Helsingfors stad

Protokoll

14/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/13

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 226

Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om främjande av projektet Lappvikens Källa

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2015-001172 Kiinteistöviraston lausunto.pdf

2

Valtuutettu Helena Kantolan aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 14)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Helena Kantola och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att:

1.     Genomföra projektet Lappvikens Källa i samverkan med ledarna för projektet Lappvikens Källa.

2.     Förhandla med Sitra om en utredning om en finansieringsmodell och om investerare.

3.     Bilda ett fastighetsbolag eller en stiftelse för Lappvikens sjukhus, med Helsingfors stad (största nyttan av verksamheten riktas till staden) och eventuella stiftelser och andra aktörer som ägare, till vilken ägandet av sjukhuset överförs.

4.     Få ESF-projektfinansiering för att starta verksamheten i samverkan med ledarna för projektet Lappvikens Källa.

5.     Göra en reparationsplan i samverkan med ledarna för projektet Lappvikens Källa.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Då stadsstyrelsen 16.9.2013 behandlade beredningsläget för 2014 års budget och ekonomiplanen 2014–2016, gav stadsstyrelsen följande anvisningar för den fortsatta planeringen av 2014 års investeringsbudget och investeringsplanen för 10 år i fråga om Lappvikens sjukhus:

"En operativ användning söks för Lappvikens sjukhus. Området kan vid behov hyras ut till en utomstående aktör. Det kan också på stadens separata beslut överlåtas till en offentlig ägare, ett offentligt samfund eller en allmännyttig stiftelse om den ersättande användningen säkrar de historiska värdena och bevarar parkområdena i allmänt öppet bruk. Dylik användning kan vara till exempel Konstuniversitetets placering i Lappviken. De nödvändiga underhållsreparationerna görs inom ramen för anslagen i investeringsprogrammet. Om ingen operativ användning hittas under år 2015 tas anslagen för Lappviken på nytt upp för behandling."

Stadsstyrelsen hänvisar till det bifogade utlåtandet av fastighetskontoret och konstaterar att Lappvikens sjukhusbyggnad för tillfället är i så dåligt skick att det inte uppfyller kraven för en möteslokal i fråga om luftkonditionering och inte heller andra tekniska frågor, varför den inte för närvarande kan användas permanent för någon verksamhet.

Stadsstyrelsen godkände 19.1.2015 projektplanen med åtgärder för bevarande av Lappvikens sjukhus (Lappviksvägen 6) (25.11.2014) så att projektets maximipris är 6,9 mn euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för oktober 2014. Syftet med de bevarande åtgärderna är att förhindra ett oåterkalleligt förfall av byggnaden under tiden då en lösning om ett permanent användningssyfte för byggnaden tas fram. Reparationsåtgärder genomförs under åren 2015–2017.

Stadsstyrelsen hänvisar till fastighetskontorets utlåtande och konstaterar att lokalcentralen har samarbetat med Lappvikens Källa redan i över ett års tid. Lappvikens Källa har redan sedan sommaren tillfälligt fått hyra bl.a. sjukhusets auditorium och andra lokaler bl.a. för småskalig kaféverksamhet och för arrangerande av andra dylika tillställningar.

Då stadsstyrelsen 8.6.2015 beslutade om finansiering för vissa projekt med medel ur innovationsfonden år 2015 beviljade stadsstyrelsen dock inte finansiering till projektet Lappvikens Källa i gång, som samordnas av Föreningen för Mental Hälsa i Finland. I projektkalkylen ansågs förslagets kostnadsuppgifter bristfälliga och innovationsfondens finansieringsandel på 93 % av hela projektets kostnader för stor.

