Helsingfors stad

Protokoll

14/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 219

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

HEL 2014-015211 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Leena Rosenberg befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

2.     välja Johanna Laisaari till ny personlig ersättare för Jouko Malinen i social- och hälsovårdsnämnden för den mandattid som utgår i slutet av maj  2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Leena Rosenbergin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (§ 5) Leena Rosenberg (SDP) till ersättare i social- och hälsovårdsnämnden för mandattiden 2013–2016. Leena Rosenberg anhåller 26.8.2015 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsnämnden.

Den som har kommunen som hemkommun är valbar till kommunens förtroendeuppdrag. När en förtroendevald förlorar sin valbarhet ska det organ som har rätt att utse den förtroendevalde konstatera att förtroendeuppdraget har upphört.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Leena Rosenbergin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 831

HEL 2014-015211 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Leena Rosenbergille vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Johanna Laisaaren Jouko Malisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566