saada kuntalaisen sähköistä ajanvarausta. Sosiaali- ja terveysvirasto valmistelee parhaillaan ajanvarausosion uusimista niin, että siihen voidaan liittää Helsingin eAsioinnin kautta myös kuntalaisen ajanvaraus. Sähköinen ajanvaraus otetaan käyttöön. Tämä suunnitellaan vuoden 2015 aikana. Sähköisten palvelujen kehittämistä ja laajentamista jatketaan Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelman 2015–2017 mukaisesti ottaen huomioon sosiaali- ja terveystoimen Apotti-järjestelmähankinnan asettamat reunaehdot. 

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen uudeksi isyyslaiksi, joka tulee voimaan 1.1.2016. Laki mahdollistaa jatkossa isyyden tunnustamisen ennakkoon selvissä tilanteissa äitiysneuvolassa, mutta vanhemmat voivat hoitaa asian myös lastenvalvojan luona niin halutessaan. Vuoden 2016 aikana saadaan kokemusta uuden isyyslain vaikutuksista ja isyysasioista mahdollisesti vapautuvaa resurssia tullaan kohdentamaan eroperheiden sopimuspalveluiden saatavuuteen.

Eroperheiden palvelukokonaisuuteen kuuluu myös perheasioiden sovittelu, jossa vanhemmilla on mahdollisuus pohtia perheen tilannetta ja mahdolliseen eroon liittyviä ratkaisuja erityisesti lasten näkökulmasta. Sovitteluun on mahdollisuus päästä nopeasti ja esimerkiksi odotettaessa lastenvalvojan tapaamista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lastenvalvojien neuvonta- ja ajanvarauspalvelujen kehittäminen edistää kuntalaisten palvelujen saatavuutta. Sähköisen ajanvarauksen kehittäminen parantaa lastenvalvojien asiakaspalvelua ja turvaa kuntalaisille nopeamman pääsyn palveluun."

Käsittely

12.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

1. vastaehdotus:
Laura Nordström: Lausuntoehdotuksen kohtaa 8 muokataan seuraavalla tavalla (isoilla kirjaimilla muokkaukset): "Sähköinen ajanvaraus OTETAAN KÄYTTÖN. TÄMÄ suunnitellaan vuoden 2015 aikana."

Kannattajat: Anna Vuorjoki

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Nordströmin vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

2. vastaehdotus:
Laura Nordström: Lisätään uusi kohta: "Tulevassa lastensuojelua koskevassa selvityksessä huomioidaan eroauttamispalvelujen kehittäminen ennaltaehkäisevän lastensuojelun näkökulmasta."

Kannattajat: Hannu Tuominen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Nordströmin vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

3. vastaehdotus:
Laura Nordström: Heti lausunnon alkuun uusi kohta: "Lautakunta kannattaa aloitteessa esitettyjä parannusehdotuksia ja ohjeistaa sosiaali- ja terveysviraston laatimaan aloitteen mukaisen selkeän toimintasuunnitelman (ml. lastenvalvojien jonotusaikojen lyhentäminen) palvelun kehittämisestä vuoden 2016 käyttösuunnitelman yhteydessä. Tässä yhteydessä kartoitetaan myös yhteistyö järjestöjen kanssa ja raportoidaan jonotusajoista lastenvalvojille."

Kannattajat: Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Nordströmin vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

4. vastaehdotus:
Seija Muurinen: Lautakunta edellyttää, että jatkossa selvitetään asiakkaille sopivimmat soittoajat sekä takaisinsoittopalvelun käyttöönoton mahdollisuus.

Kannattajat: Sirpa Asko-Seljavaara

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

28.04.2015 Pöydälle

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Katja Niemelä, perheoikeudellisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 43420

maria.kahila(a)hel.fi

Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 3104 3087

maria.kahila(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566