Stadsstyrelsen konstaterar att det i fråga om sjukhuslokalerna i Lappviken pågår flera olika slags oavslutade projekt. Ett av de här projekten är det i motionen föreslagna projektet Lappvikens Källa. För tillfället finns ännu inte tillräcklig information för ett beslut om det med tanke på stadens mål och ekonomiska möjligheter bästa projektalternativet. Projekten kommer att bedömas som en helhet och samtidigt utreds förutsättningarna för att genomföra dem.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2015-001172 Kiinteistöviraston lausunto.pdf

2

Valtuutettu Helena Kantolan aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 14)

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 812

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.08.2015 § 237

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Sairaalatoiminta loppui Lapinlahden sairaalassa, kun HUS -psykiatrian osastot siirtyivät psykiatriakeskukseen Hesperian sairaalaan vuonna 2006. Sosiaalivirasto suunnitteli 2000-luvun loppupuolella Lapinlahden sairaalan tiloihin kehitysvammaisten asumista ja päivätoimintaa sekä lastensuojelun toimintoja. Hankkeesta kuitenkin luovuttiin mm. siksi, että kehitysvammaisten asumisen toteuttaminen sairaalan tiloihin olisi merkinnyt laitostyyppisen asumisen jatkumista. Myös HUS luopui tilojen jatkokäytöstä.

Kehitysvammaisten asuminen toteutuu parhaiten normaaliasumisen yhteyteen rakennettavissa ryhmäkoti- ja asuntoryhmähankkeissa, joihin on myös mahdollista saada valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) korkotukilainaa ja erityisasumisen investointiavustusta. Lapinlahteen suunnitelluille sosiaali- ja terveysviraston toiminnoille on ohjelmoitu korvaavat tilahankkeet, joille on varattu rahoitus vuokra- ja osakekohteiden listalla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi 25.3.2014 lausunnon kiinteistölautakunnalle talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta vuosille 2015 – 2024. Lausunnon mukaan Lapinlahden sairaalan muutos- ja perusparannusta ei toteuteta sosiaali- ja terveysviraston palveluille.

Kolmannen sektorin tuottama toiminta tulee kytkeä saumattomasti paikalliseen mielenterveyspalvelujen kokonaisuuteen. Lapinlahden lähde-hanke tarjoaa mielenterveyskuntoutujille päivätoiminta- ja työmahdollisuuksia ja täydentää täten yhteistyössä kaupungin palveluja kaupungin edun mukaisesti. Kaupungin edustaja kuuluu hankkeen ohjausryhmään.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lapinlahden sairaalan ainutlaatuinen, kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö puistoineen edistää jo sinänsä asukkaiden hyvinvointia. Sinne suunnitellulla kulttuurin, taiteen ja mielen hyvinvoinnin keskuksella tulisi toteutuessaan olemaan myönteisiä vaikutuksia kaupunkilaisten viihtymiseen, virkistäytymiseen ja yhteisöllisyyteen. Mielenterveyskuntoutujille tarjolla oleva monipuolinen palvelujen ja toiminnan kokonaisuus lisää myöskin heidän terveyttään ja hyvinvointia."

Käsittely

18.08.2015 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

1. vastaehdotus:
Sami Heistaro: Lautakunta toteaa, että hankkeen rahoitus on avoinna ja vaatii selvittämistä, mikäli asian suhteen halutaan edetä.

Kannattaja: Seija Muurinen

2. vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Esitän, että lautakunta tekisi seuraavan kannanoton:
Lautakunta epäilee, että Lapinlahden Lähde hankkeella ei ole mahdollisuuksia tehdä Lapinlahden rakennusten kallista saneerausta eikä ylläpitää suunnittelemaansa toimintaa. Lautakunta pyytää näiden perustavaa laatua olevien seikkojen selvittämistä.

Kannattaja: Seija Muurinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta toteaa, että hankkeen rahoitus on avoinna ja vaatii selvittämistä, mikäli asian suhteen halutaan edetä.

Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija Muurinen, Markku Vuorinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Sami Heistaron vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 5 - 8.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että lautakunta tekisi seuraavan kannanoton:
Lautakunta epäilee, että Lapinlahden Lähde hankkeella ei ole mahdollisuuksia tehdä Lapinlahden rakennusten kallista saneerausta eikä ylläpitää suunnittelemaansa toimintaa. Lautakunta pyytää näiden perustavaa laatua olevien seikkojen selvittämistä.

Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija Muurinen

Tyhjä: 1
Markku Vuorinen

Poissa: 0

Jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 4 - 8 (1 tyhjä).

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Leena Turpeinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 216

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa Lapinlahden entisen sairaala-alueen kehittämistä siten, että mahdollistetaan alueen suojeluarvojen säilyminen ja samalla alueen kehittäminen näihin arvoihin sopivalla tavalla.

