Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/12

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 225

Valtuutettu Nina Hurun aloite oikeudenkäyntiavun antamista koskevien menettelytapaohjeiden päivittämisestä

HEL 2015-001171 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mira Koponen, lakimies, puhelin: 310 25799

mira.koponen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 13)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Nina Huru ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuudet päivittää vuoden 1991 menettelytapaohjeet oikeudenkäyntiavun antamisesta kaupungin työntekijöille tasapuolisen oikeuskäytännön turvaamiseksi.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut on keväästä 2015 alkaen valmistellut kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden oikeudellista avustamista koskevan ohjeistuksen päivittämistä. Tarkoitus on, että kaupunginhallitus päättää asiasta lokakuun loppuun mennessä. Valmisteltu päivitys perustuu seuraaville lähtökohdille:

Kaupunginhallitus päättää menettelytapaohjeista, mutta jatkossa kaupunginhallitus kehottaa oikeuspalveluita antamaan virastoille ja liikelaitoksille tarkemmat päätöksen soveltamisohjeet.

Kaupungin viranhaltijan tai työntekijän oikeudellinen avustaminen saattaa olla tarpeen, kun hän on osallisena esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä virantoimituksessa tai työssä tapahtuneen tapauksen takia. Oikeuspalvelut huolehtii keskitetysti kaupungin edunvalvonnasta rikos- ja siviiliprosesseissa. Oikeudenkäyntiasioissa, jotka liittyvät viraston tai liikelaitoksen omaan perustehtävään, viraston tai liikelaitoksen kelpoisuusvaatimukset täyttävät lakimiehet avustavat lähtökohtaisesti itse omaa henkilöstöään. Oikeuspalvelut avustaa muiden virastojen ja liikelaitosten henkilöstöä, sekä myös kaikkien virastojen ja liikelaitosten henkilöstöä asioissa, jotka laajuutensa tai vakavuutensa puolesta edellyttävät erityisasiantuntemusta.

Silloin kun asianomaisten tai kaupungin edut voivat prosessin aikana joutua keskenään ristiriitaan, kaupungin palveluksessa olevan avustajan velvoitteita päämiestään ja työnantajaansa kohtaan ei voida sovittaa yhteen. Johtosääntöjen mukaan kaupunginkanslian oikeuspalveluiden avustaessa kaupunginlakimies päättää oikeudenkäyntiavun antamisesta tai sen eväämisestä. Milloin viraston tai liikelaitoksen kantana asiassa on, ettei viranhaltijaa tai työntekijää avusteta, on päätöksenteko siirrettävä kaupunginlakimiehelle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mira Koponen, lakimies, puhelin: 310 25799

mira.koponen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 13)

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 811

HEL 2015-001171 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mira Koponen, lakimies, puhelin: 310 25799

mira.koponen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566