Lapinlahden sairaala-alueen asemakaavassa (kaupunginvaltuusto 23.5.2012) alue suojellaan kokonaisuutena, osa-alueita kehitetään ja käytettävyyttä parannetaan historiallisen kunnostuksen keinoin ja mahdollistetaan julkisen käytön lisääminen. Alueella sijaitseviin rakennuksiin voidaan sijoittaa alueen alkuperäistä sairaalakäyttöä vastaavia ja/tai terapiatyötä palvelevia sosiaali- ja terveysalan toimintoja ja näihin liittyviä tuetun asumisen muotoja

Lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi

Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 04.08.2015 § 251

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Helsingin ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristötoimen näkökulmasta ei ole erityistä syytä lausua Lapinlahden entisen sairaalan rakennusten käyttösuunnitelmista, sairaalakiinteistön omistusjärjestelyistä eikä Lapinlahden Lähde -hankkeen rahoitusjärjestelyistä.

Mikäli hanketta lähdetään toteuttamaan, ympäristölautakunta haluaa kiinnittää huomiota sairaalan rakennusten kunnostukseen ja sairaalapuiston tulevaisuuteen. Rakennukset on kunnostettava siten, että sisätilat ovat terveellisiä sekä tilat ja paikat turvallisia. Sairaalapuiston arvot kaupunkiluontona, maisemana ja virkistyskohteena on otettava huomioon ja turvattava.

Esittelijä

ympäristöjohtaja

Esa Nikunen

Lisätiedot

Juho Kalliokoski, vs. ympäristölakimies, puhelin: +358 9 310 32054

juho.kalliokoski(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 3.8.2015

HEL 2015-001172 T 00 00 03

 

Kaupunginmuseo pitää erittäin tärkeänä, että Lapinlahden entisille sairaalarakennuksille löytyy rakennusten ja puiston kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittava ja niiden säilymisen takaava uusi käyttö. Rakennusten säilymisen kannalta on ensisijaista, että niiden restaurointi suunnitellaan ja tehdään korkeimmalla mahdollisella asiantuntemuksella ja pieteetillä.

Lapinlahden sairaalan päärakennus ja siihen liittyvät talousrakennukset on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna 1993, ja näin ollen niin käytön kuin rakennusten kunnostuksen osalta asiantuntijaviranomainen on Museovirasto. Kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan maakuntamuseo ei ole toimija rakennussuojelulain nojalla suojeltujen kohteiden osalta Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon yhteistyösopimuksen mukaisesti.  Lapinlahden sairaalan historiallinen puisto on suojeltu maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavan suojelumerkinnöin. Puistoalue on kaavoitettu julkiseksi puistoksi, jonka ylläpidosta vastaa rakennusvirasto. Museovirasto on ollut asiantuntijaviranomainen myös voimassa olevan asemakaavan valmisteluvaiheessa ja näin on jatkossakin. 

Sairaala ja sen puisto liittyvät oleellisesti yhteen. Lapinlahden sairaalan puisto on sairaalan hoitomiljööseen erottamattomasti kuulunut osa, minkä tuleekin sairaalarakennusten uutta käyttöä harkittaessa olla lähtökohtana. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että Lapinlahden entisen sairaalan rakennusten uusi käyttö ja puisto muodostavat toiminallisen kokonaisuuden siten, että sairaalan ja sen puiston virkistys – ja terapiakäytön historiallinen jatkumo voisi jälleen toteutua.

Lisätiedot

Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 09.06.2015 § 280

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Lapinlahden entisen sairaalan alueen kehittämistä. Rakennusvirasto vastaa puiston ylläpidosta.

Puistosta on laadittu historiallinen selvitys sekä yleisten töiden lautakunnan 21.9.2006 hyväksymä hoito- ja kehittämissuunnitelma, jonka avulla kulttuurihistoriallisesti arvokasta puistoa ja säilyneitä sairaalan puutarhan osia ylläpidetään. Puiston ja puutarhan hoito on ollut osa sairaalan toimintaterapiaa, ja tällainen terapeuttinen tai yhteisöllinen toiminta voisi hyvin olla uudelleen toteutettavissa osana rakennukseen sijoittuvaa toimintaa.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Pekka Engblom, puistovastaava, puhelin: 310 38525

pekka.engblom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566